100 Câu Đố Kinh Thánh Siêu Tưởng, Đố Kinh Thánh Bằng Hình

-

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ tởm THÁNH BẰNG POWERPOINT CỦA HTTL VIỆT nam JUAN KOREABẠN ĐƯỢC QUYỀN tải về XUỐNG SỬ DỤNG

CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC NĂM SÁCH MÔI-SE CÁC SÁCH VĂN THƠ MA-THI-ƠSÁNG THẾ KÝ 1-17 GIÓP MÁCSÁNG THẾ KÝ 18-36 THI THIÊN 1-50 LU-CASÁNG THẾ KÝ 37-50 THI THIÊN 51-110 GIĂNGXUẤT Ê-DÍP-TÔ-KÝ 1-20 THI THIÊN 111-150 CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒXUẤT Ê-DÍP-TÔ-KÝ 21-40 CHÂM NGÔN RÔ-MALÊ-VI-KÝ TRUYỀN ĐẠO 1 CÔ-RINH-TÔDÂN SỐ KÝ 1-20 NHÃ CA 2 CÔ-RINH-TÔDÂN SỐ KÝ 21-36 CÁC SÁCH TIÊN TRI GA-LA-TI & Ê-PHÊ-SÔPHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 1-17 Ê-SAI PHI-LÍP và CÔ-LÔ-SEPHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 18-34 GIÊ-RÊ-MI 1-2 TÊ-SA-LÔ-NI-CACÁC SÁCH LỊCH SỮ CA THƯƠNG 1-2 TI-MÔ-THÊ GIÔ-SUÊ Ê-XÊ-CHI-ÊN TÍT & PHI-LÊ-MÔNCÁC quan lại XÉT ĐA-NI-ÊN HÊ-BƠ-RƠRUTƠ Ô-SÊ GIA-CƠ1 SA-MU-ÊN GIÔ-ÊN 1-2 PHI-E-RƠ2 SA-MU-ÊN A-MỐT 1-2-3 GIĂNG – GIUĐE1 CÁC VUA ÁP-ĐIA KHẢI HUYỀN 1-112 CÁC VUA GIÔ-NA KHẢI HUYỀN 12-221 SỬ KÝ MI-CHÊ2 SỬ KÝ NA-HUME-XƠ-RA HA-BA-CÚCNÊ-HÊ-MI SÔ-PHÔ-NIÊ-XƠ-TÊ A-GHÊ**************************************XA-CHA-RI**************************************MA-LA-CHI

—————————————————————oo
Ooo———————————————————-

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ ghê THÁNH MỚISOẠN THẢO TỪ NĂM 2017TÂN ƯỚC

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

—————————————————————oo
Ooo———————————————————-


1 – ĐỐ kinh THÁNH VỀ NỘI DUNG GIÁO LÝ TIN LÀNH****CHƯƠNG TRÌNH THI Đ gớm THÁNH ĐUC SÁNG THÁNH KINH” BỒI LINH TRUNG THU 2015BẠN CLICK TRỎ CHUỘT VÀO MỤC DƯỚI ĐÂY ĐỂ HỌCPHẦN gớm THÁNH 2015200 CAU bởi vì KINH THANH BO SUNG-TRAI TRUNG THU 2015DAN TOC-TIN NGUONG-VAN HOA (1)……………………………………………………….

Bạn đang xem: Đố kinh thánh siêu tưởng


ĐUỐC SÁNG THÁNH gớm TRUNG THU 2014

Anh chị em chúng ta yêu thích Lời Chúa cùng sống theo Lời Chúa dạy nhé! Chúa luôn thêm sức và ban phước cho người yêu quí và làm theo Lời Ngài dạy dỗ dỗ. Cảm ơn Chúa!


“ĐUỐC SÁNG THÁNH KINH”

(Trại Xuân 2013)

 

II. Khiếp THÁNH

(100 câu)

 

CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

Câu 1: Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời vào ngày thứ mấy vào tuần lễ sáng tạo?

a.Thứ hai b. Thứ cha c. Thứ tứ d. đồ vật năm

 Đáp án: câu c

 

Câu 2: Lời hứa trước tiên về Đấng Mê-si được chép làm việc đâu?

a.Ê-sai 7:14 b. Ê-sai 9:5 c. Sáng sủa 3:15 d. Mi-chê 5:2

Đáp án: câu c

 

Câu 3: đàn bà của Gia-cốp tên là gì?

a.Đi-na b. Ra-chên c.Ta-ma d.Ta-bi-tha

Đáp án: câu a

 

Câu 4: bố người cầu vắt được Chúa nói trong Ê-xê-chi-ên 14 là ai?

a. Đa-ni-ên, Sa-mu-ên, Đa-vít

b. Nô-ê, Gióp, Đa-ni-ên

c. Đa-vít, Gióp, Sa-mu-ên

d. Đa-ni-ên, Gióp, Nê-hê-mi

Đáp án: câu b

 

Câu 5: Ở đâu chép: “Đức Giê-hô-va hay làm cho ơn, lờ lững nóng giận cùng đầy dẫy lòng nhân từ…”?

a.Thi Thiên 103:8 b. Giô-na 4:2

c. Cả hai câu phần đa đúng d.Cả nhị câu số đông sai

Đáp án: câu c

 

Câu 6: cách làm 2>1 được chép sinh hoạt đâu?

a.Truyền Đạo 3:9 b. Truyền Đạo 4:9

c. Truyền Đạo 5:9 d. Truyền Đạo 6:9

Đáp án: câu b

 

Câu 7: Theo sáng Thế cam kết 3:20 thương hiệu “Ê-va” có nghĩa là:

a. Người mẹ của loài người b. Sự sống

c. Người thiếu phụ d. Tín đồ vợ

Đáp án: câu a

 

Câu 8: Ở đâu chép Chúa cấm coi bói và mong đồng bóng?

a.Xuất 18:19 b. Lê-vi ký kết 19:31

c. Dân 31:19 d. Phục 19:31

Đáp án: câu b

 

Câu 9: Tiên tri làm sao được gọi là “tiên tri than khóc”?

a. Ê-sai b. Ê-xê-chi-ên c.Đa-ni-ên d. Giê-rê-mi

Đáp án: câu d

 

Câu 10: Dân Y-sơ-ra-ên được gọi theo thương hiệu của ai?

a. Áp-ra-ham b. Y-sác c.Gia-cốp d. Đa-vít

Đáp án: câu c

 

Câu 11: “Tôi đã biết thành đóng đinh vào thập tự giá bán với Đấng Christ, nhưng tôi sống, không phải là tôi sinh sống nữa, tuy nhiên Đấng Christ sinh sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của bé Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ yêu tôi, với đã phó bao gồm mình Ngài vì chưng tôi.” Câu này được chép sinh hoạt đâu?

a.Giăng 3:16 b. Ga-la-ti 2:20 c.Lu-ca 2:14 d.Công 4:12

Đáp án: câu b

Câu 12: Theo I Cô-rinh-tô 13:13 Phao-lô đã đúc kết lại 3 điều quan trọng nào?

a.Yêu thương, bình an, hy vọng

b. Đức tin, hy vọng, bình an

c.Đức tin, sự trông cậy, vui mừng

d.Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương

Đáp án: câu d

 

Câu 13: Trong bài giảng “Các Phước Lành” gồm bao nhiêu chữ phước?

a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

Đáp án: câu d

 

Câu 14: Đại Mạng Lệnh được chép làm việc đâu?

a. Ma-thi-ơ 28:18-20 b. Giăng 20:21

c. Mác 16:15 d. Công 1:8

Đáp án: câu a và c

 

Câu 15: “Hãy kính sợ hãi Đấng Christ mà lại vâng phục nhau” được chép ngơi nghỉ đâu?

a. Ê-phê-sô 5:22 b. Ê-phê-sô 5:21

c. Ê-phê-sô 5:24 d. Ê-phê-sô 5:28

Đáp án: câu b

Câu 16: Câu ghê Thánh nào gồm ý tựa như với việc 1+1=1? Hãy lý giải ý nghĩa.

a. Μa-thi-ơ 10:30 b. Giăng10:30

c. Mác 10:30 d. Lu-ca 10:30

Đáp án: câu b

 

Câu 17: II Cô-rinh-tô 6:14 chép về ai tốt điều gì?

a. Chớ có ách chung với kẻ chẳng tin

b. Đấng Christ và Bê-li-an

c. Bàn thờ cúng Chúa và bàn thờ tổ tiên tà thần

d. Tín hữu và thân hữu

Đáp án: câu a

 

Câu 18: Phép lạ đầu tiên ma quỉ ước ao Chúa Giê-su làm là gì?

a. Hóa nước thành rượu b. Hóa đá thành bánh

c. Hóa bánh thành cá d. Hóa đá thành cá

Đáp án: câu b

 

Câu 19: Theo I Giăng 3:8, mục đích Con của Đức Chúa Trời đến thế gian là gì?

a. Bị tiêu diệt trên cây thập từ bỏ b. Chứa tội lỗi đi

c. Diệt phá quá trình của ma quỉ d. Hầu bài toán người ta

Đáp án: câu c

 

Câu 19: Phép lạ tại Ca-na Chúa Giê-xu làm cho là gì?

a. Hóa đá thành rượu b. Hóa đá thành bánh

c. Hóa bánh thành cá d. Hóa nước thành rượu

Đáp án: câu d

 

Câu 20: fan Pha-ri-si phê bình Chúa Giê-su ăn uống chung với những người dân nào?

a. Fan thâu thuế với kẻ có tội b. Người tầm thường

c. Bạn cùng khổ d. Fan nghèo

Đáp án: câu a

 

Câu 21: Theo I Cô-rinh-tô 10:30, Phao-lô khuyên bọn họ không nên nạp năng lượng đồ cúng do đồ fan ngoại cúng tế là cúng tế ai?

a. Sa-tan b. Ma quỉ c. Những quỉ d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 22: Điền vào tầm khoảng trống: “Nếu ko có…thì chẳng hề gồm thế như thế nào ở đến đẹp ý Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).

a. Hi vọng b. đức tin c. An ninh d. ân tứ

Đáp án: câu b

 

Câu 23: Điền vào lúc trống: “Không đổ … thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

a.nước b.huyết c.nước đôi mắt d.nước mũi

Đáp án: câu b

 

Câu 24: Điền vào tầm trống: “Ta là con đường đi, lẽ thật cùng sự sống, chẳng vị ta thì không có ai được mang lại cùng…” (Giăng 14:6).

a. Thân phụ b. Đức Chúa Trời c. Thượng Đế d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu a

 

Câu 25: Điền vào tầm khoảng trống: “Bởi …đã mang đến tìm với cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10)

a. Chúa Giê-su b. Nhỏ Người

c. Đấng Christ d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu b

 

Câu 26: Điền vào tầm khoảng trống: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thương…, mang đến nỗi đang ban con Một của Ngài, hầu mang lại hễ ai tin nhỏ ấy, không xẩy ra hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

a. Chúng ta b. Con fan c. Thế gian d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu c

 

Câu 27: Điền vào thời gian trống: “Hãy cách theo Thánh Linh, chớ hề làm cho trọn hầu hết điều ưa ý muốn của …” (Ga-la-ti 5:16).

a. Xác giết thịt b. Con tín đồ cũ c. Phiên bản ngã d. Tôi

Đáp án: câu a

 

Câu 28: Điền vào khoảng trống: “Đừng say rượu vì chưng rượu xui cho…., mà lại hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18)

a. Rầy rà b. Bậy bạ c. Ngỗ ngược d. Luông tuồng

Đáp án: câu d

 

Câu 29: Điền vào lúc trống: “Ta chẳng bao gồm ______ ______ bỏ ra hết, tuy vậy điều ta gồm thì ta mang lại ngươi: nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ sống Na-xa-rét, hãy bước đi!” (Công Vụ 3:6).

a. Tiền tài b. Vàng bạc c. Của nả d. Tiền bạc

Đáp án: câu b

 

Câu 30: Điền vào thời gian trống: “Ngài phán cùng các sứ thiết bị rằng: Hãy đi khắp vắt gian, giảng _____ ______ cho mọi người” (Mác 16:15).

a.Tin Lành b. Nước Trời c. Lời Chúa d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu a

 

Câu 31: Điền vào khoảng trống: “Vậy, hỡi anh em, tôi mang sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên đồng đội dâng … mình làm của lễ sống cùng thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là việc thờ phượng cần lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

a. Cuộc sống b. Cuộc đời c. Thân thể d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu c

 

Câu 32: Xin cho thấy thêm tên của cha người các bạn Đa-ni-ên?

Đáp án: Sa-đơ-sắc, Mê-sác với A-bết-Nê-gô.

 

Câu 33: Ma-thi-ơ còn mang tên khác được điện thoại tư vấn là gì?

a. Giăng b. Lê-vi c. Lu-ca d. Phi-e-rơ

Đáp án: câu b

 

Câu 34: Tội phạm như thế nào thì ko được tha thứ?

a. Nói dối b. đánh tráo c. Giết fan d. Phạm Thánh Linh

Đáp án: câu d

 

Câu 35: Áp-ra-ham được nói là vô tư nhờ:

a. đức tin b. Chịu cắt bì

c. Cả hai đều đúng d. Cả hai phần lớn sai

Đáp án: câu a

 

Câu 36: Theo sáng sủa Thế ký 11 bộ động cơ chính xúc tiến con bạn xây tháp Ba-bên là:

a. Vì ước ao cả thiên hạ hồ hết hiệp tốt nhất tại đó

b. Vì ý muốn có tiếng tăm lừng lẫy trong số đời

c. Bởi vì muốn chứng tỏ sự cách tân và phát triển của công nghiệp xây dựng

d. Vì mong muốn cả thiên hạ gồm một chỗ thờ phượng Chúa

Đáp án: câu b

 

Câu 37: Theo 4 sách Tin Lành khắc ghi thì môn sinh nào chạm chán Chúa Giê-xu trước tiên sau khi Ngài từ bỏ kẻ trống mái lại?

a. Phierơ b. Mari Mađơlen

c. Giăng d. Hai đồ đệ ở xã Em-ma-út.

Đáp án: câu b

 

Câu 38: Ai là fan khiêm hòa hơn mọi tín đồ trên cầm gian? (Dân-số 12)

a. Môi-se b. Ê-sai

c. Sa-mu-ên d. Giô-suê

Đáp án: câu a

 

Câu 39: Câu khiếp Thánh nào cho thấy bởi lằn roi Chúa chịu họ được lành bịnh?

a. Ê-sai 53:3 b. Ê-sai 53:4 c. Ê-sai 53:5 d. Ê-sai 53:6

Đáp án: câu c

 

Câu 40: Ê-xê-chi-ên là ai? (Ê-xê-chi-ên 1:3)

a. Thầy tế lễ b. Chăn rán c. Vua d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu a

 

Câu 41: Theo Giô-ên 2:28-29, Đức Chúa Trời hứa hẹn ban gì mang đến dân Ngài?

a. Mưa b. Thánh Linh c. Nắng nóng d. Quà bạc

Đáp án: câu b

 

Câu 42: Xa-cha-ri (9:9) nói tiên tri Vua vào thành Giê-ru-sa-lem đến cỡi trên nhỏ gì?

a. Con ngữa b. La c.lừa cái d. Lừa con

Đáp án: câu d

 

Câu 43: Theo Cô-lô-se 3:16, Phao-lô ước chúc tín hữu đầy dẫy điều gì?

a. Lời của Đấng Christ b. Bình an

c. Phấn kích d. Yêu thương

Đáp án: câu a

 

Câu 44: khiếp Thánh gọi bạn mà nói không có Đức Chúa Trời là gì? (Thi 14:1)

a. Sáng suốt b. Ngu dở hơi c. Mưu mẹo d. Gian ác

Đáp án: câu b

 

Câu 45: Theo Châm Ngôn 31:10, giá trị của người đàn bà tài đức cao quí rộng gì?

a. Kim cương b. Bạc bẽo c. Châu ngọc d. Pha lê

Đáp án: câu c

 

Câu 46: Ba con gái của Gióp thương hiệu là gì?

Đáp án: Giê-mi-ma, Kê-xia, Kê-ren-Ha-cúc (Gióp 42:14)

 

Câu 47: “Tôi è truồng lọt khỏi lòng mẹ, cùng tôi cũng trở thành trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va sẽ ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; xứng đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” Ai nói câu này?

a. Đa-vít b. Gióp c. Ê-sai d. Giê-rê-mi

Đáp án: câu b

 

Câu 48: Chúa trách dân sự ăn cắp của Chúa trong các phần gì? (Ma-la-chi 3:8)

a. Phần mười b. Các của dâng

c. Cả hai số đông đúng d. Cả hai phần lớn sai

Đáp án: câu c

 

Câu 49: Ai nói câu này: “Kính lạy Vua dân Giu-đa”?

a. Quân lính b. Dân bởi vì Thái c. Thầy tế lễ d. Phi-lát

Đáp án: câu a

 

Câu 50: “Ê-lô-i Ê-lô-i lam-ma-sa-bách-ta-ni” tức thị gì?

Đáp án: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa quăng quật tôi.” (Mác 15:34).

Câu 51: Đức Chúa Jêsus sống tại thế gian khoảng bao nhiêu năm?

30 năm b. 33 năm c. 40 năm d. 42 năm

Đáp án: câu b

Câu 52: tởm Thánh Cựu Ước có bao nhiêu sách?

31 sách b. 33 sách c. 37 sách d. 39 sách

Đáp án: câu d

 

Câu 53: sau khi phục sinh (sống lại), Chúa Jêsus vẫn ở trên đất bao nhiêu ngày trước lúc thăng thiên?

30 ngày b. 40 ngày c. 50 ngày d. 70 ngày

Đáp án: câu b

Câu 54: Ai là tín đồ viết các sách trong kinh Thánh nhất?

Môi-se b. Đa-vít c. Phi-e-rơ d. Phao-lô

Đáp án: câu d

 

Câu 55: Chúa Jêsus có tác dụng nghề gì khi sống cùng phụ huynh tại xóm Na-xa-rét?

Đánh cá b. Thu thuế c. Thợ mộc d. Thợ xây

Đáp án: câu c

 

Câu 56: Sách dài nhất (nhiều đoạn nhất) trong gớm Thánh là sách nào?

a. Sáng Thế cam kết b. Thi-thiên c. Ê-sai d. Lu-ca

Đáp án: câu b

 

Câu 57: Đoạn kinh Thánh ngắn tuyệt nhất trong cả kinh Thánh là gì?

 Thi-thiên 1 b. Thi-thiên 117

c. Thi-thiên 123 d. Thi-thiên 133

Đáp án: câu b

 

Câu 58:Câu khiếp Thánh ngắn tuyệt nhất trong cả kinh Thánh tiếng Việt là gì?

Lê-vi-ký 11:15 b. Phục Truyền 14:13

c. Giăng 1:1 d. Giăng 11:15

Đáp án: câu a

 

Câu 59: ai đã từng đi dạo với Chúa Jêsus trên mặt biển?

Phi-e-rơ b. Giăng c. Gia-cơ d. Phao-lô

Đáp án: câu a

 

Câu 60: Trọn cỗ Kinh Thánh có bao nhiêu sách?

60 sách b. 66 sách c. 70 sách d. 72 sách

Đáp án: câu b

 

Câu 61: khi hoá hình bên trên núi, Chúa Jêsus đã thủ thỉ với ai?

Môi-se cùng Giô-suê b. Môi-se với Đa-vít

c. Môi-se cùng Ê-li d. Môi-se cùng Ê-sai

Đáp án: câu c

 

Câu 62: fan sống thọ tốt nhất trong tởm Thánh (969 tuổi) tên là gì?

A-đam b. Áp-ra-ham c. Mê-tu-sê-la d. Môi-se

Đáp án: câu c

 

Câu 63: Đức Chúa Trời dựng nên loài người vào trong ngày thứ mấy trong Tuần lễ sáng sủa tạo?

Ngày vật dụng 4 b. Ngày thiết bị 5 c. Ngày thiết bị 6 d. Ngày máy 7

Đáp án: câu c

Câu 64: Tiên tri như thế nào trẻ tuổi và khóc mang đến dân sự của Chúa những nhất?

Môi-se b. Ê-sai c. Giê-rê-mi d. Sa-mu-ên

Đáp án: câu c

 

Câu 65: Sách làm sao chép về việc làm truyền giáo cùng sự cải tiến và phát triển của Hội Thánh trước tiên (sơ khai)?

Ma-thi-ơ b. Công Vụ các Sứ Đồ c. Rô-ma d. Gia-cơ

Đáp án: câu b

Câu 66:Sách thứ nhất trong tởm thánh cho thấy thêm những câu chuyện nào?

Sự sáng sủa tạo, hôn nhân đầu tiên, tàu Nô-ê
Tháp Ba-bên, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp
Giô-sép tại Ê-díp-tô
Tất cả các câu trên

Đáp án: câu d

Câu 67:Vị vua đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên tên là gì?

Đa-vít b. Sau-lơ c. Sa-lô-môn d. Hê-rốt

Đáp án: câu b

 

Câu 68:Hội thánh thứ nhất được thành lập tại đâu?

Rô-ma d. Ga-li-lê c. Bết-lê-hem d. Giê-ru-sa-lem

Đáp án: câu d

 

Câu 69: những sách văn thơ trong kinh thánh bao gồm có?

Thi-thiên, Châm Ngôn b. Nhã Ca, Truyền Đạo

c. Gióp, Châm Ngôn d. A, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 70: Sứ đồ dùng Giăng vẫn viết các sách làm sao trong tởm thánh?

Phúc âm Giăng, Công vụ các Sứ Đồ, 3 Thư tín Giăng
Phúc âm Giăng, 3 Thư tín Giăng, Khải Huyền3 Thư tín Giăng, Công vụ các Sứ Đồ, Khải Huyền,Phúc âm Giăng, Công vụ những Sứ Đồ, Khải Huyền

Đáp án: câu b

Câu 71: Ai là người trước tiên đã rao giảng Tin Lành mang đến dân ngoại?

Phao-lô b. Gia-cơ c. Phi-e-rơ d. Phi-líp

Đáp án: câu c

 

Câu 72: Trong công tác của Chúa Giê-xu bao gồm mấy lần Chúa hóa bánh đến đoàn dân ăn?

1 lần b. 2 lần c. 3 lần d. 4 lần

Đáp án: câu b

Câu 73: Chúa Giê-xu đang thăng thiên làm việc núi nào?

Núi Ô-li-ve b. Núi Si-nai c. Núi Hô-rếp d. Núi Si-ôn

Đáp án: câu a

 

Câu 74: Ai là bà xã của Áp-ra-ham?

Ma-riÊ-va
Sa-ra
Rê-bê-ca

Đáp án: câu c

 

Câu 75: Trong gớm Thánh, ai được kể như thể tổ phụ của đức tin?

Áp-ra-ham
Giô-sép
Môi-se
Đa-vít

Đáp án: câu a

 

Câu 76: thương hiệu vị vua sau cuối của nước Giu-đa (miền Nam) vào thời Cựu Ước là gì?

Ô-sê
Giê-hô-gia-kim
Giê-hô-gia-kin
Sê-đê-kia

Đáp án: câu d

Câu 77: trước khi được Chúa chọn lên làm cho vua thì Đa-vít là:

Thợ mộc
Người lính
Người chăn chiên
Quan tướng của dân Y-sơ-ra-ên

Đáp án: câu c

Câu 78: Đa-vít lựa chọn ai là tín đồ kế vị ông?

Áp-sa-lôm
Sa-lô-môn
A-đô-ni-gia
Rô-bô-am

Đáp án: câu b

 

Câu 79: Vị tiên tri nào được Chúa tiếp rước thẳng lên trời

Sa-mu-ênÊ-liÊ-sai
Giê-rê-mi

Đáp án: câu b

Câu 80: Sứ đồ dùng Giăng viết sách Khải Huyền khi ông đang ở đâu?

Đang hầu bài toán Chúa sống vùng tiểu A-si
Đang hầu việc Chúa ở Giê-ru-sa-lem
Đang nghỉ ngơi trong tù đọng tại Rô-ma
Đang bị đày ở ngoài hòn đảo Bát-mô

Đáp án: câu d

 

Câu 81: nhị sách Phúc Âm nào ghi lại sự khiếu nại Chúa Giê-xu giáng sinh?

Ma-thi-ơ với Mác
Ma-thi-ơ cùng Lu-ca
Mác với Giăng
Lu-ca với Giăng

Đáp án: câu b

Câu 82: Sự khiếu nại nào cơ mà cả 4 sách Phúc Âm đều có ghi lại?

Chúa hóa bánh cho năm ngàn con người ăn
Giăng Báp-tít làm hội chứng và rao giảng về Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu với môn đồ gia dụng dự lễ tiệc thánh
Cả 3 câu trên

Đáp án: câu d

 

Câu 83: Ai là người đầu tiên đã chạm mặt Chúa sau khi Ngài sống lại?

Ma-ri (mẹ Chúa)Ma-ri Ma-đơ-len
Giăng
Phi-e-rơ

Đáp án: câu b

 

Câu 84: Ngay sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Phi-e-rơ đứng ra rao giảng Tin lành có bao nhiêu tín đồ tin Chúa?

Khoảng 1,000 fan tin Chúa
Khoảng 3,000 fan tin Chúa
Khoảng 5,000 tín đồ tin Chúa
Khoảng 10,000 tín đồ tin Chúa

Đáp án: câu b

 

Câu 85: trước lúc được Chúa dùng là một nhà truyền đạo vĩ đại, Phao-lô là:

Người bắt bớ hội thánh Chúab. Người nóng sắng trong hội thánh ChúaNgười chỉ huy trong hội thánh Chúa
Một trong 12 sứ vật của Chúa Giê-xu

Đáp án: câu a

Câu 86: Phao-lô đã tất cả mấy chuyến truyền giáo mang đến dân ngoại?

a. 1 chuyến b. 2 chuyến

c. 3 chuyến d. 4 chuyến

Đáp án: câu c

 

Câu 87: tín đồ tử đạo (chết vị danh Chúa) trước tiên sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên là ai?

Gia-cơ b. Phi-e-rơ c. Ê-tiên d. Giăng

Đáp án: câu c

 

Câu 88: Sách nào trong Tân Ước nhấn mạnh vấn đề chủ đề “Đức tin và thực hành”

Gia-cơ b. I Phi-e-rơ

c. I Cô-rinh-tô d. I Giăng

Đáp án: câu a

 

Câu 89: Đức Chúa Trời giải cứu dân Do-thái thoát ra khỏi ách nô lệ ở Ai-cập từ thời điểm cách đây khoảng bao lâu?

Khoảng 3050 nămKhoảng 3150 nămKhoảng 3450 nămKhoảng 4050 năm

Đáp án: câu b

 

Câu 90: Ai là bạn đã viết thơ Rô-ma?

Giăng b. Phao-lô c. Phi-e-rơ d. Gia-cơ

Đáp án: câu b

 

 

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 91: Ghi ra tên 12 vị sứ đồ vật của Chúa Jêsus?

1. Phi-e-rơ, 2. Anh-rê , 3. Gia-cơ(anh của Giăng), 4.Giăng5. Phi-líp, 6. Ba-tê-lê-my; 7.Thô-ma, 8. Ma-thi-ơ

9. Gia-cơ (con của A-phê), 10.Tha-đê;11. Si-môn, 12. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt

 

Câu 92 : Xin ghi ra tối thiểu 3 tên trong 12 bỏ ra phái của dân Y-sơ-ra-ên

Đáp: Giu-đa, Bên-gia-min, Lê-vi, Ru-bên, Gát, A-se, Si-mê-ôn…

Câu 93: Năm sách trước tiên của ghê Thánh tổng cộng là bao nhiêu đoạn?

Đáp: 187 đoạn (Sáng thế ký, Xuất ê díp tô ký, Lê vi ký, dân số ký, Phục truyền phương pháp kệ ký)

Câu 94: Xin nói ra 4 thư tín Phao-lô nhờ cất hộ cho cá nhân (thư tín mục vụ)

Đáp:1. I, II Ti-mô-thê (gửi mang lại Ti-mô-thê)2. Tít (Gửi cho Tít).

3. Phi-lê-môn (Gửi đến Phi-lê-môn).4. II Giăng (Gửi mang lại một tín đồ tín hữu chị em và các con của bà).5. III Giăng (Gửi mang lại trưởng lão Gai-út).

Câu 95: Theo sự phân các loại của gớm Thánh giờ Việt thì tởm Thánh Cựu Ước chia ra làm mấy thể loại?
Xin nói ra.

Đáp: 4 thể loại:

1. Ngũ khiếp Môi-se. 2. Những sách định kỳ sữ. 3. Những sách Văn thơ. 4. Những sách Tiên tri.

Câu 96: trong sách Hê-bơ-rơ sẽ khen ngợi đức tin của 1 người nữ, bạn đó là ai?

Đáp:Sa-ra cùng Ra-háp

 

Câu 97: trong Cựu Ước, sách Tiên Tri nào tất cả số đoạn các nhất?

Đáp: Ê-sai (66 sách)

Câu 98: Ghi ra 1 câu tởm Thánh nói về việc gìn giữ, đảm bảo an toàn của Chúa trên cuộc sống mình.

Đáp:

1. Thi-thiên 91:11 “Vì Ngài đã ban lịnh mang đến thiên sứ Ngài, Bảo giữ lại ngươi trong những đường lối ngươi.”

2. Thi-thiên 121:7 “Đức Giê-hô-va sẽ lưu giữ ngươi khỏi hầu hết tai họa. Ngài sẽ cất giữ linh hồn ngươi.”

Câu 99: bao gồm bao nhiêu sách và bao nhiêu đoạn vào cả khiếp Thánh?

Đáp: 66 sách. 1189 đoạn.

(Cựu ước có 39 sách, 929 đoạn. Tân ước bao gồm 27 sách, 260 đoạn.)

Câu 100: Ghi ra câu trước tiên và câu ở đầu cuối của tởm Thánh

Đáp:– sáng sủa 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời hình thành trời đất.”

– Khải huyền 22:21: “Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người.”

III. LỊCH SỬ HỘI THÁNH (35 câu)

 

A. CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

Câu 1: Hội nào lần trước tiên đã để chân vào truyền giảng Tin Lành sống Việt Nam?

Hội truyền đạo Phúc Âm Liên Hiệp
Hội Thánh Phúc Âm Liên Hiệp
Hội Thánh Trưởng Lão
Hội Thánh Báp-tít

Đáp án: câu a

 

Câu 2: cửa hàng truyền giáo đầu tiên ở nước ta được để ở đâu?

Hà Nội
HuếĐà Nẵng
Sài gòn

Đáp án: câu c

 

Câu 3: Trường khiếp Thánh đầu tiên ở nước ta được ra đời vào năm nào?

1911 b. 1918 c. 1921 d. 1926

Đáp án: câu c

 

Câu 4: phiên bản dịch cục bộ Kinh Thánh tiếng Việt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trước tiên được xuất phiên bản vào năm nào?

1921 b. 1926 c. 1927 d. 1928

Đáp án: câu b

Câu 5: Hội Đồng Tổng Liên đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành việt nam đã ra mắt vào năm nào?

1921 b. 1926 c. 1927 d. 1928

Đáp án: câu c

 

Câu 6: vào Hội đồng Tổng Liên Hội trước tiên của Hội Thánh Tin Lành vn đã thai chọn ai là Hội Trưởng?

Mục sư Hoàng Trọng Thừa
Mục sư Lê Văn Long
Mục sư Dương Nhữ Tiếp
Mục sư Lê Văn Thái

Đáp án: câu a

 

Câu 7: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã biết thành chia thái thành làm 2 (Tổng Hội miền bắc bộ và Tổng Hội Miền Nam) vào khoảng thời gian nào?

1945 b. 1954 c. 1975 d. 2001

Đáp án: câu b

Câu 8: trong Hội đồng Tổng Liên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền bắc bộ Nhiệm kỳ 2004-2008 thai chọn ai là Hội Trưởng?

Mục Sư Phùng quang Huyến
Mục sư Âu quang quẻ Vinh
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
Mục sư Nguyễn Gia Huấn

Đáp án: câu a

 

Câu 9: Hội Trưởng hiện tại của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền bắc bộ là

Mục Sư Phùng quang quẻ Huyến
Mục sư Âu quang đãng Vinh
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
Mục sư Nguyễn Gia Huấn

Đáp án: câu c

 

Câu 10: từ thời điểm năm 1975, sau khoản thời gian thống nhất khu đất nước, Hội Đồng Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền nam được diễn ra trước tiên vào năm nào?

2000 b. 2001 c. 2002 d. 2004

Đáp án: câu b

 

Câu 11: vào Hội đồng Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành việt nam miền Nam đầu tiên (kể từ thời điểm năm 1975) đã thai chọn ai là Hội Trưởng?

Mục Sư Ông Văn Huyên
Mục sư Phạm Xuân Thiều
Mục sư Dương Thạnh
Mục sư Thái Phước Trường

Đáp án: câu b

 

Câu 12: Hội Trưởng hiện tại của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam khu vực miền nam là ai?

Mục Sư Ông Văn Huyên
Mục sư Phạm Xuân Thiều
Mục sư Dương Thạnh
Mục sư Thái Phước Trường

Đáp án: câu d

 

Câu 13: Theo lịch sử hào hùng Giáo Hội Cơ Đốc, Giáo Hội Tin Lành Cải Chánh lên đường từ:

Giáo Hội thiên chúa giáo La Mã
Giáo Hội Tin Lành bao gồm Thống
Giáo Hội Hy Lạpa, b, c đúng

Đáp án: câu a

Câu 14: Martin Luther là ai?

Là một linh mục vào giáo hội thiên chúa giáo La Mã
Là bạn sáng lập ra Giáo Hội Tin Lành Lutheran
Là bạn đưa ra 95 luận đề ngăn chặn lại giáo hội đạo thiên chúa La Mãa, b, c đúng

Đáp án: câu d

Câu 15: lý do chủ yếu dẫn mang đến công cuộc cải chánh Tin Lành khỏi thiên chúa giáo La-mã trong vậy kỷ sản phẩm 16?

Việc lạm dụng thân giáo quyền và chủ yếu quyền
Giáo hoàng xong phép thông công Martin Luther
Một phần tín lý về việc cứu rỗi không đặt lên trên nền tảng gớm Thánha, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 16: vào thời kỳ Hội Thánh thứ nhất (65-305 S.C) lý do Đế Quốc La Mã bách sợ hãi Cơ Đốc giáo?

Vì hoàng đế La Mã muốn toàn bộ dân bọn chúng đều đề nghị theo Đa Thần giáo
Vì Cơ Đốc giáo cải cách và phát triển quá nhanh
Vì Cơ Đốc nhân không tham gia vào việc cúng thờ cùng xây đến miếu Thần mặt Trời của La Mã giáoa, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 17: hoàng đế La Mã nào vẫn từ bỏ Đa Thần giáo để quay trở về với Cơ Đốc giáo?

Hoàng đế Nê-rô
Hoàng đế Diocletian
Hoàng đế Constantined. Hoàng đế Theodosius

Đáp án: câu c

 

Câu 18: nguyên nhân Hồi giáo muốn hủy diệt Cơ Đốc giáo?

Vì Hồi giáo cho rằng Cơ Đốc giáo thờ phượng Đa thần (Đức Chúa Trời cha ngôi)Vì Cơ Đốc giáo ko thờ phượng thần A-la của mình (Độc thần)Vì Hồi giáo muốn đoạt được cả quả đât theo tín ngưỡng của họd. a, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 19: gồm bao nhiêu cuộc Thập trường đoản cú Chinh của Cơ Đốc giáo cản lại Hồi giáo từ cuối thế kỷ thứ 11 đến thời điểm cuối thế kỷ thứ 13?

a. 5 cuộc b. 6 cuộc c. 7 cuộc d. 8 cuộc

Đáp án: câu c

 

Nghị định 12/2005/NĐ-CPNghị định 22/2005/NĐ-CPNghị định 32/2005/NĐ-CPNghị định 42/2005/NĐ-CP

Đáp án: câu b

 

Câu 21: Giáo phái triệu chứng nhân Giê-hô-va hầu hết có (những) tín lý sai lầm nào khác với lòng tin Cơ Đốc thuần túy?

Chúa Giê-xu chỉ là 1 trong những vị thần và là một trong thọ tạo nên của Đức Chúa Trời
Không tin có giáo lý tía Ngôi Đức Chúa Trời
Chúa Giê-xu vẫn tái lâm với hiên tại con người đang sống trong quy trình tiến độ 1.000 năm bình an.a, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 22: Giáo phái Mormon gồm có tín lý sai lạc nào khác với niềm tin Cơ Đốc thuần túy?

Tin ghê Thánh chưa đủ mà buộc phải tin vào sách Mormon thì mới có thể được cứu rỗi.Đức Chúa Giê-xu vốn là nhỏ người, sau biến một vị thần
Cho phép tín hữu Mormon theo chế độ đa thêa, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 23: Giáo phái Hội Thánh Đức Chúa Trời bà bầu có hầu hết tín lý sai trái nào không giống với ý thức Cơ Đốc thuần túy?

Đức Chúa Trời có hình hình ảnh như fan mẹ
Giáo công ty Ahn-sang-hong từ xưng mình là Đức Thánh Linh vào thời đại hiện tại tại.Ngày Lễ vượt Qua là giao cầu mới cần phải duy trì lễ này mới hoàn toàn có thể được cứu giúp rỗi.a, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

 

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 24: cho đến nay, đạo Tin lành truyền đến vn được khoảng tầm bao nhiêu năm?
Đáp
: vào khoảng thời gian 1911, tính đến hiện nay đã được 102 năm.

 

Câu 25: hiện nay nay, Cơ-đốc giáo (đạo Chúa) gồm bao gồm 3 nhánh đó là gì?

Đáp: Tin lành, đạo gia tô La-mã và thiết yếu thống giáo

 

Câu 26: thương hiệu của vị giáo sĩ gồm công thông dịch trọn bộ Kinh Thánh giờ đồng hồ Việt thứ nhất là gì?

Đáp: các giáo sĩ William Cadman, Grace Cadman, với O.J. Olsen, (với sự cùng tác của phòng văn Phan Khôi)

 

Câu 27: phong trào Cải Chánh Giáo Hội và xuất hiện đạo Tin Lành đã xẩy ra cách nay khoảng chừng bao nhiêu năm?

Đáp: 496 năm; 458 năm.

Vậy, phong trài Cải chánh xảy ra từ thời điểm cách đó khoảng 496 năm, cùng giáo hội Tin lành được công nhận cách đó 458 năm.

Câu 28: trên Việt Nam, thức giấc nào có số bạn theo đạo Tin Lành đông duy nhất trong cả nước?

Đáp: Đăk lăk

Câu 29: Xin cho thấy thêm tên fan sáng lập ra Hội truyền giáo Phước Âm câu kết (viết tắt là CMA)?

Đáp: A.B Simpson (Abert Benjamin Simpson).

Câu 30: hiệp hội Thông Công Cơ Đốc VCFK bằng lòng mang tên thường gọi (danh xưng) này từ năm nào??

Đáp: Năm 2007

Câu 31: Đạo Tin lành được truyền cho Hàn Quốc tới nay được khoảng bao nhiêu năm?

Đáp: 128 năm.

Năm 1885, Giáo sĩ H.G. Underwood và H.G. Appenzeller đồng ý truyền đạo Tin Lành cho Hàn quốc.

 

Câu 32: Theo thống kê tương đối năm 2011 của Ban Tôn Giáo chủ yếu phủ, bây chừ có khoảng bao nhiêu tín trang bị Tin Lành trên Việt Nam?

Đáp: 1 triệu người

Câu 33: Theo những thống kê của VCFK, bên trên toàn Hàn Quốc, có tầm khoảng bao nhiêu Hội Thánh bạn Việt?

Đáp: 26 HT

Câu 34: cho thấy thêm tên Hội thánh việt nam tại hàn quốc được thành lập đầu tiên còn tồn tại mang đến ngày nay?

Đáp: Hội thánh Sae-mu-nan

Câu 35: Xin cho thấy số lượng tín hữu toàn nước ở HQ lúc này là bao nhiêu?

Đáp án: khoảng tầm 1.000 người (dưới 1% tổng số tín đồ Việt)

IV. CÂU HỎI TỔNG HỢP

(10 câu)

 

Câu 1: mang lại biết nguồn gốc và ý nghĩa của đầu năm Nguyên Đán?

Đáp:Nguồn gốc

Tết Nguyên Đán của vn (hay có cách gọi khác là Tết Cả, tết Ta, tết Âm lịch, Tết vn hay chỉ đơn giản và dễ dàng Tết) là thời gian lễ đặc biệt nhất của Việt Nam, theo ảnh hưởng văn hóa của đầu năm Âm định kỳ Trung Hoa.

Chữ “tiết” chỉ thời tiết, “Nguyên” tức là bắt đầu, chữ “Đán” có nghĩa là buổi ban mai, Vậy ‘tết nguyên đán’ có nghĩa là thời gian đầu tiên của 1 năm mới.

Ý nghĩa:

Người Việt ăn uống mừng TẾT với lòng tin thiêng liêng TẾT là ngày đoàn tụ, là ngày làm mới, là ngày tạ ơn và là ngày của hy vọng.

Câu 2: nguyên nhân bánh chưng với bánh tét là loại độ ẩm thực đặc thù trong ngày đầu năm Nguyên Đán?

Đáp: Bánh chưng hình vuông tượng trưng mang đến đất, bánh tét tròn dài, tượng trưng mang lại trời. Làm bằng gạo nếp, là lương thực chủ yếu nuôi sống người dân miền sông nước. Phía bên trong có nhân là thịt, đậu,…Bánh chưng, tét kể đến trời đất bao che vạn vật bên trong nó. Tín đồ dân vn làm bánh chưng, tét trong thời gian ngày tết để ăn trong gia đình, đãi tiệc bạn bè trong ngày hội ngộ, và có tác dụng quà tặng ngay cho nhau. Người không tin Chúa thì dưng cúng người quá cố, mà người ta tin rằng để giãi bày tấm lòng biết ơn so với tổ tiên.

Câu 3: Tín hữu cơ Đốc vn có đề nghị giữ truyền thống cuội nguồn ngày đầu năm Nguyên Đán không?

Đáp: Cần, bởi là tín đồ Việt, bọn họ cần giữ truyền thống dân tộc mình, miễn là truyền thống lâu đời đó không đi ngược với ghê thánh.

Câu 4: Tín cơ học Đốc nước ta thường bao gồm sinh hoạt gì trong những ngày đầu năm mới Nguyên Đán?

Đáp:– bái phượng Chúa tiếng giao thừa.

– Đoàn tụ gia đình, chạm chán mặt fan thân.

– Đi thăm fan thân, tín hữu trong Hội thánh, và các bạn bè; có tác dụng chứng cho người thân chưa tin Chúa.

Câu 5: Tín cơ học Đốc nước ta nên tránh phần đông sinh hoạt truyền thống nào ko thích hợp với văn hóa Cơ Đốc giữa những ngày tết Nguyên Đán?

Đáp:– bái cúng bạn quá cố

– Đi miếu hái lộc.

– xem bói, đốt xoàn mã, xin ấn tại các đền…

– Nhậu nhẹt, tiến công bạc.

Câu 6: Xin cho biết kỳ Trại này còn có khoảng từng nào người vn tham dự?

Khoảng 120 fan (chưa biết rõ).

Câu 7: Xin cho thấy kỳ Trại này có bao nhiêu hội thánh tham dự?

– không biết

Câu 8: Xin dịch cụm từ chủ đề của kỳ Trại tết năm nay

Đáp: MÙA XUÂN trong TÔI – 안의

 

Câu 9: Kì Trại Tết trong năm này là kì thứ mấy?

Đáp: Kỳ sản phẩm công nghệ 9. Lầu đầu vào thời điểm năm 2005

Câu 10: trong vòng 20 giây, xin viết thương hiệu (càng các càng tốt) những Mục sư, Thầy cô truyền đạo xuất hiện trong kỳ trại tết này?

Những câu đố tởm thánh bằng hình có giải thuật đáp án, hình hình ảnh vui nhộn tuy thế đằng tiếp đến lại là đều đáp án hết sức sâu sắc. Xin mời tôi con Chúa cùng tham khảo!


*
Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có giải mã đáp án

Đáp án: Còn ai phạm tội tức là trái vẻ ngoài pháp; với sự tội lỗi có nghĩa là sự trái chính sách pháp. (I Giăng 3:4).

Câu 2: Xin kiếm tìm câu kinh Thánh có chân thành và ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Điều răn của Ngài chẳng buộc phải là nặng nài (I Giăng 5:3b).

Câu 3: Xin cho thấy thêm điều răn của Chúa là gì?


Đáp án: – Tin Đức Chúa Giê-xu Christ

– yêu thích lẫn nhau như Ngài vẫn truyền dạy dỗ (I Giăng 3:23).

Câu 4: Tôi là ai?

– yêu dấu và làm theo lẽ thật.

– Tôi nạp năng lượng ở trung tín và hiền hậu và được Hội Thánh làm hội chứng tốt.

– Được trước đưa yêu thương.

Đáp án: Gai-út (III Giăng câu 1-6).

Câu 5: Xin tìm câu tởm Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Ta còn nhiều điều mong muốn viết cho các ngươi; ta không muốn viết bởi giấy và mực, nhưng ta mong mỏi đi thăm các ngươi, và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mắt của họ được đầy dẫy. (II Giăng 12).


***


Câu 6: Tôi là dòng gì?

– Chỉ giành riêng cho Cơ Đốc nhân

– Cơ Đốc nhân sẽ nhận thấy tôi khi chạm mặt Chúa

Đáp án: Mão triều thiên (Khải huyền 2:10).

Câu 7: Xin tra cứu phân đoạn ghê Thánh theo hình? Xin nói tên ra?

*

Đáp án: Hình ảnh 4 con chiến mã trong 4 ấn thứ nhất được mở ra. (Khải huyền 6:1-8).

Con chiến mã 1: white color -> thôn tính (chiến thắng).

Xem thêm:

Con ngựa chiến 2: color hồng -> chiến tranh.

Con con ngữa 3: con ngữa ô -> sự đói kém.

Con con ngữa 4: màu vàng -> dịch lệ.

Câu 8: Tôi là chiếc gì?

– không phải là trang bị ăn

– có vị ngọt, đắng

Đáp án: quyển sách của thiên sứ đưa đến Giăng nuốt (Khải huyền 10:10).

Câu 9: Xin tìm câu gớm Thánh có chân thành và ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Đức Chúa Trời đã lau cạn nước mắt chỗ mắt những người được vào ở trong thiên đàng.(Khải huyền 7:17b).

Câu 10: Xin tìm câu gớm Thánh có ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: Hình hình ảnh con rồng chiến tranh với các thiên sứ bị thua cuộc và bị quăng xuống khu đất (Khải huyền 12:7-9).


***


Câu 11: Xin phân tích và lý giải hình ảnh này mang ý nghĩa gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Hội Thánh Lao-đi-xê bị Chúa quở trách trách là hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh (Khải huyền 3:15-16).

Câu 12: Xin lý giải hình ảnh này mang ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Dấu béo thứ hai (Khải huyền 12:3-4) .

Con rồng béo – sắc đỏ – 7 đầu, 10 sừng,

7 mão triều thiên chờ nuốt đứa con người bầy bà,

đuôi kéo 1/3 ngôi sao 5 cánh trên trời xuống đất.

Câu 13: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc gì và trưng dẫn?

*

Đáp án: Lời rao báo của bố thiên sứ

– Thiên sứ 1: Rao truyền Tin Lành đời đời kiếp kiếp (Khải huyền 14:6-7)

– Thiên sứ 2: Rao báo sự hủy diệt tiên tri mang (Khải huyền 14:8)

– Thiên sứ 3: Rao báo sự đoán phạt những người thờ lạy bé thú (Khải huyền 14:9-12)

Câu 14: Xin giải thích hình hình ảnh này mang ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: 7 chén thạnh nộ (đoạn 16)

´ bát 1: Ghẻ độc

´ bát 2: Biển biến thành máu

´ bát 3: Sông suối trở thành máu

´ chén bát 4: khía cạnh trời tăng sức nóng

´ bát 5: Sự khuất tất trên nước con thú

´ chén 6: Sông Ơ-phơ-rát cạn khô

´ bát 7: Mưa đá lớn

Câu 15: Tôi là cái gì?

– không được thêm mà lại cũng ko được bớt.

– vẫn gánh rước hậu quả nặng trĩu nề giả dụ như không làm theo điều trên.

Đáp án: Lời của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) (Khải huyền 22:18-19)


***


Câu 16: Xin phân tích và lý giải hình hình ảnh này mang chân thành và ý nghĩa gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Ấn vật dụng 5: Linh hồn những thánh tử đạo dưới chân bàn thờ. (Khải huyền 6:9-11).

Câu 17: Xin phân tích và lý giải hình hình ảnh này mang ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Giăng thấy Đấng ngồi trên ngôi, bao gồm 24 trưởng lão ngồi thông thường quanh ngôi, mặc áo trắng, đầu team mão triều thiên bằng vàng (Khải huyền 4:2-4).

Câu 18: Xin giải thích hình hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Hình hình ảnh con thú trước tiên từ dưới biển lên. Có 7 đầu, 10 sừng bao gồm 10 mão triều thiên và trên đầu có những danh hiệu phạm thượng (Khải huyền 13:1-2).

Câu 19: Xin lý giải hình hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc gì với trưng dẫn?

*

Đáp án: Sự hiện tại thấy về Con bạn (Khải huyền 1:13-16).

Câu 20: Xin giải thích hình ảnh này mang chân thành và ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: hình dạng thiên sứ được Giăng thấy được và biểu đạt trong Khải huyền 10:1-3.


***


Câu 21: Xin cho biết hình này mang ý nghĩa sâu sắc gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Hai hội chứng nhân được ví như nhì cây ôlive cùng hai chân đèn đứng trước khía cạnh Chúa. (Khải huyền 11:4).

Câu 22: Xin cho biết hình này mang ý nghĩa sâu sắc gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: người đàn bà ngồi trên bé thú gồm 7 đầu 10 sừng – khoác áo màu sắc tía – trang sức quý bằng vàng bội nghĩa và bửu thạch – tay cầm bát vàng đựng đồ ô uế- trán tất cả ghi sự mầu hiệm Babylôn khủng – say tiết thánh đồ. (Khải huyền 17:3-6)

Câu 23: search câu kinh Thánh gồm ý như hình?

*

Đáp án: một trong những phần 3 tia nắng của khía cạnh trời, ngôi sao, mặt trăng bị tăm tối (Khải huyền 8:12).

Câu 24: kiếm tìm câu gớm Thánh tất cả ý như hình?

*

Đáp án: Chúa quở Hội Thánh Sạt-đe gồm tiếng là sống cơ mà mà là chết (Khải huyền3:1).

Câu 25: Xin kể thứ tự bốn con sinh đồ trong thiên đường có hình dạng gì?

Đáp án: Sư tử, trườn đực, khía cạnh người, chim phụng hoàng (Khải huyền 4:7).


***


Câu 26: Xin search câu kinh Thánh có ý nghĩa sâu sắc như hình?

*

Đáp án: Khải huyền 2:7.

Câu 27: Xin biết mang đến hình này mang chân thành và ý nghĩa gì cùng trưng dẫn?

*

Đáp án: Satan bị giam 1000 năm (Khải huyền 20:1-3).

Câu 28: Xin tra cứu câu kinh Thánh có chân thành và ý nghĩa như hình?

*

Đáp án: nhỏ thú với tiên tri giả bị tóm gọn quăng vào hồ tất cả lửa với diêm cháy tưng bừng (Khải huyền 19:20).

Câu 29: Xin cho thấy con số này có chân thành và ý nghĩa gì và trưng dẫn?


144.000


Đáp án: 144.000 tín đồ là số bạn được lựa chọn của Chúa. Đoàn tín đồ này đều phải có Danh Chiên nhỏ và Danh phụ vương Chiên bé trên trán. Đây là đều người không biến thành hư mất và tất cả được sinh sống với Chúa tại Si-ôn. (Khải huyền14:1).

Câu 30: Trong thời gian 7 thiên sứ trút bỏ 7 tai nạn ngoài ý muốn xuống đất, thì chỉ có ai được bước vào đền thờ?

Đáp án: không ai được vào hết. (Khải huyền 15:8).


***


Câu 31: Xin kiếm tìm câu gớm Thánh gồm ý như hình?

*

Đáp án: sáng Thế ký kết 9:13.

Câu 32: Hai dân tộc nào ra từ các việc loạn luân? Trưng dẫn?

Đáp án: Mô-áp cùng Am-môn (Sáng Thế ký kết 19:30-38).

Câu 33: Tôi là ai?

– Tôi phục vụ trong cung vua.

– Tôi có liên quan đến số 3.

– Nghề của mình có tương quan tới bánh.

Đáp án: quan liêu thượng thiện (Sáng Thế ký kết 40:16-19).

Câu 34: Tôi là ai?

– hero đầu tiên cùng bề mặt đất.

– Thợ săn quả cảm trước khía cạnh Đức Giê-hô-va.

Đáp án: Nim-rốt (Sáng Thế cam kết 10:8-9).

Câu 35: người dân Ê-díp-tô đề nghị nộp thuế hoa lợi mang đến vua là từng nào phần trăm? Trưng dẫn?

Đáp án: 20% (Sáng Thế cam kết 47:26).


***


Câu 36: Xin cho thấy thêm tên và tuổi của tín đồ sống thọ nhất? Trưng dẫn?

Đáp án: Mê-tu-sê-la 969 tuổi (Sáng thế ký 5:27).

Câu 37: Xin cho thấy hình hình ảnh này là gì? Trưng dẫn?

*

Đáp án: Chúa bài trừ thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, bà Lót chú ý lại phía sau đề xuất bị trở thành tượng muối hạt (Sáng thế ký19:24-26).

Câu 38: Xin kiếm tìm câu kinh Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: sáng thế cam kết 24:19-21.

Câu 39: Xin tìm kiếm câu khiếp Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: Gia-cốp mơ thấy 1 loại thang bắc tự đất cho trời, thiên sứ tăng và giảm trên thang (Sáng thế cam kết 28:12).

Câu 40: Xin tìm câu kinh Thánh theo ý hình?

*

Đáp án: Giô-sép giải mộng mang lại quan tửu chánh với quan thượng thiện (Sáng thế ký kết 40:9-13, 16-19).


***


Câu 41: Tôi là ai?

– body toàn thân tôi mặn chát.

– Tôi trở thành tượng muối vị bất tuân lời thiên sứ, mà xoay đầu ngó lại sau.

Đáp án: bà xã của Lót (Sáng thay ký19:26).

Câu 42: trả lời đúng theo câu hỏi:

Gia-cốp từng lừa phụ vương cướp phước của anh. Về sau, ông bị fan ta lừa lại. Việc thứ nhất ông bị lừa là gì ?

Đáp án: Bị lừa trong câu hỏi cưới vợ. La-ban hứa gả Ra-chên, cơ mà lại đưa Lê-a làm vk Gia-cốp. (Sáng thế ký kết 29:21-23).

Câu 43: trả lời đúng theo câu hỏi:

Khi ngụ cư trong xứ Phi-li-tin, Y-sác cũng phạm 1 tội y như tội thân phụ mình là Áp-ra-ham vẫn phạm, sẽ là tội gì?

Đáp án: nói dối rằng vk mình là em gái mình. (Sáng thế ký kết 26:7).

Câu 44: tra cứu câu kinh Thánh theo hình:

*

Đáp án: Bởi ơn huệ của Chúa, trước khi qua sông Giô-đanh, Gia-cốp chỉ có 1 cây gậy, mà thời nay ông đã bao gồm 2 lực lượng (Sáng thế ký kết 32:10).

Câu 45: search câu tởm Thánh theo hình:

*

Đáp án: giấc mơ của Giô-sép:

– những anh (10). Cha, người mẹ + đồng đội (13), sấp bản thân trước mặt Giôsép (Sáng thế ký 37:5-11).