Các công thức tính nhanh hóa học hữu cơ và vô cơ, just a moment

-

Công thức giải cấp tốc trắc nghiệm hóa học thi trung học phổ thông Quốc gia

Làm trắc nghiệm Hóa buộc phải đúng và nhanh, duy nhất là trong những kì thi quan trọng như thi giỏi nghiệp, thi Đại học, vì thế Vn
Doc xin trình làng Các phương pháp giải cấp tốc trắc nghiệm hóa học. Tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn các công thức, những mẹo nhanh khi làm trắc nghiệm môn Hóa phần hữu cơ cùng vô cơ.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa học hữu cơ

I. PHẦN VÔ CƠ

1. Tính lượng kết tủa mở ra khi kêt nạp hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

nkết tủa = n
OH- – n
CO2

(Đk: nktủa CO2)

2. Tính lượng kết tủa xuất hiện thêm khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa tất cả hổn hợp Na
OH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

n
CO3- = n
OH- – n
CO2So sánh cùng với n
Ba2+ hoặc n
Ca2+ nhằm xem chất nào bội phản ứng hết

(Đk: n
CO3- CO2)

3. Tính VCO2 đề xuất hấp thụ không còn vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 nhận được lượng kết tủa theo yêu cầu:

n
CO2 = nktủan
CO2 = n
OH- – nktủa

4. Tính Vdd Na
OH bắt buộc cho vào dd Al3+ để xuất hiện thêm lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

n
OH- = 3nktủan
OH- = 4n Al3+ – nktủa

5. Tính Vdd HCl nên cho vào dd Na4 (hoặc Na
Al
O2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

n
H+ = nktủan
H+ = 4n
Na4- – 3nktủa

6. Tính Vdd Na
OH cần cho vào dd Zn2+ để lộ diện lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

n
OH- = 2nktủan
OH- = 4n
Zn2+ – 2nktủa

7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan không còn hỗn kim loại tổng hợp loại bởi H2SO4 loãng giải phóng H2:

msunfat = mh2 + 96n
H2

8. Tính trọng lượng muối clorua thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp kim loại bởi dd HCl giải hòa H2:

m clorua = mh2 + 71n
H2

9. Tính cân nặng muối sunfat thu được lúc hoà tung hết hỗn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng H2SO4 loãng:

msunfat = mh2 + 80n
H2SO4

10. Tính cân nặng muối clorua thu được khi hoà rã hết tất cả hổn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng dd HCl:

mclorua = mh2 + 27,5n
HCl

11. Tính cân nặng muối clorua thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:

mclorua = mh2 +35, 5n
HCl

12. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp những kim loại bởi H2SO4 đặc, nóng giải hòa khí SO2:

m
Muối = mkl + 96n
SO2

13. Tính cân nặng muối sunfat thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp những kim loại bởi H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2, S, H2S:

m
Muối = mkl + 96(n
SO2 + 3n
S + 4n
H2S)

14. Tính số mol HNO3 cần dùng làm hòa tan lếu hợp các kim loại:

n
HNO3 = 4n
NO + 2n
NO2 + 10n
N2O + 12n
N2 + 10n
NH4NO3

Lưu ý:

Không tạo thành khí làm sao thì số mol khí đó bằng 0.Giá trị n
HNO3 không dựa vào vào số kim loại trong láo hợp.Chú ý khi công dụng với Fe3+ vị Fe khử Fe3+ về Fe2+ bắt buộc số mol HNO3 đã dùng để làm hoà tung hỗn kim loại tổng hợp loại bé dại hơn đối với tính theo cách làm trên. Chính vì như thế phải phân tích HNO3 dư từng nào %.

15. Tính số mol H2SO4 đặc, rét cần dùng để làm hoà rã 1 hỗn kim loại tổng hợp loại dựa trên SO2 duy nhất:

n
H2SO4 = 2n
SO2

16. Tính cân nặng muối nitrat kim loại thu được khi mang đến hỗn hợp những kim loại tác dụng HNO3 (không gồm sự sản xuất thành NH4NO3):

mmuối = mkl + 62(3n
NO + n
NO2 + 8n
N2O + 10n
N2)

Lưu ý:

Không tạo thành khí nào thì số mol khí đó bởi 0.Nếu tất cả sự chế tạo ra thành NH4NO3 thì thêm vào đó vào m
NH4NO3 bao gồm trong dd sau phản bội ứng. Khi đó nên giải theo phong cách cho nhận electron.Chú ý khi chức năng với Fe3+, HNO3 đề nghị dư.

17. Tính trọng lượng muối thu được khi cho các thành phần hỗn hợp sắt và những oxit sắt công dụng với HNO3 dư giải tỏa khí NO:

m
Muối= 242/80(mh2 + 24n
NO)

18. Tính khối lượng muối thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp có Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc, nóng, dư giải tỏa khí NO2:

m
Muối= 242/80(mh2 + 8n
NO)

(Lưu ý: Dạng toán này, HNO3 đề xuất dư nhằm muối nhận được là Fe(III). Không được nói HNO3 đủ bởi vì Fe dư vẫn khử Fe3+ về Fe2+ :

Nếu giải phóng hỗn hợp NO cùng NO2 thì công thức là:

m
Muối= 242/80(mh2 + 8n
NO + 24n
NO)

19. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải hòa khí SO2:

m
Muối= 400/160(mh2 + 16n
SO2)

20. Tính cân nặng sắt đã cần sử dụng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bởi oxi được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:

m
Fe= 56/80mh2 + 24n
NO)

21. Tính cân nặng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được tất cả hổn hợp rắn X. Hoà tan không còn rắn X vào HNO3 loãng dư được NO2:

m
Fe= 80/56(mh2 + 8n
NO2)

22. Tính VNO (hoặc NO2) nhận được khi mang đến hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt độ nhôm(hoàn toàn hoặc không trả toàn) công dụng với HNO3:

n
NO = 1/3<3n
Al + (3x -2y)n
Fex
Oy

n
NO2 = 3n
Al + (3x -2y)n
Fex
Oy

23. Tính p
H của dd axit yếu HA:

p
H = – 1/2(log Ka + log
Ca) hoặc p
H = –log(αCa)

(Với (là độ năng lượng điện li của axit vào dung dịch. )

(Lưu ý: cách làm này đúng vào khi Ca không quá bé dại (Ca > 0, 01M)

24. Tính p
H của dd láo lếu hợp gồm axit yếu ớt HA và muối Na
A:

p
H = –(log Ka + log Cm/Ca)(Dd trên được hotline là dd đệm)

25. Tính p
H của dd axit yếu BOH:

p
H = 14 + 1/2(log Kb + log
Cb)

26. Tính năng suất phản ứng tổng đúng theo NH3:

(Tổng hợp NH3 từ láo lếu hợp gồm N2 với H2 với tỉ lệ thành phần mol tương ứng là 1:3)

*

(Với X là tỉ khối lúc đầu và Y là tỉ khối sau)

(Lưu ý: % VNH3 trong Y được tính:

*
Nếu cho tất cả hổn hợp X bao gồm a mol N2 cùng b mol H2 cùng với b = ka (k (3 ) thì:

*
27. Xác định kim các loại M tất cả hiđroxit lưỡng tính phụ thuộc phản ứng dd Mn+ với dd kiềm.

Dù M là sắt kẽm kim loại nào trong số kim loại bao gồm hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol OH- dùng để Mn+ kết tủa tổng thể sau đó tan vừa hết cũng được tính là:

n
OH- = 4n
Mn+ = 4n
M

28. Khẳng định kim một số loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ cùng với dd MO2n-4 (hay n-4) cùng với dd axit:

Dù M là sắt kẽm kim loại nào trong những kim loại tất cả hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol H+ dùng làm kết tủa M(OH)n mở ra tối đa sau đó tan vừa hết cũng khá được tính là:

n
H+ = 4n
MO2n-4 = 4n n-4

29. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí co qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà tung hết tất cả hổn hợp rắn sau bội phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m = 240/232 (mx + 24n
NO)

(Lưu ý: cân nặng Fe2O3 khi dẫn khí teo qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

30. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà tan hết tất cả hổn hợp rắn sau phản nghịch ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m = 240/232(mx + 16n
SO2)

(Lưu ý: trọng lượng Fe2O3 lúc dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà rã hết các thành phần hỗn hợp rắn sau bội nghịch ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m = 160/160(mx + 16n
SO2)

II. PHẦN HỮU CƠ

31. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá nken:

Tiến hành làm phản ứng hiđro hóa anken Cn
H2n từ các thành phần hỗn hợp X có anken Cn
H2n với H2 (tỉ lệ 1:1) được các thành phần hỗn hợp Y thì hiệu suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2 My/Mx

32. Tính năng suất phản ứng hiđro hóa anđehit đối chọi chức no:

Tiến hành bội phản ứng hiđro hóa anđehit đối kháng chức no Cn
H2n
O từ tất cả hổn hợp hơi X bao gồm anđehit Cn
H2n
O và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2 Mx/My

33. Tính % ankan A thâm nhập phản ứng tách(bao có phản ứng đề hiđro hoá ankan và phản ứng cracking ankan:

Tiến hành bội nghịch ứng tách bóc ankan A, cách làm C2H2n+2 được tất cả hổn hợp X có H2 và những hiđrocacbon thì % ankan A vẫn phản ứng là:

A% = MA/MX – 1

34. Xác minh công thức phân tử ankan A nhờ vào phản ứng bóc tách của A: triển khai phản ứng tách V(l)

MA =

*
MX

35. Tính số đồng phân ancol đối kháng chức no:

Số đồng phân ancol Cn
H2n+2O = 2n-2 (1 n
H2n
O = 2n-3 (2 n
H2n
O2 = 2n-3 (2 n
H2n
O2 = 2n-2 (1 n
H2n
O =

*
 (n – 1)(n – 2) (2 n
H2n
O =
*
(n – 2)(n – 3) (2 n
H2n +3N = 2n-1 (n 2 trong phản nghịch ứng cháy:

Giả sử đốt cháy trọn vẹn 1 mol ancol no, mạch hở A, bí quyết Cn
H2n +2Ox phải k mol thì ta có:

n =

*

44. Tính khối lượng ancol đối chọi chức no (hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no) theo khối lượng CO2 và khối lượng H2O:

mancol = m
H2O –

*

(Lưu ý: trọng lượng ancol đơn chức (hoặc tất cả hổn hợp ancol 1-1 chức no) còn được tính:

mancol = 18n
H2O – 4n
CO2

Một số đề thi không giống mời các bạn tham khảo:

Mời tham gia Thi và cài đề thi THPT tổ quốc MIỄN PHÍ

Link đề thi trực tuyến:

Môn VănMôn LýMôn HóaMôn SinhMôn Anh
Link thi test miễn phíLink thi demo miễn phíLink thi demo miễn phíLink thi thử miễn phíLink thi demo miễn phí

Link thiết lập tài liệu thi test THPT nước nhà 2019 MIỄN PHÍ:

Đề thi test THPT nước nhà môn ToánĐề thi thử THPT tổ quốc môn đồ lýĐề thi thử THPT giang sơn môn Hóa họcĐề thi test THPT giang sơn môn Sinh học
Đề thi demo THPT giang sơn môn Ngữ vănĐề thi thử THPT đất nước môn lịch sửĐề thi test THPT đất nước môn Địa lýĐề thi demo THPT đất nước môn tiếng Anh

Mời chúng ta tải file tương đối đầy đủ về tham khảo!

Để xem với tải cục bộ tài liệu các công thức giải cấp tốc trắc nghiệm chất hóa học đầy đủ chi tiết nhất mời các bạn ấn link TẢI VỀ phía dưới.

Trên trên đây Vn
Doc sẽ gửi tới bạn đọc những công thức giải cấp tốc trắc nghiệm Hóa học. Câu chữ tài liệu là các công thức được xem nhanh của chất hóa học giúp chúng ta đọc thuận lợi áp dụng vận dụng vào các bài tập nhanh và đúng mực nhất. Mời các bạn đọc tìm hiểu thêm mục Giải bài tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập đồ vật Lí 12 ,....

... nhanh công thức sau: n CO2 a 2.b (*) 54 chạm chán toán: Nung m gam sắt không khí, sau thời hạn ta thu đợc a gam láo hòa hợp hóa học rắn X có Fe, Fe2O3, Fe3O4, Fe
O Hoà tan hết a gam láo lếu hợp chất rắn X vào ... Giả dụ toán phải tính quý giá m, a, b, V ta vận dụng nhanh công thức đới a Trờng vừa lòng 1: tính khối lợng sắt lúc đầu trớc bị ôxi hóa thành m gam hỗn vừa lòng X gồm: Fe, Fe
O, Fe2O3 v Fe3O4 m
Fe 7.a 56.n ... Không tan nớc) nặng m1 gam vào V lít dung dịch B (NO3)b x
M Sau thời gan mang A khối lượng m2 gam ví như toán buộc phải tính khối lợng m gam sắt kẽm kim loại B thoát ta áp dụng cấp tốc công thức: m
B a.M B m m1 a.M...
*

gmail.com 10 phương thức giải cấp tốc tập Hoá Hữu Blog: www.caotu28.blogspot.com ... Caotua5lg3
gmail.com phương thức giải cấp tốc tập Hoá Hữu Blog: www.caotu28.blogspot.com 3) phương thức trung bình: * Nguyên tắc: Dùng xác định công thức phân tử hóa học hữu hỗn hợp - cách thức khối...
*

... Sao_HBKH Tng hp Cỏc Phng phỏ 23 N p gii nhanh Húa Hc Tr T (1, 2, 3, 4) b = 0,006 mol c = 0,012 mol d = 0,006 mol (ỏp ỏn A) nh Sao_HBKH N Tng hp Cỏc Phng phỏ phường gii cấp tốc Húa Hc Tr 24 Vớ d 8: Kh ht m ... Bo ton electron tớnh lc bt c cỏc giai on trung gian ta s tớnh nhm nhanh c bi toỏn nh Sao_HBKH N Tng hp Cỏc Phng phỏ phường gii cấp tốc Húa Hc Tr 33 Vớ d 2: Trn 0,81 gam bt nhụm vi bt Fe2O3 v Cu
O ri ... Giỏ tr m A 105,6 gam C 70,4 gam nh Sao_HBKH N B 35,2 gam D 140,8 gam Tng hp Cỏc Phng phỏ p gii nhanh Húa Hc Tr gii Cỏc phn ng kh st oxit cú th cú: 3Fe2O3 + co 2Fe3O4 + CO2 (1) Fe3O4 + teo ...
*

... Ankan A ,công thức C 2H2n+2 hỗn thích hợp X gồm H2 hiđrocacbon % ankan A bội phản ứng là: A% = – 34 khẳng định công thức phân tử ankan A phụ thuộc phản ứng bóc tách A: triển khai phản ứng tách bóc V(l) ankan A ,công thức ... Yếu hèn BOH: ( Dd hotline dd đệm) p
H = 14 + (log Kb + log
Cb) 26 Tính công suất phản ứng tổng hòa hợp NH3 : (Tổng thích hợp NH3 từ láo lếu thích hợp bao gồm N2 H2 với tỉ lệ thành phần mol khớp ứng 1:3) H% = – (Với X tỉ khối ban sơ Y tỉ ... Hiđro hóa anken C n
H2n từ lếu phù hợp X có anken C n
H2n H2 (tỉ lệ 1:1) láo lếu hòa hợp Y hiệu suất hiđro hoá là: H% = – 32 Tính năng suất phản ứng hiđro hóa anđehit 1-1 chức no: triển khai phản ứng hiđro hóa...

Xem thêm: Màu đỏ biểu tượng cho điều gì? những mẫu áo dài đỏ đẹp quá đẹp của lụa thái tuấn


*

... A ,công thức Cn
H2n+2 lếu láo vừa lòng X tất cả H2 hiđrocacbon % ankan A bội phản ứng là: % A=MA/MX – 43 xác minh công thức phân tử ankan A nhờ vào phản ứng bóc A: triển khai phản ứng bóc V(l) ankan A ,công thức ... Láo phù hợp anken H2 ban đầu.+ m2 phân tử khối láo lếu thích hợp sau bội phản ứng, không có tác dụng màu dd Br2 + Công thức ankin nhờ vào phản ứng hiđro hoá là: Số n ankin Cn
H2n-2 = <2(M2-2)*M1>/(14(M2-M1)) 64. Công thức ... Ankan =n
CO2/(n
H2O-n
CO2) 57.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol ancol O2 phản bội ứng cháy: mang sử đốt cháy hoàn toàn mol ancol no, mạch hở A, công thức Cn
H2n +2Ox phải k mol ta...
*

... N = m2 = 12,5 (12,5  2)10 =3 14(12,5  10) M gồm công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác định công thức phân tử ankin nhờ vào phân tử khối láo hòa hợp ankin H2 trước sau dẫn qua bột Ni nung rét o ... công thức phân tử A ? ( cùng với n
H O = 0,7 mol > n teo = 0,6 mol ) => A ankan Số C ankan = n
CO2 n H 2O  n
CO2 = 0,6 0,7  0,6 =6 Vậy A tất cả công thức phân tử C6H14 http://megabook.vn/ Page 11 Công thức ... Page Công thức tính số đồng phân ete tạo hỗn vừa lòng n ancol đơn chức : Số ete = n ( n  1) ví dụ : Đun nóng hỗn đúng theo có ancol solo chức no cùng với H2SO4 đặc 1400c hỗn vừa lòng ete ? Số ete = (  1) =3 10 Công...

16 phương thức kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học


... Phơng pháp 4: Phơng pháp Bảo toàn năng lượng điện 40 Phơng pháp 5: Phơng pháp Bảo toàn electron 46 Phơng pháp 6: Phơng pháp vừa đủ 62 Phơng pháp 7: Phơng pháp quy thay đổi 77 Phơng pháp 8: Phơng pháp ... pháp 13: Phơng pháp chia hỗn hợp thành hai phần không 145 Phơng pháp 14: Phơng pháp mối quan hệ đại lợng 150 Phơng pháp 15: Phơng pháp chọn đại lợng phù hợp 160 Phơng pháp 16: Phơng pháp lựa chọn đại ... Tương thích 170 Phơng pháp 16+ : Phơng pháp áp dụng công thức khiếp nghiệm 178 Phơng pháp 12: 2 PH N II: CC Cễ
NG TH C GI I nhanh TR C NGHI M Hể
A H C 185 CHNG I: CC Cễ
NG TH C GI I cấp tốc vào Hể
A H...
... MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI nhanh BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC c C6H12O = 2011 (6 2).(6 3) = Công thức tính số đồng phân amin 1-1 chức no, mạch hở : công nhân H2n+3N Số đồng phân cn H2n+3N ... định công thức phân tử M M1= 10 mét vuông = 12,5 Ta tất cả : n = (12,5 2)10 =3 14(12,5 10) M tất cả công thức phân tử C3H6 Created by: nai lưng Văn Trung MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI nhanh BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 2011 ... Created by: nai lưng Văn Trung MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI nhanh BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 2011 25 Công thức tính cân nặng muối clorua mang đến muối cacbonat công dụng với hỗn hợp HCl giải phóng khí CO2 H2O...
... = const nh v ng nng 2 I I = A (cụng ca 2 W = 2 I I = A (cụng 2 ngoi lc) 11 S tng t gia cỏc i lng gúc v i lng di chuyn ng cù v chuyn ng thng W = I 2 nh lut bo ton ng lng nh v ng I ( ... |v|Max = A; |a|Min = Vt biờn: x = A; |v|Min = 0; |a|Max = 2A * Chỳ ý: + đất nước hình chữ s tc cấp tốc trộn /2 so vi li + Gia tc nhanh trộn /2 so vi tc + Gia tc ngc trộn so vi li v 2 H thc c lp: A = x + ( ) C ... Súng v tn s ca cỏc vch quang ph ca nguyờn t hirụ: Laiman R= En =- En Em > En hfmn 1 = + 13 12 23 v f13 = f12 +f23 (nh cng vộct) CHNG IX VT Lí HT NHN Hin tng phúng x * S nguyờn t cht phúng x cũn...
... Theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n OH = 3n hoc n OH - = 4n Al3+ - n HOAHOC.ORG đ NGễ XUN QUNH (10) (11) MT S Cễ
NG THC gớm NGHIM DNG GII cấp tốc BI TON HO HC Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung ... (hoc Na
Al
O2) thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n H = n (14) + hoc n H+ (15) = 4n Al
O - 3n Vớ d : Cn mang đến bao nhiờu lớt dung dch HCl 1M vo dung dch cha 0,7 mol Na
Al
O2 hoc ... I
KL=húa tr kim loi mui nitrat HOAHOC.ORG đ NGễ XUN QUNH n KL i KL = nspk i spk (20) - isp kh: s e m N+5 nhn vo (Vd: i
NO=5-2=3) MT S Cễ
NG THC ghê NGHIM DNG GII nhanh BI TON HO HC - Nu cú Fe...
... Khối so với H2 6,25 xác định công thức phân tử M M1= 10 mét vuông = 12,5 Ta có : n = (12,5  2)10 =3 14(12,5  10) M có công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác minh công thức phân tử ankin nhờ vào phân ... Hiđro hóa ankin trọn vẹn ) o Số n ankin (Cn
H2n-2 ) = 2( M  2) M 14( M  M ) 17 .Công thức tính năng suất phản ứng hiđro hóa anken H% = 2- Mx My 18 .Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit ... Gam H2O search công thức phân tử A ? ( cùng với n
H O = 0,7 mol > n co = 0,6 mol ) => A ankan Số C ankan = n
CO2 n H 2O  n
CO2 = 0,6 0,7  0,6 =6 Vậy A có công thức phân tử C6H14 11 Công thức tính khối...
... , suy hh axit vừa không còn Giải : vày 22, lý giải giải : Áp dụng hệ thức (1) (2),ta có: m = 7,74 + 0,5.( 1.35,5 + 0,28.96) = 38,93 gam => chọn A giải đáp giải : Áp dụng hệ thức (2),ta có: m = 13,5 ... S: CƠNG THỨC phương pháp tìm sản phẩm khử: ∑ i
KL n
KL = ∑ isp khử n sp khử (3) VD : i A n A + i
B n
B = 6n
S + 2.n
SO + 8n
H S 2 vào cơng thức trên, A, B hai sắt kẽm kim loại tham gia phản ứng CƠNG THỨC biện pháp tìm ... Fe3O4, sắt dư) → Fe2(SO4)3 + SPK + H2O Cơng thức tính nhanh: m fe = 0,7 mhh
A + 5,6 ne/trao thay đổi Suy trọng lượng muối = (m
Fe/56) Mmuối (9) BÀI TẬP ÁP DỤNG bài bác (Câu 12 – đề ĐH khối B – 2007) Nung m...
... Phù hợp Y tất cả tỉ khối đối với H2 6,25 xác định công thức phân tử M M1= 10 mét vuông = 12,5 Ta gồm : n = = M gồm công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác minh công thức phân tử ankin phụ thuộc vào phân tử khối láo lếu ... ứng hiđro hóa ankin trọn vẹn ) Số n ankin (Cn
H2n-2 ) = 2M1(M2-2)/14(M2-M1) 17 .Công thức tính công suất phản ứng hiđro hóa anken H% = 2- 2Mx/My 18 .Công thức tính năng suất phản ứng hiđro hóa anđehit ... 9,45 gam H2O tìm công thức phân tử A ? Số C ancol no = Vậy A bao gồm công thức phân tử C2H6O lấy ví dụ 2: Đốt cháy trọn vẹn lượng hiđrocacbon A thu 26,4 gam CO2 16,2 gam H2O tìm công thức phân tử A ?...
... LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOAN 10 – 11 – 12 VÀ LTĐH ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, Đà Nẵng A  Q  U K=Ki K Anh + Qn = Ú Ki *Lớp 11 l=li l=li Điện dung 2 ... Info
từ khóa: phương pháp giải nhanh bài xích tập hoá học tập 12 vô cơtổng hợp bí quyết giải cấp tốc hóa học hữu cơcông thức giải nhanh bài bác tập trang bị lí 12cong thuc giai cấp tốc bai tap sinh hoc tốt va day du nhat on thi dẻo hoccông thức giải nhanh bài bác tập hóa học hữu cơcông thức giải nhanh bài xích tập hoạn gencông thức giải nhanh bài xích tập sinh học tập 12công thức giải nhanh bài tập trang bị lý 12công thức giải nhanh bài bác tập trắc nghiệm hoá họccác cách làm giải nhanh bài tập trang bị lí 12các bí quyết giải nhanh bài xích tập hóa họccông thức giải nhanh bài tập hóa họccông thức giải nhanh bài bác tập sinh họccông thức giải nhanh bài bác tập trắc nghiệm hóa họccác phương pháp giải nhanh bài tập sinh học
Báo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp hcm năm 2018Báo cáo quy trình mua sắm CT CP công nghệ NPVchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạng
Nghiên cứu sự xuất hiện lớp bảo vệ và tài năng chống ăn mòn của thép bền khí hậu trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt nam
Nghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán với tiên lượng nhồi máu não cấp
Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu chuyển đổi (metamaterials) hấp thụ sóng năng lượng điện tử sinh sống vùng tần số THzđề thi test THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 có lời giải
Biện pháp cai quản hoạt cồn dạy hát xoan trong trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọ
Giáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôit
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôit
ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu giúp về mô hình thống kê học tập sâu và áp dụng trong dấn dạng chữ viết tay hạn chếTìm đọc công cụ review hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tin
Thiết kế và sản xuất mô hình biến chuyển tần (inverter) mang đến máy ổn định không khí
Kiểm cạnh bên việc giải quyết tố giác, tin báo về tù hãm và ý kiến đề xuất khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự việt nam từ thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp ở thực vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vật
HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại dột van lop 8 phân tích bài thơ từ tình 2