NGHI THỨC TỤNG KINH A DI ĐÀ NGHĨA VIỆT, KINH A DI ĐÀ DỊCH NGHĨA

-
TÁN PHẬT

Pháp vương vãi vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn chi Ðạo-sư
Tứ-sanh bỏ ra từ-phụ Ư nhứt niệm quy-y
Năng diệt tam-kỳ nghiệp Xưng dương nhược tán-thán Ức kiếp mạc năng tận.

Bạn đang xem: Kinh a di đà nghĩa việt

QUÁN TƯỞ
NG

Năng lễ, sở lễ tánh ko tịch, cảm ứng đạo-giao nan tứ nghì, bổ thử đạo tràng như Ðế-châu,Thập phương chư Phật hình ảnh hiện trung, ngã thân hình ảnh hiện chư Phật tiền,Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí trung khu đảnh lễ: Nam-mô tận hỏng không, trở nên pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng, hay trú Tam Bảo (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đương lai hạ sinh Di-Lặc tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ- tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh-Sơn Hội- Thượng Phật Bồ-tát (1 lạy)

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc Thế-giới Đại trường đoản cú Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại- nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1 lạy)

TÁN LƯ-HƯƠNG

Chư Phật hải hội tất diêu văn Tùy xứ kiết tường vân chân thành phương ân
Chư Phật hiện nay toàn thân.

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát (2 lần) Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô mắc cỡ Đại-bi chổ chính giữa đà-la-ni.Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, người yêu đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà đà, ma phạt sệt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha vạc xà da đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, tô rô đánh rô, người tình đề dạ, người tình đề dạ, bồ đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma mãng cầu ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta-bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta-bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị domain authority bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta- bà ha.

Án tất điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (3 lần)KHAI tởm KỆ

Vô thượng thậm thâm ảo diệu pháp, Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã kim kiến văn đắc lâu trì,Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.

Nam-mô Liên-Trì Hải-Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH

Dao Tần, Tam Tạng Pháp-sư Cưu Ma La Thập dịch (bản Hán Việt)Như thị vấp ngã văn: tốt nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên, dữ đại Tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại A-la-hán, bọn chúng sở tri thức:Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-Kiền-Liên, Ma-ha Ca-Diếp, Ma- ha Ca-Chiên-Diên, Ma-ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi Bàn-Đà- Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân-Đầu-Lô- Phả-La-Đọa, Ca-Lưu Đà-Di, Ma-ha Kiếp-Tân-Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu- Lâu-Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử.Tinh chư Bồ-tát Ma-ha-tát: Văn-Thù Sư-Lợi Pháp vương Tử, A-Dật- Đa Bồ-tát, Kiền-Đà-Ha-Đề Bồ-tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ-tát, cập Thích-Đề-Hoàn-nhơn đẳng vô lượng chư Thiên, đại bọn chúng câu.Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất:"Tùng thị Tây-phương, thừa thập vạn ức Phật độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kim lúc này thuyết pháp.Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà cụ danh vi Cực-lạc?
Kỳ quốc chúng-sanh, vô hữu chúng khổ, đản lâu chư lạc, cầm cố danh Cực- lạc.Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố kỉnh bỉ quốc danh vi Cực-lạc.Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, chén công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa cha địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân, lưu lại ly, ca sỹ pha lê hiệp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã óc nhi nghiêm mức độ chi. Trì trung liên hoa đại như xa luân: thanh dung nhan thanh quang, huỳnh sắc đẹp huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu mùi hương khiết. Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thắng lợi như thị công đức trang nghiêm.Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường xuyên tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ chúng-sanh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thạnh bọn chúng diệu hoa, cúng nhường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, trả đáo bổn quốc, phạn thực gớm hành.Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành công như thị công đức trang nghiêm.Phục vật dụng Xá-Lợi-Phất! Bỉ quốc thường xuyên hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng- tần-già, Cộng-mạng bỏ ra điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng: Ngũ-căn, Ngũ-lực, Thất-Bồ-đề-phần, Bát- Thánh-đạo-phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng-sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.Xá-Lợi-Phất! Nhữ thứ vị test điểu, thiệt thị tội báo sở sanh. Tại vì giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo.Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ, thường xuyên vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt, thị chư bọn chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, đổi khác sở tác.Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo mặt hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc, bên cạnh đó câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đưa ra tâm.Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ thành tích như thị công đức trang nghiêm.Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà vậy hiệu A-Di-Đà?
Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang quẻ minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cầm cố hiệu vi A-Di-Đà.Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, ráng danh A-Di-Đà.Xá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số, bỏ ra sở năng tri, chư Bồ-tát bọn chúng diệc phục như thị.Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành quả như thị công đức trang nghiêm. Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ chúng-sanh sinh giả, giai thị a bệ bạt trí. Kỳ trung nhiều hữu, nhất sanh xẻ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô bờ a tăng kỳ thuyết.Xá-Lợi-Phất! Chúng-sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội độc nhất vô nhị xứ.Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc.Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nam giới tử, thiện con gái nhân, văn thuyết A-Di- Đà Phật, chấp trì danh hiệu: nhược tốt nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng bình thường thời, A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh chúng, lúc này kỳ tiền. Thị nhân bình thường thời, trung ương bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc độ.Xá-Lợi-Phất! bổ kiến thị lợi, chũm thuyết test ngôn. Nhược hữu chúng- sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phân phát nguyện, sinh bỉ quốc độ."Xá-Lợi-Phất! Như xẻ kim giả, tán thán A-Di-Đà Phật bất khả tư nghì công đức bỏ ra lợi. Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di tướng tá Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di quang đãng Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến chuyển phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghì Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! nam giới phương thế-giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang quẻ Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, đổi thay phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả tư Nghì Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Tây-phương thế-giới hữu Vô Lượng thọ Phật, Vô Lượng tướng tá Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại Minh Phật, Bảo tướng tá Phật, Tịnh quang đãng Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghì Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Bắc phương thế-giới hữu Diệm Kiên Phật, tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật sinh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, vươn lên là phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghì Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Hạ phương thế-giới hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả tư Nghì Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế-giới hữu Phạm-Âm Phật, Tú vương vãi Phật, hương Thượng Phật, hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp sắc đẹp Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La lâu Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến tốt nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di đánh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, đổi thay phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả tư Nghì Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà, hà ráng danh vi "Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh"?
Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện phái mạnh tử, thiện nữ giới nhân, văn thị ghê thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện phái nam tử, thiện người vợ nhân, giai vi độc nhất thiết chư Phật đưa ra sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư a- nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề. Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương, tín thọ bổ ngữ, cập chư Phật sở thuyết.Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phạt nguyện, dục sinh A-Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển, ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Chư thiện nam giới tử, thiện bạn nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phân phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.Xá-Lợi-Phất! Như té kim giả, xưng tán chư Phật bất khả bốn nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán xẻ bất khả bốn nghì công đức, nhi tác thị ngôn: "Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan, hy hữu đưa ra sự, năng ư Ta-bà quốc độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng-sanh trược, mạng trược trung, đắc a-nậu-đa-la tam- miệu tam-Bồ-Đề, vị chư chúng-sanh thuyết thị, tốt nhất thiết thế-giới nan tín chi pháp".Xá-Lợi-Phất! Đương tri ngã, ư ngũ trược ác thế, hành test nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vi duy nhất thiết thế-giới thuyết thử, nan tín đưa ra pháp, thị vi thậm nan." Phật thuyết thử tởm dĩ, Xá-Lợi-Phất cập chư Tỳ-kheo, duy nhất thiết vắt gian: Thiên, Nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

MA HA BÁT NHÃ cha LA MẬT ĐA TÂM KINHQuán Tự trên Bồ-tát hành thâm bát nhã bố la mật nhiều thời, chiếu loài kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.Xá Lợi Tử, nhan sắc bất dị không, ko bất dị sắc, sắc tức thị không, ko tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.Thị nạm không trung vô sắc, vô lâu tưởng hành thức.Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô dung nhan thanh mùi vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.Bồ đề tát đõa y bát nhã ba la mật nhiều cố, trọng tâm vô quỷ quái ngại, vô quái không tự tin cố, vô hữu lớn bố, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết bàn. Tam núm chư Phật, y bát nhã tía la mật đa cố, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.Cố tri chén nhã bố la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ độc nhất vô nhị thiết khổ, chân thiệt bất hư.Cố thuyết chén bát nhã bố la mật nhiều chú, tức thuyết chú viết:Yết-đế, Yết-đế, bố La Yết-đế, ba La Tăng Yết-đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha (3 lần)

VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:(Vãng sinh thần chú)

Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà nhiều dạ, Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị nhiều tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa,Dà di nị dà dà na, Chỉ nhiều ca lệ ta-bà-ha. (đọc 3 lần)

TÁN PHẬT

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân Bạch hào uyển-chuyển ngũ Tu-di Cám mục trừng thanh tứ đại hải. Quang trung hóa Phật rất nhiều ức, Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên
Tứ thập chén bát nguyện độ chúng-sanh Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật

Nam-mô A-Di-Ðà Phật (108 lần) (có thể niệm nhiều ít tùy ý) Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần)Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát (3 lần) Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát (3 lần)Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (3 lần)

SÁM

Vong bào hạnh lắm tình nhân tiếng Yêu nuối tiếc thân mang đến thiệt gì thân Cuộc vui đa số ước vô ngần
Nào hay vui vẫn chính là nhân chuốc sầu Kiếp phu thê láng câu cửa sổ Chẳng huyễn lỗi giọt lệ lòng hoa Đôi mươi trẻ, chín mươi già
Số phần liễu tỏ gồm qua vô thường?
Dép dưới giường lên dường vội năng lượng điện Sống ngày này dễ biết mai sau Mạng fan hô hấp tởm thay
Nghĩ cơn vĩnh biệt tiền tài cơ mà đau So duyên kiếp vì chưng sao ngắn ngủi Chấp thân chi để tủi mang đến thân da bao gần như thịt xương gân
Pháp này nhịn nhường thể đụn phân xanh gì Tóc răng móng cái đưa ra đóng bợn
Núi dạy dỗ bàn yêu cầu tởm xiết bao phía bên ngoài thịt đút mũi đeo
Bên trong sáng lại lâm vào cảnh nhớp không Nỗi lạnh giá ngày trưa kiết hạ Cơn hững hờ đêm giá ngày mùa đông Xét thân dơ dáy cũ vô cùng
Dứt lòng tham luyến, khởi lòng thoát ly Trăm mười gắng mê chi lắm nhỉ
Sánh giàu có khó vẻ y quang quẻ Kẻ khờ cũng học tập đài trang
Để lòng điên đảo theo lũ sắc thanh Đầu gương cho download trâm khăn lụa Đãy domain authority hôi ướp xạ xông hương thơm Khoe đòi nhung gấm phô trương
Chỉ tuồng bịt lớp vô thường xuyên hôi tanh đầy đủ mãng yêu thương ngày sanh muôn tuổi Lắm cơ mưu đeo đuổi yêu hoa
Ngờ đâu tai điếc mắt lòa
Diêm vương chuẩn bị rước mang đến tòa U-minh Làn tóc bạc đưa thông tin quỉ sứ
Rấp ranh ma lòng điềm chỉ quy âm Càng bày càng sắc càng dâm
Càng cho đọa lạc càng lầm mà thôi Cuộc hành lạc một thời than tiếc
Nẽo luân hồi muôn kiếp đắng cay
Đến khi sắp đến xuống diêm đài
Thịt xương đau nhức tuỳ thuộc rung rầy vk lưu luyến đầy vơi giọt lệ
Con thảm thương kể lễ khóc than dù cho quyến thuộc trăm ngàn
Có ai chuyển đổi cho con trai được chăng?
Kẻ sống ở nặng quằn gánh tủi tín đồ chết đi dong ruỗi phách hồn Đường âm mờ tựa đêm hôm
Trông ra quạnh hiu quẻ hoảng sợ thảm thê Nại-Hà đêm lạnh tê gió lốc
Quỉ môn gian ghê gốc tiếc yêu đương Bảy ngày lìa thừa cõi dươngÂm ty đã thử trăm đường hỏi han tạo thành hóa cứ phép là chẳng vị
Ngục tốt hờn tay dủ tay xoa
Đài dương nghiệp cảnh sáng lòa Chói tường thiện ác chói qua khu vực nào
Người nhân đức cho vào cửa phước Kẻ hung hoang dại bước nhằm khi
Đọa đày buồn bã xiết chi
Mới tuyệt nhân trái mấy khi sai trái Rừng đao tìm bao năm buộc phải tội
Kiếp sừng lông những nỗi đa có Trả thường cho dứt nghiệp hoang
Mới mong thoát ra khỏi con đường long đong cho dù ai bao gồm to lòng mập mật
Mặc đàn ông hay báng Phật coi thường Tăng cho nên vì thế mình bao phủ lấy mình
Trách sao Diêm lão vô tình chẳng dung bỏ điều ác xin làm cho điều thiện
Chừa lỗi xưa tu tiến đời sau Lại vày quyến nằm trong bảo nhau
Cũng khuyên răn già trẻ con sớm mau tu trì Khuyên mọi tên đồng quy bến giác đến mọi bạn đều bay chông mê dù cho lao khổ dám nề
Đài sen dốc mãnh hương thơm thề nguyện tởm Nguyện gớm văn tưởng khiếp lạy Thánh
Dám để cho rỗi thủng thẳng hư du Kiếp này chẳng rứa chuyên tu
Còn e kiếp khác công sức lỡ làng.

SÁM PHÁT NGUYỆN

Đệ tử chúng bé từ vô thỉ, tạo bao tội ác bởi lầm mê Đắm trong sinh tử vẫn bao lần.Nay mang đến trước đài vô thượng giác biển cả trần khổ lâu lăm luân lạc. Với sanh linh vô vàn điêu tàn sinh sống u hoài vào kiếp lầm than.Con lạc lõng không nhìn phương hướng.Đàn bé dại từ khóa lâu vất vưởng.Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Xin nhắm tới núp bóng từ quang.Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước.Bao tội khổ trong con đường ác trược. Do tham, sân, si, mạn, khiến nên. Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện. Xin sám ăn năn để lòng thanh thoát.Trí Phật quang đãng minh như nhật nguyệt. Trường đoản cú bi vô lượng cứu quần sanh.Ôi! từ khóa lâu ba chốn ngục hình. Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi.Theo gót Ngài quá qua khổ ải. Nương thuyền tự vượt khỏi ái hà. Ghi nhớ lời Ngài "bờ giác ko xa ". Hành thập thiện đến đời tươi sáng.Bỏ việc ác để đời quang đãng đãng.Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng.Con nguyện được sống đời rộng rãi.Con niệm Phật để lòng ghi nhớ mãi.Hình bóng fan cứu khổ chúng-sanh.Để theo ngài trên bước đường lành. Chúng nhỏ khổ, nguyện xin cứu vớt khổ.Chúng bé khổ, nguyện xin trường đoản cú độ. Không tính tham lam sân hận ngập trời. Phá si mê mê trí huệ giỏi vời.Con lưu giữ Đức Di-Đà Lạc Quốc.Phật A-Di-Đà thân kim sắc.Tướng xuất sắc quang minh từ trang nghiêm. Năm Tu Di uyển đưa bạch hào.Bốn biển mập trong ngần mắt biếc.Trong hào quang hóa vô vàn Phật vô số Bồ-tát hiện tại ở trong.Bốn mươi tám nguyện độ chúng-sanh. Chín phẩm sen đá quý lên giải thoát.Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật.Ở phương tây thế-giới an lành. Con nay xin vạc nguyện vãng sanh. Cúi xin đức trường đoản cú bi tiếp độ.

SÁM PHẬT A-DI-ĐÀ

Một lòng quy kính Phật A-Di-Đà Thế-giới Cực-lạc
Nguyện lấy hào quang trong sáng soi cho.Lấy thể từ bi
Mà nhiếp lâu cho.Con nay chánh niệm, Niệm hiệu Như-Lai. Bởi vì đạo Bồ-Đề,Cầu sinh Tịnh Độ.Phật xưa bao gồm thệ, Nếu gồm chúng-sanh ý muốn sanh nước ta Hết lòng tín nguyện,Cho đến mười niệm trường hợp chẳng đặng sanh, Chẳng thành chánh giác vì chưng vì nhân duyên,Niệm hiệu Phật này Được vào trong bể, Đại thể Như-Lai nhờ vào sức từ bi,Các tội tiêu diệt
Căn lành tăng trưởng, khi mạng gần tầm thường Biết trước giờ chết,Thân ko bịnh khổ trung khu không tham luyến, Ý không điên đảo,Như vào thiền định.Phật với thánh chúng, Tay nâng kim đài, Cùng mang đến tiếp dẫn
Trong khoảng một niệm, sinh về Cực-lạc.Sen nở thấy Phật, Liễu nghĩa Phật vượt Trong mơ Phật về,Khắp độ chúng-sanh. Tròn Bồ-Đề nguyện. Chúng-sanh ko số lượng, thề nguyện các độ khắp. Phiền não không cùng tận, thề nguyện đều dứt sạch.Pháp môn không nhắc xiết, thề nguyện mọi tu học. đạo phật không gì hơn, thề nguyện được viên thành.

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Phúng ghê công đức thù chiến hạ hạnh. Vô biên thắng phước giai hồi phía Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh. Tốc vãng Vô Lượng quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ-tát đạo
Nguyện sanh Tây-phương tịnh thổ trung. Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh. Bất thối Bồ-tát vi chúng ta lữ
Nguyện dĩ test công đức thông dụng ư duy nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng-sanh Giai cộng thành Phật đạo.

Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sư
A-Di-Đà Phật.Nam-mô A-Di-Đà Phật (2 lần) Tác đại triệu chứng minh
Phục nguyện:Phật Đà thường xuyên tại, Chánh pháp hà phương Tăng bảo đống lương, Tín đồ gia dụng thạnh trì, Kiên thọ đệ tử,Thành trung tâm cung đối Phật tiền, Phúng tụng gớm chú
Xưng xướng hồng danh chư Phật, Hồi phía công đức trì nguyện thử phương Phật giáo,Nhựt nhựt thăng huy, Nhựt nhựt huy hoàng, Nhân nhân tứ chúng, Đồng phát trung ương tu học, Tinh tấn hộ pháp, Hộ đạo hưng long

Thứ Nhị nguyện:Nhất nắm chư Phật tử bái dường
Nhất trà, nhất liệt, độc nhất mế, tốt nhất phạn,Đồng tăng ân phước điền hiện tiền phước huệ tuy nhiên tu,Nhất đồng nguyện vãng sang an lạc quốc Phổ nguyện:Âm hết sức dường thới,Pháp giới chúng-sanh, Tình dữ vô tình Giai cộng thành Phật đạo.

Nam-mô A-Di-Đà Phật

TAM TỰ QUY YTự quy y Phật , đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)HỒI HƯỚNG

Nguyện mang công đức này, nhắm tới khắp vớ cả,Đệ tử cùng chúng-sanh,Đều trọn thành Phật đạo. (1 lạy)

KINH A DI ĐÀ (Nghĩa)

(Dịch nghĩa: thích Trí Tịnh)

*

CÚNG HƯƠNG

(Thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, thế hương ngang trán niệm bài cúng hương cầu nguyện )

Nguyện lấy lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh có tác dụng lành
Cúng pháp giới bọn chúng sinh
Cầu Phật tự gia hộ
Tâm người yêu Đề kiên cố
Xa bể khổ mối cung cấp mê
Chóng trở lại bờ Giác( Xá rồi gọi tiếp bài xích kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp cha kỳ
Xưng dương cùng tán thánỨc kiếp không thuộc tận

QUÁN TƯỞ
NG

Phật bọn chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể suy nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phất bảo hào quang đãng sáng ngời
Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ

Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô tận lỗi không, biến pháp giới, quá hiện tại vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo công ty Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn ý trung nhân Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát. ( 1 lạy )Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Tây phương rất lạc quả đât đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán nạm Am tình nhân Tát, Đại thế Chí bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng tình nhân Tát. ( 1 lạy )Chúng con xin chí thành Sám Hối
Xưa kia tạo ra bao ác nghiệp
Đều bởi vì vô thỉ tham sảnh si
Bởi thân mồm ý phạt sanh ra
Hết thảy từ ni xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén rán đàn
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương thơm chí thiền
Pháp thân cục bộ hiện tiền
Chứng minh mùi hương nguyện phước tức tốc ban cho.Nam Mô mùi hương Vân Cái nhân tình Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi trung khu đà la ni.Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.Nam mô A rị da, Bà lô yết đế thước chén bát ra da, người tình đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra vạc duệ, Số đát mãng cầu đát toả.Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam tế bào na ra cẩn trì, Hê rị ma ha cung cấp đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát nhiều na ma bà già, Ma phân phát đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha ý trung nhân đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô vạc xà domain authority đế, Ma ha phân phát xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất mãng cầu thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phân phát sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, tất rị tất rị, đánh rô đánh rô, người tình đề dạ tình nhân đề dạ, người thương đà dạ tình nhân đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, Ta bà ha. Vớ đà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ, Ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần )Án tất điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH cha NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phân phát truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam tế bào Thập Phương thường xuyên Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Trì tụng khiếp A Di Đà
Trên đền tứ ơn nặng
Dưới cứu vãn khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát nhân tình đề tâm
Khi mãn báo thân này
Sanh qua cõi cực La5d.Nam tế bào Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng lớn sâu siêu nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp nặng nề tìm cầu
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật, bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT tởm A DI ĐÀ

( Hán dịch, đơn vị Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp sư Cưu Ma La Thập dịch )

1.KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở khu vực vườn Kỳ Thọ, cấp cho Cô Độc nước Xá- Vệ, cùng rất một nghìn nhì trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi tín đồ điều quen thuộc biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, hồ hết vị đại đồ đệ như thế.Và sản phẩm Đại người thương Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa người yêu Tát, Càn- Đà- Ha- Đề ý trung nhân Tát, Thường- Thinh- Tấn người thương Tát, cùng với các vị Đại người thương Tát như vậy và với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại chúng cùng cho dự hội

2.Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ phía trên qua châu âu quá mười muôn ức cõi Phật, có quả đât tên là rất Lạc, trogn nhân loại đó gồm Đức Phật hiệu là A Di Đà bây chừ đương nói pháp.

3.Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó vì sao thương hiệu là cõi rất Lạc?
Vì chúng sanh vào cõi đó không có bị phần đông sự khổ, chỉ hưởng đa số điều vui, phải nước đó tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! lại vào cõi cực Lạc tất cả bảy từng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bảy từng hàng cây, đều bởi bốn hóa học báu phủ quanh giáp vòng, chính vì vậy nên nước đó tên là rất Lạc.Xá Lợi Phất! Lại trong cõi cực Lạc có ao bằng bảy châu báu, vào ao đầy dẫn nước đủ tám công đức, lòng thuần dùng cát tiến thưởng trải làm cho đất.

Vàng bạc, lưu giữ ly, pha lê hiệp thành mọi thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường bao gồm lầu gác cũng mọi nghiêm sức bởi vàng, bạc, lưu giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não.Trong ao gồm hoa sen khủng như bánh xe: hoa nhan sắc xanh thời tia nắng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, dung nhan đỏ thời ánh sáng đỏ, dung nhan trắng thời tia nắng trắng, mầu nhiệm thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc chiến thắng công đức trang nghiêm nhường ấy.Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, hay trỗi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, ngày đêm sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sanh trong cõi kia thường vào tầm khoảng sáng sớm, đều lấy đãi hoa đựng phần lớn hoa xuất sắc đem cúng nhường nhịn mười muôn ức Đức Phật sinh hoạt phương khác, mang đến giờ ăn liền về bên bổn quốc ăn cơm ngừng đi gớm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thành tích công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thông thường có những như là chim mầu sắc dễ thương là thường, như thế nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó ngày đêm sáu thời kêu giờ đồng hồ hoà nhã.

tiếng chim kia diễn nói hầu như pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất người tình đề phần, chén bát thánh đạo phần..v..v.. Bọn chúng sanh trong cõi kia nghe giờ đồng hồ chim xong xuôi thảy mọi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ cho rằng những tương tự chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vị sao?
Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật kia tên con đường dữ còn không tồn tại huống gì lại có sự thật. Rất nhiều giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên giữ mà phát triển thành hoá tạo sự đấy thôi.Xá- Lợi- Phất! trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và đụng mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn sản phẩm nhạc đồng một thời gian hoà chung.Người như thế nào nghe giờ đó tự nhiên và thoải mái đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành quả công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! vị trí ý ông suy nghĩ sao? Đức Phật đó do sao hiệu là A Di Đà?
Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt những cõi nước trong mười phương không biến thành chướng ngại chính vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó với nhân dân của Ngài sống thọ vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, đề xuất hiệu là A Di Đà.

Xem thêm: Tháp Văn Xương Bằng Đồng Phong Thủy, 9 Tháp Văn Xương Bằng Đồng

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã có mười kiếp.Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó gồm vô lượng vô hạn Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng đề xuất ính đếm mà hoàn toàn có thể biết được, hàng nhân tình Tát chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thắng lợi công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.Xá- Lợi- Phất! Lại vào cõi rất Lạc, hầu như chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có không ít vị bực tuyệt nhất sanh bổ xứ, số đó hết sức đông, chẳng buộc phải tính đếm mà hết được, chỉ rất có thể dùng số vô lượng vô hạn a – tăng – kỳ nhằm nói thôi!Xá- Lợi- Phất! thuộc sanh như thế nào nghe rất nhiều điều trên đây, yêu cầu phải phạt nguyện ước sanh về nước đó.

Ví sao? vì chưng đặng cùng với những bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng có thể dùng tí đỉnh thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện phái nam tử, thiện thiếu nữ nhân như thế nào nghe nói đức phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của Đức Phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc cha ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn.Thời fan đó mang lại lúc lâm tầm thường Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh bọn chúng hiện thân ở trước người đó.

Người đó cơ hội chết tâm thần không điên đảo, ngay lập tức được vãng sinh về cõi nước cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.Xá- Lợi- Phất! Ta thấy có sự tác dụng ấy đề nghị nói hầu hết lời như thế.Nếu bao gồm chúng sanh nào, nghe phần nhiều lời trên đó, bắt buộc phải phạt nguyện sanh về cõi nước rất Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức tác dụng chẳng thể nghĩ về bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng đều có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng tá Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang đãng Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số các Đức Phật như vậy đều sinh sống tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thật thà rằng: “ chúng sanh những người phải đề xuất tin kinh: xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương Tây, gồm đức Vô Lượng- thọ Phật, Vô- Lượng- tướng tá Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng Phật, Tịnh- quang Phật. Hằng hà sa số gần như đức Phật như thế, gần như ở trên nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thành thật rằng: “ bọn chúng sanh các ngươi phải cần tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương Bắc, gồm đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sanh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số đầy đủ đức Phật như thế, phần đông ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thật thà rằng:“ bọn chúng sanh những ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương dưới, bao gồm đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang quẻ Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số phần đông đức Phật như thế, đều ở trên nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắpcõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thật thà rằng:“ chúng sanh những ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! trái đất phương trên, gồm đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương vãi Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- tô Phật. Hằng hà sa số phần đông đức Phật như thế, đa số ở tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thật thà rằng:“ bọn chúng sanh các ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.Xá- Lợi- Phất! vị trí ý của ông nghĩ cụ nào, ví sao tên là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! vì chưng nếu có thiện nam tử, thiện chị em nhân như thế nào nghe tởm này mà thọ trì đó, với nghe danh hiệu của Đức Phật, thời phần đông thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn ấy hồ hết được tất cả các đức phật hộ niệm, phần lớn được ko thối chuyển vị trí đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.Xá- Lợi- Phất! cho nên các ông đều buộc phải tin nhấn lời của Ta và của các đức Phật nói.Xá- Lợi- Phất! ví như có fan đã phạt nguyện, bây chừ phát nguyện, vẫn phát nguyện hy vọng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đông đảo đặng ko thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; vị trí cõi nước kia, hoặc sẽ sanh về rồi, hoặc hiện giờ sanh về, hoặc đang sanh về.

Xá- Lợi- Phất! mang lại nên các thiện phái mạnh tử, thiện phái nữ nhân nếu người nào có tín nhiệm thời phải cần phát nguyện sinh về cõi nước kia.

7. THUYẾT gớm RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta bây giờ ngợi khen công đức cấp thiết nghĩ bàn của các đức Phật, những đức Phật này cũng ngợi khen công đức cần thiết nghĩ bàn của Ta mà nói lời này: “Đức ưa thích Ca Mâu Ni Phật hay có tác dụng được câu hỏi rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền trược, óc trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, nhưng Ngài triệu chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói tởm pháp mà lại tát cả trần thế khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải ghi nhận rằng Ta sống trong đời ác ngũ trược thiệt hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác cùng vì tất cả thế gian nói kinh pháp nặng nề tin này, sẽ là rất khó!Đức Phật nói khiếp này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng các vị Tỳ kheo, toàn bộ trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui vẻ tin dìm đảnh lễ Phật nhưng lui ra.Phật Nói kinh A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ nhân loại Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ chúng sanh; Lời phát nguyện thề vô cùng sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng đến BỬU LIÊN THÀNH.1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai.6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài ý trung nhân Tát quán Tự Tại ý trung nhân Tát thực hành sâu xa pháp bát Nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, nên qua hết thảy khổ ách.Này ông Xá Lợi Tử, dung nhan chẳng không giống gì Không, ko chẳng khác gì Sắc, Sắc đó là Không, Không chính là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng phần lớn như thế.Náy ông Xá Lợi Tử, tướng “ ko “ của phần đông pháp ấy ko sinh ko diệt, không dơ bẩn không sạch, không thêm ko bớt.

Cho nên trong “ chân ko “ không có Sắc, không tồn tại Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không tất cả ý thức giới; không có vô minh, cũng không tồn tại cái hết vô minh; không tồn tại già chết, mà cũng không có cái không còn già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo; không tồn tại trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ hội chứng đắc cần Bồ tát y theo chén nhã bố la mật đa, trung ương không phòng ngại, vì không phòng ngại đề nghị không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới mức cứu cánh Niết bàn.Chư Phật trong tía đời cũng y vào bát nhã bố la mật đa, được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên tìm hiểu Bát nhã tía la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư.Vì vậy, nói ra bài xích chú chén nhã bố la mật đa, tức thời nói bài bác chú ấy rằng:“ Yết đế yết đế, cha la yết đế, bố la tăng yết đê, nhân tình đề tát bà ha”.Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sinh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam tế bào A Di Đà bà dạ- Đa tha dà đa dạ -Đa địa dạ tha – A di rị đô bà tỳ – A di rị đa- vớ đam bà tỳ – A di rị đa – Tì ca lan đế – A di rị đa – Tì ca lan nhiều – Dà di nị – Dà dà mãng cầu – Chỉ đa ca lệ – Ta bà ha ( 7 biến đổi )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc quà ròng,Tướng tốt sáng ngời ko gì sánh,Baschf hào uyển chuyển năm Tu Di,Mắc biếc lắng trong tứ bể lớn,Vô số hoá Phật vào hào quang,Chúng hoá người yêu tát cũng vô biên,Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,Chín phẩm sen xoàn lên giải thoát.

Nam mô Tây Phương rất Lạc trái đất Đại từ Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam tế bào A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam tế bào Quán cầm Âm người yêu Tát ( 3 lần )

Nam tế bào Đại chũm Chí người yêu Tát ( 3 lần )

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng nhân tình Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi gồm một đường nầy,Nhứt trung ương niệm Phật cực nhọc gì thoát ra,Vậy khuyên buộc phải niệm Di-Đà,Hồng danh sáu chữ thiệt là siêu cao.Hay trừ tám vàn è cổ lao,Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua,Di-Đà xưa cũng có tác dụng vua,Bỏ ngối vứt nước vô miếu mà tu,Xeta ra từ bỏ kiếp đang lâu,Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo kia mà.Trong lúc ngài bắt đầu xuất gia,Bốn mươi tám nguyện vạc ra một lần.Nguyện nào cũng lắm oai nghiêm thần,Nguyện nào thì cũng trọng về phần độ sanh,Vì thương trái đất bất bình,Nên chi đầu Phật nhưng mà đành quăng quật ngôi,Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai,Bạn là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca
Thích-Ca nguyện độ Ta-bà,Di-Đà nguyện xuất hiện nhà Lạc-bang,Mở ao chín phẩm sen vàng,Xây thành tía bảo đồ bọn thất trân.Lưu ly quả khu đất sáng ngần,Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm.Hoa trời rưới một ngày dài đêm,Có cây hết sức báu gồm chim khôn cùng kỳ,Lạ lùng mẫu cảnh Phương Tây,Mười phương cõi Phật cảnh nào thì cũng thua.Phong quang đãng vui vẻ bốn mùa,Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời.Di Đà tất cả thệ một lời,Mở ra cõi ấy tiếp bạn vãng sanh,Mười phương ai vạc lòng thành,Nhất trung tâm mà niệm hòng danh của Ngài.Hằng ngày trong lúc hôm mai,Niệm từ bỏ mười tiếng mang đến rày bố trăm,Khi đi, lúc đứng, lúc nằm,Chuyên trì niệm Phật, lòng chuyên phát nguyền.Nguyện sinh về cõi Bảo Liên,Là vị trí Cực Lạc làm việc miền Tây phương,Đến lúc thọ mạng vô thường,Tì Ngài phóng ngọn hào quang quẻ rước liền,Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền não chi,Sự vui trời cũng chẳng bì,Đêm đêm nhàn rỗi ngày ngày vui chơi,Sống thọ kiếp kiếp đời đời,Không già không bị tiêu diệt không dời đi đâu.Nguyện mang đến lúc bé sắp lâm chung
Sạch trừ tất cả những chướng ngại
Tận mắt thấy Đức A Di Đà
Liền được vãng sanh về cực Lạc
Phật kia, bọn chúng hội phần đa thanh tịnh
Con tức thời từ trực tiếp hoa sen sanh
Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang
Hiền tiền trao nhỏ “ nhân tình đề cam kết “Được Đức Như Lai thọ ký xong
Con hoá rất nhiều trăm ức thân
Sức trí rộng lớn khắp mười phương
Lợi ích tất cả cõi chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công tiết hạnh hơn hết
Phước đức không hề ít cùng hồi hướng
Nguyện pháp giới rộng lớn cùng bọn chúng sanh
Đều sanh sang nước Phật A Di Đà
Nguyện diệt bố chướng thuộc phiền não
Nguyện được trí huệ trong sáng nhất
Tất cả tội chướng đầy đủ tiêu hếtđời đời thường có tác dụng đạo người thương Tát
Nguyện sanh về tây phương nước Tịnh
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật được vô sanh
Bậc người yêu Tát là anh em không thoái lui
Nguyện lấy công đức nầy,Một lòng phổ biến cho tất cả
Con và toàn bộ chúng sanh,Đều được thành phật giáo cả.

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phạt lòng vô thượng. ( 1 lạy )Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ ghê tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy )Tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. ( 1 lạy )(đứng thẳng chắp tay phát âm )

HOÀ nam THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi hiểu tiếp )

Nguyện mang công đức nầy,Hướng về mọi tất cả,Đệ tử và bọn chúng sanh,Đều trọn thành Phật đạo.

( xá 3 xá rồi lui ra )

THÍCH NGHĨA A DI ĐÀ KINH

Trong gớm này, đức Phật yêu thích Ca Mâu Ni thuật nói chánh báo cùng y báo oán thắng chỉnh tề của đức phật A Di Đà.Triều-Tấn ( Tàu ), Diệu Hưng chiếm 1 phần đất xưng Vương, quốc hiệu là tần nên gọi là Diệu Tần. Tiếp liền tam tạng kinh, hình thức và luận, hoàn toàn có thể giảng nói để dạy hầu như người nên được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài Cưu Ma La Thập fan xứ Thiên Trúc, qua Tàu làm một đơn vị dịch kinh chữ Phạn ra chữ Tàu có danh tiếng nhất.

Ông cấp Cô Độc Trưởng Giả cài đặt khu vương vãi của ông Kỳ Đà Thái Tử, nhỏ vua Ba-Tư-Nặc, nước Xá Vệ. Thái tử bái luông rừng cây trong đó, rồi hai tín đồ chung sức nhau dựng Tịnh Xá nhằm thỉnh Phật cùng bọn chúng hội về ở. Cho nên vì vậy nên hiệp cả hai tên của nhì người để tại vị tên vùng ấy mà điện thoại tư vấn là Kỳ Thọ cấp cho Cô Độc Viên vậy. Đệ tử của đức Phật khôn cùng đông, không phải cỉ gồm 1.250 người, nhưng vì chưng 1.250 vị Đại-A-La-Hán nầy là hồ hết vị được Phật độ trước và theo hầu buộc phải bên Phật luôn, đề nghị trong tởm thường cầu lượng nói số đó.

A-Dật-Đa là tên gọi của đức phật di lặc Bồ Tát. Càn-Đà-Ha-Đề người tình Tát là ngài Bất-Hưu-Tức tình nhân Tát – Thích-Đế-Hoàng-Nhân là tên gọi của Đế Thích, vua cõi trời Đao Lợi.Ý báo là chỗ nương ở, bên cửa, ao vườn v..v.. Gọi chung là cõi nước, trong trên đây ý báo là nước rất Lạc. Chánh báo là quả báo chánh thể, tức là loài người, trời, chim, thú ..v.. Trong đây chánh báo là ông phật A Di Đà cùng tình nhân tát, Thanh Văn ..v..v..Cõi nước ta đương ở chỗ này gọi là Ta Bà có chần chờ bao nhiêu điều khổ lụy, nào tam khổ, bát khổ.. Trái lại, bên cõi cực Lạc chỉ thuần gồm có điều vui sướng, làm sao tam lạc, chén lạc.KHỔ Ở CÕI TA BÀ

Khổ khổ: có thân sắc người nặng nề, bẩn thỉu uế, sống nay chết mai nầy đã khổ lắm rồi, nhưng trên loại khổ này lại còn chồng thêm băn khoăn bao nhiêu là sự khổ không giống nữa, như già, bệnh, đói khát, nóng rét.. V.. V…Hoại khổ: Vô thường thay đổi đổi, thân mạng như chỉ mành, bể dâu xây chuyển, như sương đầu cỏ.Hành khổ: trong những niệm, chổ chính giữa tưởng, trở nên chuyển luôn không ngừng.Bát khổ:Sanh khổ: Ở thai nhi tối tâm bẩn thỉu uế, lọt lòng khổ trăm bề.Lão khổ: lụm cụm già nua, đôi mắt mờ tai điếc, trí lãng, sống lưng mỏi, gối lùn, khía cạnh nhăn đầu bạc….Bệnh khổ: nhức rên bứt rứt, nhức nhói xót xa, ngồi nằm ko yên, đứng ngồi không được.Tử khổ: ngộp mệt nhọc lộn tròng, méo miệng, đưa xương gân rút..Cầu bất đắc khổ: lợi danh không toại, ý muốn phước trở mang hoạ, ước thọ mà lại yểu vong…Ái biệt ly khổ: cốt nhục phân tán, sinh biệt tử ly.Oán tắng tội khổ: oan gia, đối đầu, chiên thù gặp mặt gỡ..Ngũ ấm xứ thạnh khổ: thân trung ương dời đổi trở nên diệt, phút phút chẳng dừng, như ngọn lửa phừng phừng ko khác..

VUI Ở CỰC LẠC

Lạc trung lạc: thân thuộc độ phần nhiều thù thắng, thân nhẹ, cõi xinh, ấm no, khương kiên.Bất đổi thay hoại lạc: thân mạng ngôi trường tồn, cõi nước không tiêu diệt.Bất đụng trí lạc: định huệ dung thông, chánh tri bất động.Bát lạc:Sanh lạc: thác chất liên hoa, tịnh tâm hoá sanh..Vô lão lạc: mãi mãi trẻ trung, ko già ko yếu.Vô bịnh lạc: hằng hằng khương kiện, không bệnh, không nhức yếu.Vô tử lạc: thọ mạng vô thường, trường sinh bất diệt.Toại nguyện lạc: tuỳ ý trái toại, y thực từ bỏ nhiên.Vô ái biệt ly lạc: bạn lành hải chúng, gần gụi không rời…Vô oán tắng hội lạc: thuần là Thượng-Thiện-Nhân, đồng tâm xứng ý….Vô ngũ ăm sanh lạc: thân trọng tâm thanh tịnh, thường xuyên trụ ko dời… không đâu khổ bởi Ta Bà, không đâu vào đâu vui bởi Cực Lạc, chính vì thế mọi người nên nhàm lìa chốn Ta Bà cơ mà nguyện về vùng Cực Lạc.Bốn báu: vàng, bạc, giữ ly, pha lê. Trong đây nói bốn báu mà chính là gồm bảy báu: vàng, bạc, lưu giữ ly, pha lê, xà cừ, xích châu, với mã não. Trong quán Kinh nói: hoặc có thứ cây thuần bởi vàng, hoặc tất cả thứ cây thuần bởi bạc..v..v.. Hoặc tất cả thứ cây thân rubi lá bạc, nhánh lưu lại ly..v..v.. Dầu bằng chất thất bửu chớ vẫn luôn là cây sống, cũng tương tự cây bên này bằng chất gỗ.Trong đây nói khu đất là chỉ thuận theo giờ đồng hồ nầy mà gọi thế, chớ bao gồm thật cõi rất Lạc thuần bằng chất vàng.. Tuyệt không có thứ khu đất bùn mèo sỏi. – Tám công đức của nước vào ao bên Cực Lạc: vào sạch, nhẹ nhàn, mát mẻ, ngon ngọt, đượm thuần, êm đềm, hoà hưỡn, uống vào không còn đói khát, và bửa khoẻ thân tâm.Người nước cực Lạc đều có thần túc thông, trong nháy mắt hoàn toàn có thể đi trải qua vô lượng vậy giơi. Đi gớm hành là đi vòng quanh lờ đờ rãi,vừa đi vừa suy gẫm tưởng niệm mọi pháp lành. Phật, Pháp, cùng Tăng. Đị khiếp hành có hai điều lợi ích: (1) Thâu nhiếp tâm tưởng vào chánh niệm, phục trừ tà niêmj loàn tưởng cùng biến lười ngủ nghĩ, va (2) điều hoà thân thể, ngày tiết khí lưu lại thông, tiêu hoá dễ dàng.Tinh, tấn, niệm, định, huệ: ngưới tu hành bao gồm năm đức nầy thời vững chắc trên đường hạnh đạo như cây gồm rễ nên được gọi là ngũ căn ( cộ rễ ). Nếu toàn bộ cảnh duyên cần yếu khuấy rối làm lay động được, thời năm đức trên điện thoại tư vấn là ngũ lực ( sức mạnh ). Thất ý trung nhân Đề Phần cũng hotline là Thất giác đưa ra ( 7 đức giác tỉnh ) là Trạch pháp, Niệm, Tinh tấn, Hỉ, khinh an, Định, và Xả. Bát Thánh đạo Phần là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, và Chánh định. Ở trong cõi Ta Bà nầy, phần đa loài chim nhiếp nằm trong vào súc sanh đạo, một ác đạo trong lục đạo, do thâm độc tội khiên nhưng mà chiêu cảm ra khổ báo ấy. Chim mặt Cực Lạc thời khác hẳn, không phải là giống đồ dùng tội báo cảm vời sinh ra, mà bởi vì thần lực của Đức A Di Đà biến chuyển hoá ra để làm cho pháp âm được lưu đưa khắp trong nước.

Đoạn nầy là tiên phật tự định danh nghĩa của ba đức A Di Đà, vì có hai điều vô lượng: (1) Vô lượng quang, (2) Vô lượng thọ, yêu cầu đức Phật mặt nước cực Lạc hiệu là A Di Đà.

A-Bệ-Bạt-Trí ( Phạn âm ) Hán dịch là bất thối chuyển, vào bực này thời nhất mực đi trên phố Thánh thẳng mang đến thanh Phật, không còn bị thố