BỘ CÁC MÃ ĐỀ KÈM ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ THPT QUỐC GIA 2022 (24 MÃ ĐỀ)

-

Nhằm giúp các thí sinh và phụ huynh tra cứu lời giải môn lịch sử THPT nước nhà 2022 cấp tốc và đúng mực nhất, Hoatieu xin share đáp án đề thi Sử THPT non sông 2022 để các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án môn lịch sử

Các chúng ta F5 thường xuyên và xuất hiện sổ ẩn danh nhằm cập nhập Đáp án Sử THPT quốc gia 2022 nhanh nhất.


Đáp án thi xuất sắc nghiệp môn Sử 2022

2. Đáp án lịch sử THPT 2022 (Gợi ý 24 mã đề)

1. Đáp án bao gồm thức của cục môn Sử 2022

2. Đáp án lịch sử THPT 2022 (Gợi ý 24 mã đề)

Đang cập nhật...


Mã đề 301 - Full

1.A

2.B

3.D

4.D

5.C

6.B

7.A

8.B

9.A

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.D

16.C

17.B

18.B

19.D

20.C

21.A

22.A

23.C

24.A

25.C

26.A

27.A

28.B

29.C

30.D

31.C

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.B

Mã đề 302 - Full

1.D

2.B

3.B

4.B

5.D

6.A

7.D

8.B

9.D

10.A

11.C

12.D

13.D

14.C

15.C

16.A

17.C

18.D

19.C

20.A

21.A

22.A

23.D

24.A

25.B

26.D

27.C

28.B

29.C

30.C

31.C

32.A

33.D

34.D

35.A

36.C

37.C

38.A

39.B

40.B

Mã đề 303 - Full

1.D

2.A

3.B

4.C

5.A

6.A

7.D

8.D

9.D

10.A

11.C

12.B

13.D

14.C

15.D

16.D

17.C

18.D

19.D

20.B

21.C

22.C

23.D

24.C

25.D

26.B

27.C

28.B

29.C

30.B

31.D

32.B

33.C

34.B

35.B

36.C

37.B

38.C

39.D

40.D

Mã đề 304 - Full

1.B

2.B

3.B

4.D

5.D

6.A

7.C

8.C

9.C

10.D

11.C

12.D

13.D

14.A

15.D

16.D

17.C

18.B

19.C

20.A

21.C

22.C

23.C

24.B

25.A

26.C

27.C

28.A

29.A

30.B

31.A

32.B

33.A

34.B

35.A

36.A

37.A

38.B

39.B

40.A


Mã đề 305 - Full

1.A

2.C

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.B

9.A

10.B

11.A

12.D

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.D

19.B

20.C

21.C

22.D

23.A

24.D

25.D

26.D

27.C

28.A

29.A

30.B

31.C

32.A

33.C

34.C

35.A

36.C

37.A

38.B

39.C

40.A

Mã đề 306 - Full

1.D

2.D

3.D

4.A

5.B

6.B

7.D

8.B

9.B

10.D

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16.A

17.A

18.C

19.B

20.C

21.A

22.B

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.A

29.D

30.D

31.A

32.D

33.C

34.D

35.B

36.B

37.A

38.B

39.A

40.A

Mã đề 307 - Full

1.C

2.B

3.D

4.C

5.C

6.C

7.B

8.B

9.A

10.A

11.D

12.D

13.B

14.A

15.A

16.D

17.C

18.A

19.B

20.D

21.A

22.B

23.D

24.D

25.A

26.D

27.D

28.C

29.B

30.C

31.C

32.D

33.C

34.C

35.C

36.C

37.B

38.C

39.C

40.B

Mã đề 308 - Full

1.B

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.A

8.D

9.C

10.C

11.D

12.A

13.B

14.D

15.A

16.A

17.D

18.B

19.D

20.D

21.A

22.B

23.D

24.B

25.B

26.A

27.D

28.A

29.C

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.B

40.B

Mã đề 309 - Full

1.A

2.A

3.B

4.C

5.A

6.C

7.B

8.C

9.D

10.A

11.A

12.C

13.C

14.D

15.B

16.C

17.D

18.D

19.B

20.D

21.B

22.C

23.C

24.B

25.D

26.D

27.B

28.D

29.C

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.D

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B

Mã đề 310 - Full


1.D

2.C

3.A

4.D

5.A

6.B

7.B

8.C

9.A

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.A

21.C

22.B

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.B

29.B

30.D

31.A

32.B

33.A

34.D

35.D

36.D

37.A

38.A

39.B

40.B

Mã đề 311 - Full

1.D

2.A

3.D

4.B

5.C

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.B

14.C

15.D

16.D

17.C

18.B

19.D

20.A

21.A

22.B

23.D

24.C

25.A

26.C

27.A

28.D

29.D

30.A

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.A

37.A

38.D

39.B

40.B

Mã đề 312 Full

1.B

2.B

3.C

4.C

5.B

6.A

7.D

8.D

9.A

10.A

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.A

17.C

18.C

19.C

20.D

21.A

22.C

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.D

29.A

30.D

31.D

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.A

38.D

39.C

40.D

Mã đề 313 - Full

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.A

7.B

8.A

9.D

10.B

11.C

12.B

13.B

14.D

15.C

16.D

17.C

18.C

19.C

20.A

21.A

22.C

23.D

24.B

25.C

26.B

27.A

28.C

29.D

30.B

31.D

32.A

33.B

34.A

35.D

36.C

37.C

38.D

39.A

40.A

Mã đề 314 - Full

1.C

2.B

3.B

4.B

5.A

6.C

7.D

8.A

9.A

10.B

11.C

12.A

13.C

14.A

15.D

16.D

17.C

18.C

19.A

20.B

21.A

22.C

23.A

24.B

25.C

26.C

27.B

28.A

29.C

30.D

31.A

32.C

33.D

34.B

35.B

36.D

37.D

38.D

39.A

40.D

Mã đề 315 - Full

1.D

2.C

3.A

4.C

5.B

6.C

7.B

8.A

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.B

15.A

16.D

17.C

18.A

19.D

20.D

21.A

22.A

23.C

24.D

25.A

26.A

27.D

28.A

29.D

30.D

31.C

32.D

33.D

34.C

35.A

36.A

37.C

38.A

39.C

40.A

Mã đề 316 - Full

1.D2.D3.B4.C5.A
6.A7.C8.D9.D10.B
11.B12.D13.B14.A15.C
16.D17.A18.D19.B20.D
21.C22.C23.A24.C25.B
26.D27.A28.B29.C30.A
31.C32.A33.C34.B35.D
36.A37.B38.B39.A40.A

Mã đề 317 - Full

1.A

2.B

3.D

4.D

5.B

6.C

7.A

8.A

9.D

10.B

11.A

12.B

13.B

14.B

15.D

16.C

17.C

18.D

19.A

20.C

21.D

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.D

28.D

29.D

30.C

31.A

32.D

33.B

34.A

35.A

36.D

37.B

38.C

39.C

40.C

Mã đề 318 Full

1. A

2.B

3.D

4.D

5.D

6.A

7.B

8.C

9.C

10.B

11.B

12.A

13.C

14.A

15.D

16.C

17.B

18.D

19.A

20.B

21.B

22.B

23.D

24.D

25.D

26.A

27.D

28.D

29.A

30.D

31.B

32.A

33.B

34.A

35.B

36.A

37.D

38.C

39.A

40.D

Mã đề 319 - Full

1.A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.C

7.A

8.B

9.D

10.A

11.D

12.C

13.C

14.A

15.B

16.C

17.A

18.A

19.A

20.C

21.B

22.B

23.C

24.D

25.B

26.C

27.C

28.B

29.D

30.C

31.D

32.D

33.B

34.B

35.D

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D

Mã đề 320 - Full

1.C

2.C

3.A

4.B

5.B

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.C

12.B

13.B

14.B

15.A

16.D

17.A

18.C

19.B

20.D

21.A

22.D

23.C

24.B

25.D

26.D

27.C

28.B

29.D

30.D

31.A

32.C

33.C

34.C

35.A

36.A

37.A

38.D

39.D

40.A

Mã đề 321 Full

1.C

2.D

3.B

4.D

5.C

6.D

7.C

8.B

9.C

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.A

16.D

17.A

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.B

24.A

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.A

31.C

32.B

33.C

34.B

35.C

36.A

37.C

38.A

39.A

40.A

Mã đề 322 - Full

1.D

2.C

3.D

4.A

5.D

6.B

7.B

8.D

9.B

10.B

11.C

12.D

13.B

14.D

15.D

16.C

17.A

18.A

19.B

20.A

21.A

22.A

23.D

24.A

25.B

26.B

27.D

28.C

29.B

30.A

31.D

32.C

33.A

34.A

35.C

36.C

37.B

38.C

39.D

40.B

Mã đề 323 - Full

1.A2.D4.D3.A4.D5.B
6.D7.B8.B9.A10.D
11.D12.C13.D14. D15.B
16. A17.D18.B19.C20.A
21.C22. D23.C24.C25.B
26.A27.B28.A29.A30.B
31.B32.C33.A34.C35.C
36.A37.B38.A39.C40.A

Mã đề 324 - Full

1.C

2.D

3.A

4.B

5.D

6.C

7.B

8.D

9.D

10.A

11.B

12.C

13.C

14.A

15.C

16.A

17.A

18.B

19.C

20.C

21.B

22.A

23.C

24.B

25.B

26.A

27.A

28.B

29.B

30.C

31.B

32.A

33.C

34.D

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.A

3. Đề thi giỏi nghiệp môn lịch sử hào hùng 2022

Mã đề 323


Đang cập nhật...

Hoatieu sẽ update đề thi lịch sử THPT nước nhà 2022 tức thì sau khi xong xuôi kỳ thi.

Lịch sử được xem là một môn thi "khó nhằn" so với nhiều học sinh. Môn học này đòi hỏi các sĩ tử phải có một phương pháp học tập và làm cho bài đúng đắn để có thể đạt được điểm trên cao nhất.

Với vẻ ngoài thi trắc nghiệm môn lịch sử, học viên nên vận dụng công thức 5W với 2H, không hẳn thuộc lòng vô số mà quan trọng là nên tư duy, phát âm rõ bản chất của từng mốc kế hoạch sử. Theo đó, thí sinh sẽ trả lời lần lượt: What - Sự kiện lịch sử dân tộc gì vẫn diễn ra?, When - ra mắt khi nào?, Where - ra mắt ở đâu?, Who - gắn liền với nhân vật lịch sử dân tộc nào?, Why - do sao lại xảy ra?, How: Đánh giá, bình luận, liên hệ.

Xem thêm: Rượu Lá Sâm Ngọc Linh Hạ Thổ 500Ml, Lá Sâm Ngọc Linh: Công Dụng Và Cách Dùng

Theo cách thức này, học sinh sẽ thế được các nội dung trung tâm trong chương trình, nắm vững kiến thức cơ bản, ghi nhớ và hiểu các sự kiện căn bản gắn với thời gian, địa danh, nhân vật lịch sử.

4. Tra cứu giúp điểm thi trung học phổ thông 2022 môn lịch sử

Mời các bạn truy cập đường liên kết sau để tra cứu giúp điểm thi trung học phổ thông 2022 tại những tỉnh thành bên trên cả nước.

Bài viết gồm tổng hợp không hề thiếu đường links tra cứu điểm thi tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc giúp các chúng ta cũng có thể tra cứu giúp điểm dễ dàng.

5. Đáp án chính thức môn lịch sử hào hùng 2021 của Bộ

6. Đáp án môn lịch sử THPT tổ quốc 2021

Đáp án đề 301 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử vẻ vang mã đề 301

Đáp án đề 302 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 302

Đáp án đề 303 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử dân tộc mã đề 303

Đáp án đề 304 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử vẻ vang mã đề 304


Đáp án đề 305 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 305

Đáp án đề 306 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử vẻ vang mã đề 306

Đáp án đề 307 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử dân tộc mã đề 307

Đáp án đề 308 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 308

Đáp án đề 309 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 309

Đáp án đề 310 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử dân tộc mã đề 310

Đáp án đề 311 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 311

Đáp án đề 312 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 312

Đáp án đề 313 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử vẻ vang mã đề 313

Đáp án đề 314 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử dân tộc mã đề 314


Đáp án đề 315 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử mã đề 315

Đáp án đề 316 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử dân tộc mã đề 316

Đáp án đề 317 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử dân tộc mã đề 317

Đáp án đề 318 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 318

1-B2-C3-C4-C5-B6-C7-C8-D9-D10-B
11-A12-A13-D14-D15-A16-B17-B18-A19-A20-C
21-A22-D23-B24-D25-B26-B27-A28-B29-A30-A
31-B32-A33-C34-C35-C36-D37-C38-D39-B40-C

Đáp án đề 319 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 319

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-

Đáp án đề 320 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử dân tộc mã đề 320

1-C2-D3-A4-A5-A6-C7-D8-C9-D10-C
11-C12-C13-D14-C15-B16-B17-D18-C19-A20-C
21-C22-D23-B24-D25-B26-D27-D28-C29-A30-D
31-A32-C33-D34-A35-A36-B37-A38-D39-C40-B

Đáp án đề 321 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 321

1-B2-A3-A4-D5-D6-C7-B8-B9-B10-C
11-A12-C13-C14-C15-A16-C17-C18-A19-D20-A
21-B22-B23-D24-D25-B26-C27-D28-A29-D30-D
31-A32-B33-B34-D35-B36-B37-D38-A39-A40-D

Đáp án đề 322 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử hào hùng mã đề 322

1-D2-A3-C4-D5-C6-A7-A8-C9-B10-B
11-D12-C13-D14-A15-B16-B17-B18-D19-D20-D
21-A22-B23-C24-C25-A26-A27-D28-D29-C30-B
31-A32-C33-D34-D35-C36-B37-A38-A39-D40-D

Đáp án đề 323 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử mã đề 323

Đáp án đề 324 Sử 2021 - Đề thi môn lịch sử dân tộc mã đề 324

Bài thi môn lịch sử vẻ vang THPT tổ quốc 2021 được thi dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài xích là 50 phút.

7. Đề thi minh họa THPT đất nước môn lịch sử dân tộc 2022 bao gồm đáp án

Mời các bạn truy cập đường link sau đây để xem cụ thể đề xem thêm THPT nước nhà môn lịch sử hào hùng có đáp án:

Mời những bạn xem thêm các tin tức hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Hoa
Tieu.vn.

Đáp án của toàn bộ các mã đề môn lịch sử hào hùng thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 cụ thể như sau:

Theo thống kê của cục GD-ĐT, trong số trên 1 triệu sỹ tử đăng ký tham gia Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 có 880.114 em áp dụng điểm thi vừa xét giỏi nghiệp vừa xét tuyển đại học, chiếm phần trăm 87,8%. Số thí sinh tham dự cuộc thi chỉ nhằm xét tốt nghiệp là 83.134 em, chỉ chiếm 8,29%. Số sỹ tử chỉ xét tuyển đh là 39.184 em, chiếm 3,91%.


*

Sáng nay 8/7, những thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tập Xã hội thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 vào 150 phút. Môn lịch sử là môn thi trước tiên trong thời gian 50 phút.
*


*
cù LẠI TRANG CHỦ
phản hồi
*

Trường đại học ở Thanh H&#x
F3;a dừng tuyển sinh ng&#x
E0;nh c&#x
F3; điểm chuẩn ‘chạm n&#x
F3;c’ 40
ngôi trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) sẽ thừa nhận dừng tuyển chọn sinh 4 ngành sư phạm rất chất lượng kể từ năm 2003.
Sinh vi&#x
EA;n được k&#x
E9;o d&#x
E0;i thời gian học đại học đến 15 năm
Sinh viên những trường đại học y dược có thời gian học tối đa mang lại 12 năm và bao gồm thêm 3 năm để xong xuôi các điều kiện xuất sắc nghiệp. Trong những lúc đó sinh sống Trường Bách khoa tp.hồ chí minh và nhiều trường khác thời gian học về tối đa chỉ 6-8 năm.
HV C&#x
F4;ng nghệ Bưu ch&#x
ED;nh Viễn th&#x
F4;ng dự kiến tuyển sinh năm 2023 bằng 4 phương thức
học tập viện công nghệ Bưu bao gồm Viễn thông vừa thông báo phương thức tuyển chọn sinh đại học hệ bao gồm quy dự kiến năm 2023.
Đại học B&#x
E1;ch khoa H&#x
E0; Nội tuyển dụng 64 vi&#x
EA;n chức năm 2023
Đại học Bách khoa thành phố hà nội thông báo tuyển chọn dụng năm 2023 với toàn bô 64 tiêu chuẩn theo bề ngoài xét tuyển, nhằm bổ sung cập nhật đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức thường niên của trường.
ĐH B&#x
E1;ch khoa H&#x
E0; Nội dự kiến tuyển sinh năm 2023 gần 8.000 chỉ ti&#x
EA;u
Trường trung học phổ thông chuy&#x
EA;n H&#x
E0; Nội - Amsterdam kh&#x
F4;ng tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng
vấn đề trường thpt chuyên thủ đô - Amsterdam ko tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng năm 2023 khiến nhiều phụ huynh tất cả con đang học hệ này cấp trung học cơ sở rất phiền lòng vì các con "hẹp" nguồn vào cấp 3.
Trường ĐH L&#x
E2;m nghiệp tuyển sinh 1.390 chỉ ti&#x
EA;u năm 2023
Gần 90 trường đại học c&#x
F4;ng bố phương &#x
E1;n tuyển sinh năm 2023
Đến thời gian này, ngay gần 90 trường đh trên cả nước đã công bố thông tin về cách thức tuyển sinh chuyên môn đại học hệ thiết yếu quy năm 2023.
Học viện N&#x
F4;ng nghiệp Việt nam giới c&#x
F4;ng bố phương thức tuyển sinh năm 2023
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN dự kiến tuyển sinh năm 2023 theo 4 phương thức
Trường ĐH Mở H&#x
E0; Nội tuyển sinh 3.800 chỉ ti&#x
EA;u năm 2023
trường ĐH Mở thành phố hà nội vừa chào làng đề án tuyển sinh năm 2023 trong đó nêu rõ tiêu chuẩn và cách thức tuyển hệ đại học chính quy.
5 phương thức tuyển sinh của ĐH Sư phạm H&#x
E0; Nội năm 2023
Gần 80 trường ĐH, CĐ x&#x
E9;t tuyển kết quả thi đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; năng lực bởi vì ĐH Quốc gia thành phố hồ chí minh tổ chức
Năm 2023, có khoảng gần 80 ngôi trường đại học, cao đẳng sử dụng công dụng thi đánh giá năng lực của ĐH nước nhà TP.HCM để xét tuyển.
ĐH kinh tế-Kỹ thuật C&#x
F4;ng nghiệp c&#x
F4;ng bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2023
Bộ Gi&#x
E1;o dục l&#x
EA;n tiếng việc bỏ x&#x
E9;t tuyển đại học bằng học bạ v&#x
EC; lo 'chạy điểm'
Cử tri ý kiến đề xuất Bộ GD-ĐT nghiên cứu bỏ xét tuyển đh bằng học tập bạ, bởi hiện nay đang phát sinh nhiều xấu đi trong việc "làm đẹp" học tập bạ cùng "chạy điểm" ở những nhà trường.

bởi truyền thống ăn thịt ch&#x
F3; của qu&#x
EA; nh&#x
E0;, nh&#x
F3;m học sinh kh&#x
F4;ng được sang Mỹ trao đổi


Nữ sinh từng trượt đại học được 3 c&#x
F4;ng ty đa quốc gia mời về l&#x
E0;m việc


Hướng dẫn c&#x
E1;ch viết thư UPU lần thứ 52 đ&#x
FA;ng chủ đề, quy định dự thi