Đề Tiếng Anh Lớp 1 - 9 Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 1 Năm 2022

-

Bộ 9 đề khám nghiệm Tiếng Anh lớp 1 cuối học tập kì 2 gồm đáp án tiếp sau đây nằm trong bộ đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 1 năm 2022 - 2023 vì chưng Vn
Doc.com sưu tầm và đăng tải. 9 Đề kiểm tra thời điểm cuối năm tiếng Anh lớp 1 bao gồm đáp án gồm nhiều dạng bài xích tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 1 chương trình mới khác biệt được biên tập bám cạnh bên chương trình học tập giúp học sinh lớp 1 ôn tập giờ Anh hiệu quả và đạt điểm trên cao trong kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Đề tiếng anh lớp 1


I. Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 1 tất cả đáp án - Đề số 1

I/ Write “A” or “An”

1. ______________ apple

2. ______________ umbrella

3. ______________ boy

4. ______________ jug

5. ______________ elephant

II/ Look at the picture & complete the words

1. _ e a _

2. D _ c _

3. L _ l l _ p. _ p

4. _ a _

III/ Count & write

1. _________ mangoes

2. _________ cats

3. _________ elephants

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. Is/ plane/ a/ it/ ?/

_______________________________________

2. This?/ is/ What/

_______________________________________


3. Lunchbox/ I/ have/ my/ ./

_______________________________________

-The end-

Đáp án đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 1 học kì 2 - Đề 1

I/ Write “A” or “An”

1. ______an________ apple

2. ______an________ umbrella

3. ______a________ boy

4. ______a________ jug

5. ______an________ elephant

II/ Look at the picture and complete the words

1. Pear

2. Duck

3. Lollipop

4. Hat

III/ Count and write

1. Ten mangoes

2. Two cats

3. Four elephants

IV/ Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Is it a plane?

2. What is this?

3. I have my lunchbox.

II. Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án - Đề số 2

I. Choose the odd one out. Chọn từ không giống loại. 

1. A. BallB. BananaC. Pear
2. A. FishB. FrogC. Choose
3. A. CookieB. LegC. Hand
4. A. SevenB. TenC. Many
5. A. Sit downB. NameC. Raise your hand

II. Read & match. Đọc với nối.

1. La. __at
2. Kb. Tu____
3. Bc. Bir___
4. Cd. ___ite
5. De. ___ion

III. Reorder the words. Thu xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. 

1. Nose/ This/ my/ is/ ./

__________________________

2. Legs/ are/ These/ my/ ./

__________________________

3. They/ are/ What/ ?/

__________________________

4. Hippos/ are/ They/ ./


__________________________

5. Sandwich/ I/ a/ have/ ./

__________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out. Chọn từ khác loại.

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Read and match. Đọc và nối.

1 - e - lion;

2 - d - kite;

3 - b - tub;

4 - a - cat;

5 - c - bird;

III. Reorder the words. Thu xếp những từ sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - This is my nose.

2 - These are my legs.

3 - What are they?

4 - They are hippos.

5 - I have a sandwich.

III. Đề thi học tập kì 2 tiếng Anh lớp 1 bao gồm đáp án - Đề số 3

I. Read and Match (Đọc với nối)

AB
1. Good morninga. Tạm biệt
2. Good afternoonb. Chào buổi sáng
3. Good byec. Ngồi xuống
4. Stand upd. Chào buổi chiều
5. Sit downe. Đứng lên

II. Reorder the word (Sắp xếp từ vẫn cho)

1. Goodbye./ later/ See/ you/ .

2. Mum/ That/ my/ is/ ./

3. A/ Is/ robot/ this/ ?/

4. For/ What/ have/ you/ do/ lunch/ ?/

5. Apple/ I/ juice/ like/ ./

III. Choose the odd one out. (Chọn từ không giống loại)

1. A. PupilB. TeacherC. Desk
2. A. MumB. DoctorC. Vet
3. A. CakeB. BottleC. Ice cream
4. A. BikeB. TaxiC. Hand
5. A. IB. DadC. She

Đáp án đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh

I. Read & Match (Đọc và nối)

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c;

II. Reorder the word (Sắp xếp từ đã cho)

1 - Goodbye. See you later.

2 - That is my mum.

3 - Is this a robot?

4 - What vì chưng you have for lunch?

5 - I lượt thích apple juice.

III. Choose the odd one out. (Chọn từ khác loại)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

IV. Đề giờ Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án - Đề số 4

I. Look & write:


up down juice apples a boy

a girl a book a car

II. Look at the picture & complete the word:

III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye like Good Here you thank you’re

Ex: I’m Benny.

Hello, Benny.

1. My________Sue

________morning, Sue.

2. How are _______?

_______,thank you.

3. A book._______you.

_________welcome.

4. Good-_____!

______ you tomorrow!

5. Cookies,_______.

______ you are.

6. I_____pink.

Me,______!

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1

I. Look and write:

up; down; juice; apples; a boy;

a girl; a book; a car;

II. Look at the picture và complete the word:


III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye lượt thích Good Here you thank you’re

1. My name’s Sue

Good morning, Sue.

2. How are you?

Fine,thank you.

3. A book. Thank you.

You’re welcome.

4. Good- bye!

See you tomorrow!

5. Cookies, please.

Here you are.

6. I like pink.

Me, to!

IV. Connect:

V. Which are the same? Circle.

Xem thêm: Báo giá in bảng cầm tay check in, hashtag cầm tay check

VI. Which is different? Write an X.

V. Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh có đáp án số 5

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my ________.

2. How many _______?

3. There are _______ cars.

4. How _______ is Lam?

5. I am seven _______ old.

II. Read và match.

AB
1. Lisa needs somea. Banana.
2. Thankb. Apple.
3. Mai wants ac. Balls.
4. Cảm biến yourd. You
5. Bobby has ane. Hand.

III. Reorder.

1. Teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

_______________________

2. How/ many/ balls/ ?

_______________________

3. Two/ Kim/ kites/ has/ .

_______________________

4. A/ have/ I/ doll/ ./

_______________________

5. Old/ he/ How/ is/ ?

_______________________

ĐÁP ÁN

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my ___bedroom_____.

2. How many ___cars____?

3. There are ___five____ cars.

4. How ____old___ is Lam?

5. I am seven ___years____ old.

II. Read & match.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

III. Reorder.

1. Teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

___That is a teddy bear._______

2. How/ many/ balls/ ?

______How many balls?_______

3. Two/ Kim/ kites/ has/ .

______Kim has two kites._____

4. A/ have/ I/ doll/ ./

_____I have a doll._________

5. Old/ he/ How/ is/ ?

_____How old is he?_______

VI. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 1 học kì 2 I-Learn Smart Start số 6

I/ Look, read, và color

1.

It’s a red car

2.

It’s a pink car

3.

It’s a blue car


Xem đáp án

Hướng dẫn: Đọc cùng tô màu sắc theo yêu cầu từng câu

1. Nó là một chiếc ô tô màu đỏ

2. Nó là 1 trong chiếc xe hơi màu hồng

3. Nó là 1 chiếc ô tô blue color da trời


II/ Look at the picture and complete the words

1. B _ n _ _ a

2. _ a l l

3. K i _ c h _ n

4. _ o u _ e

5. S _ n d w _ c h

6. _ n _ k _


Xem đáp án

1. Banana

2. Ball

3. Kitchen

4. Mouse

5. Sandwich

6. Snake


III/ Read and tick

1.

A. This is my living room

B. This is my bedroom

2.

A. I have a car

B. I have a doll

3.

A. I’m three

B. I’m four


Xem đáp án

1. B

2. A

3. A


VII. Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 Kết nối trí thức số 7

I. Look at the picture & complete the words

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

3. _ o r s _

4. _ a k _


Xem đáp án

1. Garden

2. Bell

3. Horse

4. Cake


II. Choose the odd one out

1. A. Teddy bear

B. Doll

C. Tiger

2. A. Bananas

B. Apples

C. Foot

3. A. Father

B. Face

C. Foot

4. A. Bus

B. Sun

C. Truck

5. A. Monkey

B. Water

C. Mouse


Xem đáp án

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B


III. Write

1.

I can see a ________________

2.

He is ____________________

3.

That’s a _


Xem đáp án

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango


Đề thi giờ Anh lớp 2 học kì 2 sách Cánh Diều số 8

I. Look at the pictutes and complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. B _ _ a n _ s

4. C _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. G _ r _ _ f e

II. Look at the pictures và answer the questions

1.

What is the zebra doing?

__________________________

2.

Where is Mom?

__________________________

3.

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. Is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. Apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Xem đáp án chi tiết tại: Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Cánh Diều số 8

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời sáng chế số 9

I/ Look at the pictures and match

1.

A. An elephant

2.

B. A farm

3.

C. A car

4.

D. A hat

5.

E. A horse

II/ Look at the picture and answer the questions

1.

What are they?

_____________________

2.

What màu sắc is it?

_____________________

3.

Is it a pear?

_____________________

III/ Look at the pictures và complete the words

1. C _ _ k _ e s

2. _ _ l l

3. Phường _ a _ e

4. C _ o c o d _ l _

5. S _ n d w _ c h

6. B _ n _ n _

Xem chi tiết tại: Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo

Trên trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và giải đáp của Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 1 có đáp án.

Mua tài khoản tải về Pro để tận hưởng website hep.edu.vn KHÔNG quảng cáotải toàn thể File rất nhanh chỉ từ 79.000đ.

TOP 8 Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, bao gồm đáp án kèm theo, góp thầy cô tìm hiểu thêm để phát hành đề thi cuối học kì 1 mang đến học sinh của mình theo chương trình mới.


Với 8 đề thi cuối học kì 1 môn tiếng Anh 1, các em cố được cấu trúc, biết cách phân chia thời gian làm bài cho hợp lí để đạt công dụng cao vào kỳ thi học tập kì một năm 2022 - 2023 sắp tới tới. Kế bên ra, bao gồm thể xem thêm bộ đề thi cuối học tập kì 1 môn Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 1. Mời thầy cô và những em cùng cài đặt miễn phí:

Bộ đề thi kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 1 sách mới


Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 1

Exercise 1: Look at the picture và match

1.

A. Fish

2.

B. Cake

3.

C. Duck

4.

D. Bell

5.

E. Garden

Exercise 2: Complete these words

1. _ air

2. Phường _ ncil

3. Ch_ps

4. _ ate

5. _ ook

6. _ oor


Exercise 3: Read & tick

1. A green book

2. Milk

3. A duck

A. ☐

B. ☐

A. ☐

B. ☐

A. ☐

B. ☐

-The end-

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 1 học tập kì 1

Exercise 1: Look at the picture and match

1. E

2. D

3. A

4. B

5. C

Exercise 2: Complete these words

1. Hair

2. Pencil

3. Chips

4. Gate

5. Book

6. Door

Exercise 3: Read và tick

1. A

2. B

3. A

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture and match

1. A. Truck
2. B. Stand up
3. C. Six
4. D. Paper
5. E. Eraser

Exercise 2: Count & write

1. _______________ cars

2. __________ pens

3. _______________ cats


Exercise 3: Write “a” or “an”

1. __________ orange

2. __________ cat

3. __________ dog

4. __________ apple

5. __________ teddy bear

Đáp án đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture và match

1. B 2. D 3. A 4. E 5. C

Exercise 2: Count and write

1. Two cars

2. Six pens

3. Five cats

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.___an_______ orange

2.____a______ cat

3.____a______ dog

4.___an_______ apple

5.____a______ teddy bear

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Exercise 1: Look at the picture và complete the word

1. F _ _ h

2. C _ r

3. A _ _ _ _

4. _ o l l

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

Exercise 3: Look at the picture và match


1.

2.

3.

4.

5.


A. Eight

B. Balloon

C. Notebook

D. Three

E. Guitar


Đáp án đề chất vấn Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 1

Exercise 1: Look at the picture & complete the word


Fish
Car
Apple
Doll

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is

2. Is

3. Isn’t

4. Is

5. Isn’t

Exercise 3: Look at the picture & match

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

.....


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương

hep.edu.vn


77
Lượt tải: 25.424 Lượt xem: 112.664 Dung lượng: 4,6 MB
Liên kết mua về

Link hep.edu.vn chính thức:

cỗ đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp một năm 2022 - 2023 (Sách mới) hep.edu.vn

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mang định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi

Tài liệu tham khảo khác


Chủ đề liên quan


Mới độc nhất trong tuần


Tài khoản
Gói thành viên
Giới thiệu
Điều khoản
Bảo mật
Liên hệ
Facebook
Twitter
DMCA