Kem che khuyết điểm shiseido giá tốt t07/2023, kem che khuyết điểm shiseido synchro skin self

-
Thích phù hợp với mọi loại da, không khiến mụnĐộ che phủ trung bình, phòng lemLớp make up nền hoàn thành xong tự nhiên, lâu trôi trong cả 24 giờKháng nước, kháng mồ hôi, kiểm soát buồn bực nhờn lên tới 8 giờ
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":810000,"display_regular_price":900000,"image":"title":"Che khuyeu0302u0301t u0111ieu0302u0309m Synchro Skin Correcting Gel
Stick Concealer Mau0300u 102 Fair","caption":"Mau0300u 102 Fair","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-102-Fair-.jpg","alt":"Mau0300u 102 Fair","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-102-Fair-.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-102-Fair-.jpg 500w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-102-Fair--242x300.jpg 242w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-102-Fair-.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":620,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-102-Fair--100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-102-Fair--300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":620,"image_id":16171,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mau0300u 102 Fair ","variation_id":16187,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_mau-sac":"Mu00e0u 201 Light","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":810000,"display_regular_price":900000,"image":"title":"Che khuyeu0302u0301t u0111ieu0302u0309m Synchro Skin Correcting Gel
Stick Concealer Mau0300u 201 Light","caption":"Mau0300u 201 Light","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-201-Light-.jpg","alt":"Mau0300u 201 Light","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-201-Light-.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-201-Light-.jpg 500w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-201-Light--193x300.jpg 193w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-201-Light-.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":778,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-201-Light--100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-201-Light--300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":778,"image_id":16178,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mau0300u 201 Light ","variation_id":16188,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Mu00e0u 202 Light","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":810000,"display_regular_price":900000,"image":"title":"Che khuyeu0302u0301t u0111ieu0302u0309m Synchro Skin Correcting Gel
Stick Concealer Mau0300u 202 Light","caption":"Mau0300u 202 Light","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-202-Light-.jpg","alt":"Mau0300u 202 Light","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-202-Light-.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-202-Light-.jpg 500w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-202-Light--221x300.jpg 221w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-202-Light-.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":680,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-202-Light--100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-202-Light--300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":680,"image_id":16172,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mau0300u 202 Light ","variation_id":16189,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Mu00e0u 203 Light","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":810000,"display_regular_price":900000,"image":"title":"Che khuyeu0302u0301t u0111ieu0302u0309m Synchro Skin Correcting Gel
Stick Concealer Mau0300u 203 Light","caption":"Mau0300u 203 Light","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-203-Light-.jpg","alt":"Mau0300u 203 Light","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-203-Light-.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-203-Light-.jpg 500w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-203-Light--173x300.jpg 173w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-203-Light-.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":867,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-203-Light--100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-203-Light--300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":867,"image_id":16173,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mau0300u 203 Light ","variation_id":16190,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Mu00e0u 301 Medium","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":810000,"display_regular_price":900000,"image":"title":"Che khuyeu0302u0301t u0111ieu0302u0309m Synchro Skin Correcting Gel
Stick Concealer Mau0300u 301 Medium","caption":"Mau0300u 301 Medium","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-301-Medium-.jpg","alt":"Mau0300u 301 Medium","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-301-Medium-.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-301-Medium-.jpg 500w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-301-Medium--202x300.jpg 202w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-301-Medium-.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":744,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-301-Medium--100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-301-Medium--300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":744,"image_id":16174,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mau0300u 301 Medium ","variation_id":16191,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Mu00e0u 302 Medium","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":810000,"display_regular_price":900000,"image":"title":"Che khuyeu0302u0301t u0111ieu0302u0309m Synchro Skin Correcting Gel
Stick Concealer Mau0300u 302 Medium","caption":"Mau0300u 302 Medium","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-302-Medium-.jpg","alt":"Mau0300u 302 Medium","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-302-Medium-.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-302-Medium-.jpg 500w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-302-Medium--191x300.jpg 191w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-302-Medium-.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":784,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-302-Medium--100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-302-Medium--300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":784,"image_id":16175,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mau0300u 302 Medium ","variation_id":16192,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Mu00e0u 303 Medium","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":810000,"display_regular_price":900000,"image":"title":"Che khuyeu0302u0301t u0111ieu0302u0309m Synchro Skin Correcting Gel
Stick Concealer Mau0300u 303 Medium","caption":"Mau0300u 303 Medium","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-303-Medium-.jpg","alt":"Mau0300u 303 Medium","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-303-Medium-.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-303-Medium-.jpg 500w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-303-Medium--240x300.jpg 240w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-303-Medium-.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":626,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-303-Medium--100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-303-Medium--300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":626,"image_id":16176,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mau0300u 303 Medium ","variation_id":16193,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Mu00e0u 304 Medium","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":810000,"display_regular_price":900000,"image":"title":"Che khuyeu0302u0301t u0111ieu0302u0309m Synchro Skin Correcting Gel
Stick Concealer Mau0300u 304 Medium","caption":"Mau0300u 304 Medium","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-304-Medium-.jpg","alt":"Mau0300u 304 Medium","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-304-Medium-.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-304-Medium-.jpg 500w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-304-Medium--220x300.jpg 220w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-304-Medium-.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":683,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-304-Medium--100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2019/11/Che-khuyeu0302u0301t-u0111ieu0302u0309m-Synchro-Skin-Correcting-Gel
Stick-Concealer-Mau0300u-304-Medium--300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":683,"image_id":16177,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mau0300u 304 Medium ","variation_id":16194,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Màu sắc
Chọn một tùy chọn
Màu 102 Fair
Màu 201 Light
Màu 202 Light
Màu 203 Light
Màu 301 Medium
Màu 302 Medium
Màu 303 Medium
Màu 304 Medium
Xóa

Nếu mình thích kiểu trang điểm dịu nhàng tuy nhiên vẫn ý muốn có một tờ nền tuyệt vời nhất thì hãy dùng thử tủ đựng đồ mới của Shiseido có tên Synchro Skin Self-Refreshing.

Bạn đang xem: Kem che khuyết điểm shiseido


Synchro Skin Self-Refreshing Collection là bộ mặt hàng mới toanh của Shiseido được sáng tạo để âu yếm da với những công thức thành phần mới nhất. Các sản phẩm chính trong tủ chứa đồ này là kem nền, cushion và kem đậy khuyết điểm. Cả 3 sản phẩm đều giúp kiểm soát và điều chỉnh mọi loại da trở buộc phải mịn, đẹp, và hoàn hảo. Thành phầm giúp da không xẩy ra dày cộm tốt vón cục với kỹ thuật triển lẵm ánh sáng làm cho da trông bóng mịn dù ở góc độ nào.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 3 sản phẩm mới của Shiseido:

Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Foundation SPF35

Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Foundation SPF35 tất cả chất kem mỏng manh nhẹ sở hữu lại cảm hứng nhẹ nhàng mang đến làn domain authority nhưng mang lại độ bịt phủ tốt và giúp da mịn một bí quyết tự nhiên. Thành phầm cho lớp nền thọ trôi ngay cả trong điều kiện nóng và lúc nào cũng ẩm ướt mà không cần dặm lại.

Công thức của kem nền chứa những thành phần hoàn toàn có thể điều chỉnh nấc độ che phủ khi yêu cầu thiết.Công nghệ 4 lần bảo đảm da ngoài ô nhiễm. Với tất cả hổn hợp bột ngọc trai làm phản chiếu ánh sáng giúp làn da mịn màng, đẹp mắt tự nhiên. Sát bên đó, thành phầm còn bảo trì độ ẩm giúp làn domain authority trở yêu cầu rạng rỡ.

Trước lúc sử dụng, lắc chai thật đều. Sau đó, chấm kem nền bước đầu từ giữa mặt cho tới toàn bộ mặt. Cần sử dụng đầu ngón tay hoặc rửa tán kem nền từ tại chính giữa khuôn mặt để tán phần lớn ra hai bên.

Xem thêm: Súng tự chế súng theo hướng dẫn youtube, nam thanh niên làm mù mắt người bạn

Cushion Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Cushion Compact SPF35

Phấn nước này đưa về kết cấu mỏng nhẹ, lâu trôi và kiến tạo hộp cũng nhỏ tuổi nhắn, dễ sở hữu theo. Sản phẩm giúp làn da trơn mịn tự nhiên. Cushion có tính năng lâu trôi vào 16 giờ, ko để khiến da bị dày cộm đồng thời đảm bảo da khỏi ô nhiễm với hiệu quả của công nghệ 4 lần, bổ sung cập nhật độ ẩm cho da với Super Bio-Hyaluronic Acid và làm cho mịn da với Smart Correcting Powder.

Khi sử dụng, chị em dùng cọ hoặc bông phấn nhằm tán cushion từ giữa khuôn mặt. Nếu bạn có nhu cầu tăng mức độ che dấu các khuyết điểm để domain authority trông tự nhiên hơn, hãy sử dụng cọ DAIYA FUDE Face Duo của Shiseido để tán cushion đến đều.

Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Concealer

Kem che những khuyết điểm dạng kem dịu Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Concealer hỗ trợ độ bít phủ từ trung bình đến tối đa kéo dài trong 24 giờ. Thành phầm còn kháng nước, kiềm dầu bên trên da và không xuống tông với technology 4-Fold bảo vệ da khỏi ô nhiễm. Nó còn cung cấp thêm độ ẩm, không làm cho khô domain authority hoặc khiến ra các mảng khô xung quanh mắt. Bên cạnh đó, kem che đi khuyết điểm còn có thể dùng để che quầng rạm mắt bao hàm cả sẹo nhọt và các khuyết điểm khác nhưng mà mà không gây kích ứng.

Để làm những màu cùng khắc phục quầng thâm dưới mắt, chúng ta nên lựa chọn một tông màu đào. Đối cùng với làn domain authority ngăm đen, hãy chọn tông color đỏ. Nếu như khách hàng định tấn công phấn highlight hoặc đường viền, hãy chọn một màu sáng hơn hoặc buổi tối hơn màu da của bạn. Kem che đi những khuyết điểm này cũng rất có thể được thực hiện như một tấm nền phấn mắt. Chị em rất có thể sử dụng rửa TSUTSU FUDE Concealer Brsuh nhằm tán che đi những khuyết điểm ở gần như vùng bao gồm sẹo mụn. Nếu bạn muốn trang điểm viền môi hoặc highlight dưới lông ngươi hãy dùng cọ YANE HAKE Precision Eye Brush của Shiseido.


285629Kem nu1ec1n tu1ea1o u0111u1ed9 mu1ecbn mang lại da u0111u1ed3ng thu1eddi ngu0103n ngu1eeba tu00ecnh tru1ea1ng domain authority thu00f4 ru00e1p.Axit tranexamic vu00e0 stearyl glycyrrhetinate ngu0103n ngu1eeba domain authority thu00f4 ru00e1p. Nu00f3 khu00f4ng tru1edf nu00ean khu00f4ng u0111u1ed3ng u0111u1ec1u vu00e0 đậy mu1ea5t nhu1eefng phu1ea7n bu1ea1n quan liêu tu00e2m. Bu1ed9t hu1ea5p thu1ee5 bu00e3 nhu1eddn giu1eef cho lu1edbp nu1ec1n u0111u1eb9p. Hu00e3y su1eed du1ee5ng nu00f3 bu1eb1ng cu00e1ch u0111u1eb7t nu00f3 trong tru01b0u1eddng hu1ee3p u0111u1eb7c biu1ec7t. Cu00e1c mu1eabu mu00e0u cu1ee7a su1ea3n phu1ea9m tru00ean trang nu00e0y cu00f3 thu1ec3 hu01a1i khu00e1c so vu1edbi mu00e0u thu1ef1c tu1ebf. Vui lu00f2ng kiu1ec3m tra mu00e0u su1eafc thu1ef1c tu1ebf tu1ea1i cu1eeda hu00e0ng gu1ea7n bu1ea1n tru01b0u1edbc lúc u0111u1eb7t hu00e0ng. * Tu00f9y thuu1ed9c vu00e0o tu00ecnh tru1ea1ng giao hu00e0ng cu1ee7a su1ea3n phu1ea9m, mu1ed9t su1ed1 su1ea3n phu1ea9m cu00f3 thu1ec3 cu00f3 hu00ecnh thu1ee9c hu01b0 hu1ecfng nhu01b0 hu1ed9p bu00ean ngou00e0i bu1ecb du1eadp nu00e1t, hu1ed9p u0111u1ef1ng bu1ecb mu00f3p mu00e9o hou1eb7c bu1ee5i bu1ea9n, nhu01b0ng hu00e3y yu00ean tu00e2m ru1eb1ng khu00f4ng cu00f3 vu1ea5n u0111u1ec1 gu00ec vu1edbi su1ea3n phu1ea9m. * Su1ea3n phu1ea9m cu00f3 thu1ec3 khu00e1c vu1edbi hu00ecnh u1ea3nh hiu1ec3n thu1ecb vị su1ef1 khu00e1c biu1ec7t vu1ec1 quu1ed1c gia xuu1ea5t xu1ee9 vu00e0 gia hu1ea1n. * Tu00f9y theo lu00f4 lu00fac hu00e0ng vu1ec1, mu1ed9t su1ed1 su1ea3n phu1ea9m cu00f3 hu1ed9p bu00ean ngou00e0i vu00e0 mu1ed9t su1ed1 thu00ec khu00f4ng, tuy nhiu00ean chu00fang tu00f4i chu01b0a nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng su1ed1 ku1ef9 thuu1eadt. Xin lu01b0u u00fd. * Nu01b0u1edbc xuu1ea5t xu1ee9 cu00f3 thu1ec3 cố u0111u1ed5i mu00e0 khu00f4ng cu1ea7n bu00e1o tru01b0u1edbc vu00e0 cu00f3 thu1ec3 khu00e1c vu1edbi mu00f4 tu1ea3 mu1eb7t hu00e0ng. u25cf Chu00fang tu00f4i khu00f4ng thu1ec3 chu1ea5p nhu1eadn tru1ea3 lu1ea1i hou1eb7c trao u0111u1ed5i vu00ec nhu1eefng lu00fd vày tru00ean. Xin lu01b0u u00fd.
u25a0 Lu01af

Shiseido - "ông lu1edbn" thọ u0111u1eddi cu1ee7a thu1ecb tru01b0u1eddng làm cho u0111u1eb9p Nhu1eadt Bu1ea3n
Có lu1ebd cái tên Shiseido u0111ã thừa u0111u1ed7i quen thuộc thuu1ed9c vu1edbi phu1ee5 nu1eef Nhu1eadt Bu1ea3n cu0169ng nhu01b0 phu1ee5 nu1eef nhiu1ec1u nu01b0u1edbc bên trên thu1ebf giu1edbi. u0110u01b0u01a1u0323c "khai sinh" vau0300o nu0103m 1972 bu01a1u0309i Arinobu Fukuhara, tu1eebng là Tru01b0u1edfng Du01b0u1ee3c su0129 cu1ee7a Hu1ea3i quân Nhu1eadt, là ngu01b0u1eddi mu1edf ra hiu1ec7u thuu1ed1c mang phong thái phu01b0u01a1ng Tây u0111u1ea7u tiên u1edf Nhu1eadt Bu1ea3n, tâu0323p u0111oau0300n Shiseido Co.,ltd không u0111u01a1n thuâu0300n lau0300 môu0323t doanh nghiệp myu0303 phâu0309m lau0300m u0111eu0323p thông thu01b0u01a1u0300ng. Vu01a1u0301i liu0323ch su01b0u0309 hiu0300nh thau0300nh hu01a1n 140 nu0103m, cou0301 mu0103u0323t u01a1u0309 120 quôu0301c gia, Shiseido Group u0111au0303 tau0323o ra vô vau0300n sau0309n phâu0309m tinh têu0301 tu01b0u0300 biu0300nh dân u0111êu0301n cao câu0301p mang u0111âu0323m phong cau0301ch nghêu0323 thuâu0323t cou0301 giau0301 triu0323 vau0300 tau0301c duu0323ng vu01b0u01a1u0323t thu01a1u0300i gian, u0111em u0111êu0301n hiêu0323u quau0309 nhan su0103u0301c mang lại hau0300ng nghiu0300n hau0300ng triêu0323u phuu0323 nu01b0u0303 bên trên toau0300n thêu0301 giu01a1u0301i.
Su1ef1 u0111a du1ea1ng cùng chu1ea5t lu01b0u1ee3ng u0111u01b0u1ee3c khu1eb3ng u0111u1ecbnh cu1ee7a Shiseido
Tu01b0u0300 lúc bu0103u0301t u0111âu0300u xuâu0301t hiêu0323n tu01a1u0301i nay, Shiseido tâu0323p trung chuu0309 yêu0301u sau0301ng tau0323o nhu01b0u0303ng sau0309n phâu0309m chu0103m sou0301c da, mau0300 u0111u0103u0323c biêu0323t lau0300 nhu01b0u0303ng loau0323i kem chôu0301ng lau0303o hou0301a vau0300 lau0300m sau0301ng da. Sau khoản thời gian chiêu0301m liu0303nh ngôi vu01b0u01a1ng trong liu0303nh vu01b0u0323c chu0103m sou0301c da, Shiseido bu0103u0301t u0111âu0300u vu01b0u01a1n "chiêu0301c vou0300i bau0323ch tuôu0323c" cuu0309a miu0300nh tu01a1u0301i vuu0300ng u0111âu0301t cuu0309a cau0301c sau0309n phâu0309m lau0300m u0111eu0323p khau0301c nhu01b0 trang u0111iêu0309m, nu01b0u01a1u0301c hoa, chu0103m sou0301c tou0301c, cu01a1 thêu0309 đến nu01b0u0303 giu01a1u0301i vau0300 thâu0323m chiu0301 cau0309 phái nam giu01a1u0301i.
Vêu0300 mu0103u0323t thau0300nh phâu0300n, cau0301c nhau0300 chêu0301 tau0301c cuu0309a Shiseido luôn su01b0u0309 duu0323ng nhu01b0u0303ng phu01b0u0301c hu01a1u0323p hou0301a hou0323c u0111ôu0323c u0111au0301o, u0111iêu0309n hiu0300nh lau0300 Shiseido Ultimune, Super Bio-Hyaluronic Acid N cùng công nghu1ec7 Wrinkle
Resist24. Shiseido u0111ã tiu1ebfn xa với vu01b0u1ee3t tru1ed9i hu01a1n hu1eb3n tiêu chuu1ea9n thông thu01b0u1eddng vu1ec1 kiu1ec3m u0111u1ecbnh với thu1eed nghiu1ec7m chu1ea5t lu01b0u1ee3ng su1ea3n phu1ea9m. Nhu1eefng nguyên liu1ec7u tu1ef1 nhiên luôn u0111u01b0u1ee3c làm cho su1ea1ch theo tiêu chuu1ea9n cu1ee7a Shiseido tru01b0u1edbc lúc u0111u01b0a vào bu1ea5t ku1ef3 su1ea3n phu1ea9m nào, bu1edfi vu1eady khi nhu1eafc vu1ec1 Shiseido, công bọn chúng su1ebd nhu1edb tức thì u0111u1ebfn các su1ea3n phu1ea9m chu1ea5t lu01b0u1ee3ng, tất cả nghiên cu1ee9u chuyên sâu và u0111u1ea7u tu01b0 vu1edbi những thành phu1ea7n tu1ef1 nhiên u0111u01b0u1ee3c tinh chu1ebf theo tiêu chuu1ea9n cao, an toàn tuyu1ec7t u0111u1ed1i mang đến khách hàng. u0110ây là vì sao tu1ea1i sao Shiseido u0111ã u0111u01b0u1ee3c trao tu1ed5ng cu1ed9ng 25 giu1ea3i thu01b0u1edfng tu1ea1i u0110u1ea1i hu1ed9i cùng Hu1ed9i nghu1ecb cu1ee7a Hiu1ec7p Hu1ed9i những Nhà Hóa Hu1ecdc Mu1ef9 Phu1ea9m Quu1ed1c Tu1ebf (IFSCC) tu1eeb nu0103m 1976 u0111u1ebfn 2017. Là mu1ed9t thu01b0u01a1ng hiu1ec7u mu1ef9 phu1ea9m sản phẩm u0111u1ea7u trên thu1ebf giu1edbi vu1ec1 da và chu0103m sóc da, u0111u1ed3ng thu1eddi là cu0169ng là ngu01b0u1eddi tiên phong trong số công tác nghiên cu1ee9u vu1ec1 da liu1ec5u, Shiseido cam ku1ebft nghiên cu1ee9u & vạc triu1ec3n tu1ec9 mu1ec9 và đã cho ra mu1eaft những su1ea3n phu1ea9m hiu1ec7u quu1ea3, an ninh và sáng tu1ea1o nhu1eb1m nâng cao vu1ebb u0111u1eb9p chân nguyên cu1ea3 tu1eeb phía bên ngoài và phía bên trong cu1ee7a phái u0111u1eb9p.
Hiêu0323n nay myu0303 phâu0309m Shiseido cuu0303ng u0111u0103u0323c biêu0323t nhâu0323n u0111u01b0u01a1u0323c su01b0u0323 tin tu01b0u01a1u0309ng tuyêu0323t u0111ôu0301i cuu0309a phuu0323 nu01b0u0303 Viêu0323t phái nam nhiêu0300u thêu0301 hêu0323. hep.edu.vn tin chu1eafc ru1eb1ng, u0111u1ebfn vu1edbi Shiseido, người sử dụng su1ebd tra cứu u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng su1ea3n phu1ea9m chu0103m sóc và có tác dụng u0111u1eb9p chân ái phù hu1ee3p đến riêng mình.