Bài tập tin học 11 cơ bản - các bài tập mẫu tin học 11 cơ bản

-
ý tưởng sáng tạo dạy học Mot so phuong phap hinh thanh tu duy lap trinh giup hoc sinh giai bai tap trong tin hoc 11

Bạn đang xem: Tin học 11

ý tưởng dạy học tập Mot so phuong phap hinh thanh tu duy lap trinh giup hoc sinh giai bai tap vào tin hoc 11 392 1
NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học câu LỆNH lặp với số lần BIẾT TRƯỚC vào CHƯƠNG TRÌNH TIN học tập 11 (cơ bản) BẰNG một trong những bài tập TIÊU BIỂU CHO học sinh TRƯỜNG trung học phổ thông lê VIẾT chế tác HUYỆN HOẰNG hóa
NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học câu LỆNH lặp với số lần BIẾT TRƯỚC trong CHƯƠNG TRÌNH TIN học tập 11 (cơ bản) BẰNG một vài bài tập TIÊU BIỂU CHO học viên TRƯỜNG thpt lê VIẾT tạo nên HUYỆN HOẰNG hóa 357 0
CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO KĨ THUẬT CƠ BẢN BÓNG BÀN đến SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO KĨ THUẬT CƠ BẢN BÓNG BÀN đến SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 643 0
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH đến HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 trung học phổ thông 2,571 12
Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua bài toán dạy học các bài thực hành tin học 11 2,514 12
Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua vấn đề dạy học các bài thực hành Tin học tập 11 trung học phổ thông 1,746 11
Rèn luyện khả năng thực hành cho học viên thông qua việc dạy học các bài thực hành tin học tập 11 thpt 1,159 2
skkn giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa cơ học bằng phương thức đặt công thức chung 1,068 0
giáo dục đào tạo ý thức chấp hành quy định và đảm bảo an toàn sức khỏe của phiên bản thân cho học viên thông qua huấn luyện bài 40 ancol, chất hóa học 11 cơ phiên bản
giáo dục ý thức chấp hành điều khoản và bảo vệ sức khỏe của phiên bản thân cho học viên thông qua đào tạo và huấn luyện bài 40 ancol, chất hóa học 11 cơ bản 283 0
kiến thiết và áp dụng trò nghịch ô chữ trong powerpoint nhằm tạo hứng thú và cải thiện hiệu quả học hành môn sinh học tập 11 cơ phiên bản cho học viên trường thpt thạch thành 4
thi công và áp dụng trò đùa ô chữ vào powerpoint nhằm mục đích tạo hào hứng và cải thiện hiệu quả tiếp thu kiến thức môn sinh học tập 11 cơ bạn dạng cho học viên trường trung học phổ thông thạch thành 4 467 0
Khơng gian rừng núi - cấu tạo luận văn - không khí và thời hạn nghệ thuật vào truyện ngắn 123 20,000 5,000
giới thiệu các bài tập cơ bản hay.. 24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3) Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một trong những nguyên và khám nghiệm xem số vừa nhập là số chẵn giỏi số lẻ. Program Kiemtratinhchanle; Uses crt; Var x:integer; Begin Write('Nhap vao mot so nguyen : '); Readln(x); If (x mod 2=0) Then Writeln('So vua nhap vao la so chan') Else Writeln('So vua nhap vao la so le'); Readln; End. Bài tập 2: Viết chương trình giải phương trình số 1 ax+b=0 Program Giaiptb1; Uses Crt; Var a,b,x : real; Begin Write('a = '); Readln(a); Write('b = '); Readln(b); If (a = 0) Then trường hợp a bởi 0 If (b = 0) Then Trường phù hợp a = 0 với b = 0 Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem') 0 }≠Else Trường hợp a=0 cùng b Writeln('Phuong trinh vo nghiem') 0 ≠Else { Trường đúng theo a Begin x:= -b/a; Writeln('Phuong trinh co nghiem la :',x:6:2); End; Readln; End. 1 Bài tập 3: Viết chương trình tính tổng S = 1+2+ +N. Biện pháp 1: cần sử dụng vòng lặp FOR. Program Tinh
Tong; Uses crt; Var N,i,S:integer; Begin Clrscr; Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N); S:=0; For i:=1 khổng lồ N vày S:=S+i; Writeln('Ket qua la :',S); Readln; End. Biện pháp 2: cần sử dụng vòng lặp WHILE. Program Tinh
Tong; Uses crt; Var N,i,S:integer; Begin Clrscr; Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N); S:=0; i:=1; While i
Epsilon do Begin Pi:=Pi+s*t; s:=-s; i:=i+1; t:=4/(2*i+1); End; Writeln('So Pi = ',Pi:0:4); 3 Readln; End. Bài tập 6: Viết lịch trình nhập vào số nguyên N. In ra screen tất cả các mong số của N. Ý tưởng: Cho phát triển thành i chạy từ là một tới N. Nếu như N thủ thuật i=0 thì viết i ra màn hình. Uses Crt; Var N,i : Integer; Begin Clrscr; Write('Nhap so nguyen N= '); Readln(N); For i:=1 to N bởi vì If N mod i=0 Then Write(i:5); Readln; End. Bài tập 7: Viết công tác tìm USCLN cùng BSCNN của 2 số a, b được nhập vào trường đoản cú bàn phím. Ý tưởng: - tìm USCLN: mang số bự trừ số nhỏ tuổi cho đến lúc a=b thì dừng. Lúc đó: USCLN=a. - BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b). Program Tim_USCLN_BSCNN; Uses crt; Var a,b, m,n:integer; Begin Write('Nhap a : '); Readln(a); Write('Nhap b : '); Readln(b); m:=a; n:=b; While (mn) vì Begin If (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m; End; Writeln('USCLN= ',m); 4 Writeln('BSCNN= ',a*b DIV n); Readln; End. Bài tập 8: Viết công tác tìm các số 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3. Ý tưởng: Dùng phương pháp vét cạn. Ta biết rằng: a 9. Ta→9 (vì a là số hàng trăm), b,c thể giá trị từ 0→thể giá trị từ là 1 sẽ cần sử dụng 3 vòng lặp FOR lồng nhau để chăm bẵm qua tất cả các trường hợp của a,b,c. Ứng với mỗi cỗ abc, ta đang kiểm tra: ví như 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra cỗ abc đó. Program Timgiatri_abc; Uses crt; Var a,b,c : Word; Begin For a:=1 khổng lồ 9 vày For b:=0 lớn 9 vày For c:=0 to 9 vày If (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c); Readln; End. Bài tập 9: Viết lịch trình nhập vào số tự nhiên N rồi thông báo lên screen số kia bắt buộc là số nguyên tố tuyệt không. Ý tưởng: N là số nguyên tố trường hợp N ko ước số N div 2. Từ khái niệm này ta giới thiệu giải thuật:→nào từ 2 - Đếm số ước số N div 2 lưu lại vào biến hóa d.→của N tự 2 - ví như d=0 thì N là số nguyên tố. Uses crt; Var N,i,d : Word; Begin If N0: Phương trình 2 nghiệm phân biệt: SQRT(Delta))/(2*a).±x1,2 = (-b Bài tập 2: Viết công tác nhập vào trường đoản cú bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một vài giây cũng khá được nhập từ bàn phím. Hãy in ra hiệu quả sau khi cọng xong. Gợi ý: - hotline số giây được cộng thêm là: ss. Gán giây:=giây+ss. 60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và≥- nếu giây giây:=giây mod 60. 60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 cùng phút:=phút≥- trường hợp phút thủ thuật 60. Bài tập 3: Viết công tác tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d. Bài tập 4: Viết công tác in ra màn hình các quý hiếm của bảng 255.→mã ASCII từ bỏ 0 Gợi ý: 255. In ra màn hình i và→Cho biến i chạy tự 0 CHR(i). Bài tập 5: Viết lịch trình in ra screen các số nguyên từ là 1 đến 100 thế nào cho cứ 10 số thì xuống dòng. Gợi ý: →Cho biến i chạy từ là một 100. In ra màn hình i với kiểm tra: nếu như i hack 10=0 thì WRITELN. Bài tập 6: Viết chương trình in ra screen bảng cữu chương. Gợi ý: dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2 9), j là số thiết bị tự trong từng bảng cữu chương (1 10). For i:=2 to 9 vì For j:=1 to lớn 10 do Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j); Bài tập 7: Viết chương trình tính các tổng sau: 7 S0 = n! = 1*2* *n n giai thừa S1 = 1 + một nửa + + 1/n S2 = 1 + 1/2! + + 1/n! S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + + xn/n! S4 = 1 - x + x2/2! - x3/3! + + (-1)nxn/n! S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + + sinn(x). Bài tập 8: Viết công tác để tìm giải mã cho bài toán sau: “Trong giỏ vừa thỏ vừa gà, Một trăm loại cẳng bốn tía cái đầu. Hỏi mấy gà mấy thỏ?” Bài tập 9: Viết lịch trình để tìm lời giải cho bài toán sau: Trăm trâu trăm bó cỏ Bó lại đến tròn Trâu đứng ăn năm Trâu nằm ăn uống ba Năm bé trâu già từng con ăn uống một. Hỏi từng nào trâu đứng, trâu nằm, trâu già? Bài tập 10: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương. Hãy thông báo lên màn hình hiển thị số đó từng nào chữ số với tổng các chữ số của số đó. Gợi ý: dùng vòng lặp WHILE. Trong lúc N>0 thì: mang ra chữ số cuối cùng của N nhằm tính bởi phép toán mod 10, sau đó bỏ ít hơn chữ số ở đầu cuối của N bằng phép toán DIV 10. Bài tập 11: Viết công tác in ra màn hình tất cả các số nguyên tố từ 2 mang lại N. Cùng với N được nhập tự bàn phím. Bài tập 12: Viết chương trình phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố. Ví dụ: N=100 sẽ in ra màn hình: 100 | 2 8 50 | 2 25 | 5 5 | 5 1 | Bài tập 13: Số triển khai xong là số tự nhiên tổng các cầu của nó (không kể chính nó) bằng chính nó. Viết chương trình khám nghiệm xem một số được nhập vào từ bỏ bàn phím yêu cầu là số hoàn thành hay không? Ví dụ: 6, 28 là các số trả thiện. Gợi ý: - Tính N div 2 lưu giữ vào vươn lên là S.→tổng các ước số của N: từ một - nếu như S=N thì N là số trả thiện. Bài tập 14: Viết chương trình in ra các số nguyên từ là 1 đến N2 theo hình xoắn ốc với N được nhập vào từ bàn phím. Ví dụ, với N=5 ta có: 1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 8 13 12 11 10 9 9 . 24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3) bài xích tập 1: Viết công tác nhập vào một số nguyên và khám nghiệm xem số vừa nhập là số chẵn xuất xắc số lẻ. Program Kiemtratinhchanle; Uses. Sin2(x) + + sinn(x). Bài bác tập 8: Viết lịch trình để tìm giải mã cho vấn đề sau: “Trong giỏ vừa thỏ vừa gà, Một trăm chiếc cẳng bốn bố cái đầu. Hỏi bao gồm mấy con kê mấy thỏ?” bài tập 9: Viết chương trình. Cuối cùng của N bởi phép toán DIV 10. Bài bác tập 11: Viết chương trình in ra màn hình hiển thị tất cả các số thành phần từ 2 đến N. Với N được nhập từ bỏ bàn phím. Bài xích tập 12: Viết lịch trình phân tích một

Giải bài xích tập Tin học 11 cả năm

Vn
Doc xin giới thiệu tới độc giả Giải bài bác tập Tin học 11 trọn bộ.
Tài liệu chắc chắn là sẽ giúp các bạn học sinh giải Tin 11 nhanh hơn. Mời chúng ta tham khảo.


Xem thêm: Đáo Hạn Ngân Hàng Là Gì? Những Điều Bạn Cần Biết! Tìm Hiểu Về Hoãn Trả Nợ Tạm Thời

Chương 1: một số khái niệm về xây dựng và ngữ điệu lập trình

Giải bài tập Tin học tập 11 bài bác 1

Giải bài tập Tin học tập 11 bài bác 2

Giải bài bác tập Tin học 11 trang 13

Chương 2: Chương trình 1-1 giản

Giải bài bác tập Tin học tập 11 bài 3

Giải bài bác tập Tin học 11 bài bác 4

Giải bài xích tập Tin học 11 bài xích 5

Giải bài bác tập Tin học tập 11 bài bác 6

Giải bài tập Tin học 11 bài 7

Giải bài xích tập Tin học 11 bài 8

Giải bài xích tập Tin học 11: bài tập và thực hành 1

Giải bài tập Tin học 11 trang 35, 36

Chương 3: kết cấu rẽ nhánh và lặp

Giải bài xích tập Tin học 11 bài 9


Giải bài tập Tin học tập 11 bài xích 10

Giải bài tập Tin học 11: bài xích tập và thực hành 2

Giải bài tập Tin học tập 11 trang 50, 51

Chương 4: Kiểu tài liệu có cấu trúc

Giải bài bác tập Tin học 11 bài 11

Giải bài bác tập Tin học 11: bài xích tập và thực hành thực tế 3

Giải bài bác tập Tin học tập 11: bài xích tập và thực hành thực tế 4

Giải bài tập Tin học 11 bài 12

Giải bài xích tập Tin học 11: bài bác tập và thực hành 5

Giải bài bác tập Tin học 11 bài xích 13

Giải bài tập Tin học 11 trang 79, 80

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

Giải bài tập Tin học tập 11 bài xích 14

Giải bài bác tập Tin học tập 11 bài bác 15

Giải bài bác tập Tin học 11 bài xích 16

Giải bài xích tập Tin học tập 11 trang 89

Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Giải bài xích tập Tin học tập 11 bài xích 17

Giải bài xích tập Tin học tập 11 bài 18

Giải bài xích tập Tin học 11: bài xích tập và thực hành thực tế 6

Giải bài bác tập Tin học 11: bài tập và thực hành thực tế 7

Giải bài bác tập Tin học tập 11 bài bác 19

Giải bài xích tập Tin học 11: bài tập và thực hành thực tế 8

Giải bài bác tập Tin học 11 trang 117


Mời các bạn xem thêm các bài viết dưới phía trên của chúng tôi:

Trên phía trên Vn
Doc đã reviews tới các bạn Giải bài tập Tin học 11 trọn bộ. Để có kết quả cao rộng trong học tập tập, Vn
Doc mời các bạn học sinh tìm hiểu thêm Giải bài xích tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập đồ vật lý lớp 11, Giải bài xích tập chất hóa học lớp 11, Giải bài bác tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 nhưng Vn
Doc tổng hợp và đăng tải.


Đánh giá bài xích viết
2 1.184
Chia sẻ bài viết
mua về phiên bản in
Nâng cấp Vn
Doc KHÔNG quảng cáo, tải những tài liệu miễn phí tổn và cực kỳ nhanh chỉ còn 79.000đ
Mua ngay
Sắp xếp theo mang định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Giải bài tập Tin học 11


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google