Giới Thiệu Khóa Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Band 6, Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao Lớp 6

-

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài bác tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 nâng cao. Hãy theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 nâng cao

Xem ngay cách nắm trực thuộc lòng 12 thì trong giờ đồng hồ anh trên đây:


Video phía dẫn cách nắm nằm trong lòng 12 thì trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh cung cấp 2 đã bắt đầu không còn dễ dàng như ở cấp cho tiểu học. Nếu bạn có ý mong muốn tham gia thi học tập sinh tốt tiếng Anh, bạn phải nâng cao kỹ năng và kiến thức ngay từ thời gian này. Trong bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 6 nâng cao. 


Bài Tập Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anh Lớp 6 cải thiện Có Đáp Án
Top Sách bài Tập Ngữ Pháp tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài Tập Ngữ Pháp giờ Anh Lớp 6 cải thiện Có Đáp Án

*
Bài Tập Ngữ Pháp tiếng Anh Lớp 6 nâng cấp Có Đáp Án

Exercise 1

In this section, you must choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle the letter A, B, C, or D against the number of each công trình 1-20 for the word or phrase you choose. 

1. My sister is very fond ……………….. Chocolate candy.A. Of
B. About
C. With
D. At

2. I have studied English ………………..eight months.A. For
B. Since
C. By
D. In

3. Listen ………………..our teacher!A. With
B. To
C. For
D. In

4. There isn’t ………………..food in the house.A. None
B. No
C. Some
D. Any

5. He arrives …………………..at six o’clock.A. At home
B. Home
C. In home
D. Khổng lồ home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.A. Ago
B. Since
C. To
D. For

7. How long will it ………………..to get there?
A. Cost
B. Lose
C. Make
D. Take


8. I ………………..it khổng lồ you if you don’t have one.A. Give
B. Gave
C. Will give
D. Would give

9. ………………..your homework yet?
A. Did you finished
B. Are you finishing
C. Bởi you finish
D. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.A. Have ever
B. Had ever
C. Will ever
D. Can ever

11. He looked very……………… when I told him the news.A. Happily
B. Happy
C. Happiness
D. Was happy

12. She is ………………in history.A. Interests
B. Interested
C. Interesting
D. Being interest

13. Is the Eiffel Tower taller……………….. Big Ben ?
A. Then
B. Than
C. As
D. Of

14. At school, David was………………anyone else in his class.A. As clever as
B. As clever than
C. Cleverer as
D. Cleverest

15. She speaks French ………………..than you.A. More faster
B. More fluently
C. Well
D. The most fluently


16. It began lớn rain while we…………………..soundly.A. Slept
B. Were sleeping
C. Have slept
D. Are sleeping

17. She doesn’t like coffee, does she?
A. Yes, she doesn’t
B. No, she does
C. Yes, she did
D. No, she doesn’t

18. I won’t go lớn bed ………………….. I finish my homework.A. Until
B. When
C. While
D. Since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.A. You’re
B. Yours
C. You
D. Your

20. …………………..do you come to school? By bus
A. How
B. What
C. By
D. When

Exercise 2

Give the correct form of the word in bracket:

21. He laughed at her……………………….. (stupid)22. This is a funny ……………………………. (comedian)23. Tu Long is a famous ……………………… in Vietnam. (comedy)24. How much does it cost to ……………………… a child privately? (educational)25. Watching television can be very ……………………… (educate)

Exercise 3

In this section you must find a word from the box to complete the numbered blanks in the passage below. Use only ONE word for each blank.

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company and was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, and then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day. One day the small man came home very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio and eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened to lớn me today, dear,” he said. He waited for a few seconds and then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!” “That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds và added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Exercise 4

Put the verbs In brackets into the correct tense or form.

41.Vietnamese people ____________ (celebrate) the Lunar New Year every year.42.This Tet, my family __________(not buy) chung cakes. We will make them.43. Look! Mr. Quang đãng ___________ (repaint) his house to lớn welcome Tet.44.You shouldn’t ____________(wear) white clothes on the first day of Tet.45.People spend a few days _______________(clean) their houses before Tet.

Exercise 5

Use the following sets of words and phrases lớn write complete sentences.

46. People / come / all over the world/ visit / city/ Hiroshima.……………………………………………………………………..

47. Billy / an old man that / has to lớn live with his children.……………………………………………………………………..

48. Oliver Twist / first published / 1838.……………………………………………………………………..

49. It / too heavy / him / lift.……………………………………………………………………..

50. I / able khổng lồ / come / tomorrow.……………………………………………………………………..

Đáp án:1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

21. Stupidity22. Comedy23. Comedian24. Educate25. Educational26. Who; 27. Every; 28. Soon; 29. Home; 30. Used; 31. All; 32. Used; 33. Enough; 34. Listening; 35. What; 36. Won; 37. On; 38. Few; 39. Wait; 40. Afford;41. Celebrate42. Won’t buy43. Is repainting44. Wear45. Cleaning46. People come from all over the world khổng lồ visit the thành phố of Hiroshima.47. Billy is such an old man that he has lớn live with his children.48. Oliver Twist was first published in 1838.49. It is too heavy for him khổng lồ lift.50. I’ll be able to come tomorrow.

Tham khảo:


Top Sách bài bác Tập Ngữ Pháp tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

*
Top Sách bài Tập Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập hỗ trợ nâng cao tiếng Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6

Cuốn sách “Bài tập hỗ trợ – nâng cấp Tiếng Anh 6” bởi Nguyễn Thị bỏ ra chủ biên với soạn thảo theo công tác tiếng anh mới ở trong phòng xuất bạn dạng giáo dục việt nam là tài liệu giúp chúng ta nâng cao năng lực tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói đọc viết.

Ngữ pháp và bài tập cải thiện tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html

Sách được biên soạn trên cơ sở nội dung chương trình lớp 6 mới. Các bài tập giúp các em học viên củng cố kiến thức đã học trong lịch trình đồng thời cung ứng phần cải thiện phù phù hợp với đối tượng người dùng học khá.

Ngữ Pháp tiếng Anh nâng cấp Lớp 6 Tập 1, 2

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.htmlhttps://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách tới từ Megabook tổng phù hợp đầy đủ, ví dụ kiến thức ngữ pháp bám sát theo lịch trình học, bài bác tập đa dạng, phân tách theo cấp độ kèm từ đó là lời giải chi tiết không chỉ được trình bày, giải thích một cách dễ hiểu và kỹ lưỡng, mà còn bổ sung và không ngừng mở rộng giúp chúng ta tiếp thu những kiến thức cải thiện và trọn vẹn hơn.

Cuốn sách cũng hỗ trợ nhiều mẹo giải hay, thuận lợi vận dụng, dễ dàng nhớ, sẽ giúp học sinh làm bài bác nhanh hơn cùng đạt điểm cao hơn, từ kia các các bạn sẽ tăng thêm niềm hào hứng với môn học tập này.

Lời Kết

Trên đây là những bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 nâng cao mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này tương xứng và hữu dụng với bạn. Chúc bạn có 1 trong các buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.

Tiếp nối bài viết về 11 nhà điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cấp trong phần 1, trong phần 2 này hep.edu.vn xin gởi đến các bạn hep.edu.vnpies 6 chủ điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nâng cao còn lại tương xứng với band điểm 6.0 – 7.0. Tham khảo nội dung bài viết bên dưới đây về ngữ pháp giờ Anh cải thiện để dễ dàng đoạt được band điểm tiếng Anh nói phổ biến và band điểm IELTS dành riêng như kỳ vọng nhé!

*
11 công ty điểm ngữ pháp tiếng Anh cải thiện phù phù hợp với band 6.0 – 7.0 (Phần 2)

Mục lục bài viết

VI. Một số cấu tạo điều kiện khác
VII. hep.edu.vnositions in relative clause – Mệnh đề quan lại hệ
VIII. Parallelism (cấu trúc song song)X. Noun clause (mệnh đề danh từ)XI. Complex sentences (câu phức)

VI. Một số kết cấu điều kiện khác

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cải thiện còn bao gồm 1 số kết cấu điều khiếu nại khác, hãy đọc nội dung bên dưới:

1. Cấu trúc “phủ định”: Unless

Unless = If …. Not. Unless có thể nuốm cho If…not ở mọi loại câu điều kiện 1, 2 tốt 3. 

Lưu ý: Sau Unless luôn luôn là mệnh đề khẳng định

2. Cấu trúc “mong ước”: Wish/ If only

Mệnh đề đằng sau “S + wish” hoặc “If only” sẽ được chia động từ tương tự như mệnh đề “if” của câu điều kiện. Cụ thể như bảng cấu trúc tiếng Anh cải thiện dưới đây:

S + wish S + V hiện tại đối kháng Thể hiện ước muốn ở hiện tại/ tương lai

If only S + V quá khứ đối kháng Thể hiện ước muốn trái hiện tại

S + V quá khứ hoàn thành Thể hiện ước muốn trái quá khứ

Tham khảo thêm bài viết:

3. Cấu trúc “miễn là”: As long as/ so long as/ providing/ provided

As long as/ so long as/ providing / provided + S1 + V1, S2 + V2

(Trong đó S1 + V1 được chia tương ứng với mệnh đề điều kiện “If”. Còn S2 + V2 là mệnh đề chính)

VII. hep.edu.vnositions in relative clause – Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề tình dục từ trước đến hiện nay đã quá thân thuộc với họ rồi đúng không ạ nào, hãy cùng bọn chúng mình cùng mày mò về chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cải thiện này để học luyện thi tiếng Anh tại nhà nhé.

1. Giới từ vào mệnh đề quan lại hệ

Trong văn viết hoặc văn phong trang trọng, giới từ có thể đặt trước đại đề quan liêu hệ. 

Lưu ý 1: Chỉ áp dụng với đại từ quan liêu hệ “whom” và “which”, tuyệt đối KHÔNG DÙNG “who”/ “that” Lưu ý 2: Chỉ áp dụng với các giới từ không làm chũm đổi nghĩa gốc của động từ trong mệnh đề quan lại hệLưu ý 3: những cụm tự chỉ con số “some of, both of, all of, most of, …” thường được sử dụng trước “whom, which” để nối 2 mệnh đề.

2. Cụm danh từ vào mệnh đề quan lại hệ

Cụm danh tự = Mạo từ + Tính từ bỏ + Danh từ Đóng vai trò bổ nghĩa cho danh từ chính → nội dung được đưa ra tiết rộng và show thêm vốn từ lúc Viết/ Nói. 

Các cách sử dụng Cụm danh từ trong mệnh đề quan tiền hệ:

Cách 1: Thêm cụm danh từ trong mệnh đề quan lại hệ ko xác định.Cách 2: Sử dụng “namely”/ “that is” để bổ nghĩa cho cụm danh từ

*
Mindmap – Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Mệnh đề quan hệ nam nữ
*
Mindmap – Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Mệnh đề quan hệ

VIII. Parallelism (cấu trúc tuy vậy song)

Cấu trúc tuy nhiên song là 1 trong chủ điểm ngữ pháp giờ Anh nâng cấp bạn dễ dàng áp dụng trong bài xích thi IELTS Writing để chỉ chiếm trọn được band điểm cao.

Xem thêm: 150+ thuật ngữ tiếng anh ngân hàng nhất định phải biết, 100 từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng

1. Định nghĩa cấu trúc tuy nhiên song

Trong Writing, bề ngoài khi sử dụng cấu trúc song tuy vậy là các nội dung bắt buộc giống nhau về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cải thiện và có tính năng tương đương.

2. Số đông quy chính sách sử dụng cấu tạo song song

Sử dụng với liên từ kết hợp: And, Or, But
Sử dụng với liên từ đối sánh tương quan (Correlative Conjunctions): both… and…, either… or…., neither… nor…, not only… but also… Cấu trúc so sánh: as … as, comparative
Correlative ConjunctionsExample Sentence
both … andI ate both the chicken & the fish. → the + noun
either … orStudents often drop out of university because they are either stressed or burned-out. → adjectives 
neither … norMultinational companies neither generate jobs nor pay a fair wage, so they have definitely not improved people’s quality of life. → verb (present simple) + noun
not only … but alsoThe government should introduce a carbon tax not only lớn reduce the current consumption of fossil fuels but also lớn encourage future industries to move to alternative sources of energy. → lớn verb + noun

*
Mindmap – Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: cấu tạo song hành
*
Mindmap – Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: cấu trúc song hành

3. Những xem xét khác lúc dùng cấu trúc song song

Tránh tứ duy hình dạng “word-by-word” Sử dụng đúng mạo từ, giới trường đoản cú trong cấu tạo song song

IX. Subject Verb Agreement (sự cấu kết giữ công ty ngữ và động từ)

Chủ điểm ngữ pháp giờ Anh cải thiện thứ 9 mà các bạn nên mày mò đó là việc hòa đúng theo giữa nhà ngữ và động từ:

There + to lớn be + N1, N2, … → phân chia theo N1 (N gần nhất)either S1 or S2, neither S1 nor S2 → phân chia theo S2 (S gần nhất)S­­­1 + as well as/ with/ together with/ … + S2 → phân chia theo S1Đại từ bất định (Everyone/ Nobody/ …) → phân chia động từ số ít
A number of + Danh từ số nhiều + V phân tách số nhiều
The number of + Danh từ số nhiều + V phân tách số ít
THE + ADJECTIVE + V phân chia số nhiều

X. Noun clause (mệnh đề danh từ)

Chủ điểm ngữ pháp giờ Anh cải thiện thứ 10 bạn nên xem thêm đó là mệnh đề danh từ:

1. Định nghĩa Noun Clause

Mệnh đề danh từ = Mệnh đề + danh từ. Trong đó mệnh đề = S + V, đi kèm với chức năng y như một danh từ (chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, v.v vào câu).
*
Mệnh đề danh trường đoản cú – cấu tạo ngữ pháp giờ Anh nâng cao

2. Những loại Noun Clause & cách sử dụng

Mệnh đề bắt đầu với từ “That” 

Vị trí 1: Sau động từ của mệnh đề độc lập, đóng vai trò như 1 tân ngữ

Vị trí 2: Sau tính từ miêu tả cảm xúc như happy, glad, proud, pleased, upset, sorry, surprised, sure, …

Vị trí 3: Sau danh từ thể hiện quan tiền điểm, ý kiến như: idea, theory, thought, claim, statement, belief, opinion,…

Vị trí 4: Đứng đầu câu, đóng vai trò như một chủ ngữ 

Có thể thêm chủ ngữ “It” hoặc “The fact/ idea” để phù hợp với văn viết hơn. 

Mệnh đề bắt đầu với từ “Whether/ If”

Luôn nằm ở SAU mệnh đề độc lập

Có thể thêm “or not” ở sau if/ whether hoặc ở cuối câu.

Mệnh đề bắt đầu với từ để hỏi như “Who, what, where, when, how”

Vị trí 1: Đứng sau động từ chính của mệnh đề độc lập 

Vị trí 2: Đứng đầu câu làm chủ ngữ

XI. Complex sentences (câu phức)

Cuối cùng nhà điểm ngữ pháp giờ Anh nâng cao mà hep.edu.vn muốn reviews với các bạn muốn chinh phục band điểm trên cao đó là chủ điểm câu phức. Vậy câu phức là gì, hãy cùng đi kiếm hiểu về cấu tạo ngữ pháp giờ Anh nâng cấp này nhé!

1. Khái niệm Adverb clauses

Có chức năng ngữ pháp của một trạng ngữ để bổ nghĩa đến một mệnh đề khác Luôn là mệnh đề phụ (những mệnh đề ko diễn tả được một ý trọn vẹn và ko thể đứng độc lập)

2. Dạng thức Adverb clauses

Bắt đầu bởi các liên từ phụ thuộc như: although, while, as though, so that,… Khi bắt đầu câu, dấu phẩy được dùng để ngăn biện pháp 2 mệnh đề bao gồm phụ.Đảm bảo phân chia đúng thời động từ ở Quá khứ – Hiện tại – Tương lai.

3. Phân loại Adverb clauses

Loại 1: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Liên từVí dụ
Once (Một khi)

Once you understand this problem, you will find no difficulty.

(Một lúc bạn hiểu được vấn đề này, bạn sẽ không thấy nó khó nữa.)

As soon as/ Just as (Ngay sau khi)

As soon as/ Just as I finish the homework, I will go to lớn sleep.

(Ngay sau khoản thời gian làm ngừng bài tập, tôi sẽ đi ngủ.)

While/ As (Khi/Trong khi)

Someone called me as/ while I was taking bath.

(Ai đó đã gọi tôi khi tôi vẫn tắm.)

Till/Until (Cho tới khi)

I will stay here till/until he comes back.

(Tôi sẽ ở lại đây cho tới lúc anh ấy cù lại.)

Whenever (Bất cứ lúc nào)

Whenever you are free, we will practice speaking English.

(Bất cứ lúc nào bạn rảnh, chúng ta sẽ thực hành nói Tiếng Anh.)

No sooner …. Than ….

Hardly/Scarcely … when ….

(Vừa mới …thì đã…)

→ 2 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cải thiện này có cùng nghĩa, thường đứng đầu câu và sẽ phải đảo ngữ ở mệnh đề đầu tiên 

No sooner had he gone out than he came back.

(Anh ta vừa mới ra ngoài thì đã về rồi)

Hardly/Scarcely had she had a shower when the phone rang.

(Cô ấy vừa mới đi tắm thì điện thoại reo)

Loại 2: Mệnh đề trạng ngữ chỉ khoảng cách, tần suất và cách thức

Liên từVí dụ

Mệnh đề chỉ khoảng cách:

As far as

She runs on the beach as far as she can.

Mệnh đề chỉ tần suất:

As often as

He visits his family as often as he can. 

Mệnh đề chỉ cách thức:

As: như làAs if/As though: như thể làLưu ý: phân chia thời động từ như với mệnh đề điều kiện “If” đã học. 

He loves flowers as women love them. (Anh ấy thích hoa cũng như phụ nữ thích hoa vậy.)– Điều kiện có thật: As if/As though + S + V (hiện tại) 

→ It looks as if/as though it is going lớn rain. (Trông như thể là trời sắp mưa.)

– Điều kiện ko có thật ở hiện tại: As if/As though + S + Were/V (quá khứ đơn)

→ He dresses as if/as though it were in winter even in the summer.

(Anh ta mặc cứ như là mùa đông dù vẫn là mùa hè.)

– Điều kiện ko có thật ở quá khứ: As if/As though + S + V (quá khứ hoàn thành)

→ He looked as if/as though he had collected the money.

(Anh ta nhìn cứ như thể là anh ta bắt được tiền.)

Loại 3: Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân 

Liên từVí dụ
Since/As/ For (Vì)

Since/As/ For he is tired, he stays at home. 

(Vì anh ấy mệt, anh ấy ở nhà.)

Now that/ In that/Seeing that (Vì rằng)

Now that I am in a foreign country, I visit my home once a year.

(Vì rằng giờ tôi đang ở nước ngoài, tôi thăm nhà chỉ một lần một năm.)

On tài khoản of the fact that/ Due to lớn the fact that (Vì sự thật là/ vì thực tế là)

On account of the fact that his leg is broken, he cannot play football.

(Vì thực tế là chân anh ta bị gãy, anh ấy ko thể chơi đá bóng.)

Loại 4: Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Liên từVí dụ

Therefore

Consequently

As a result/

As a consequence

With the result that 

(Cho nên)

I got up late, with the result that I missed my bus. (Tôi dậy muộn vì vậy tôi bị lỡ xe buýt.)

– lưu ý: Với các trạng từ chỉ kết quả → dùng giữa dấu chấm phẩy (;) với dấu phẩy (,) hoặc đứng đầu câu rồi dùng dấy phẩy (,).

→ She is not a good student; therefore, she cannot get good mark s. (Cô ấy không phải học yêu thích nh giỏi vì vậy có ấy ko có nhiều điểm tốt.) –

So + Adj/Adv + that

Such + (a/an) + Adj + N + that

(Quá ….đến nỗi mà…)

He is so intelligent that he can vì chưng all the difficult exercises. (Anh ấy giỏi tới mức mà anh ấy có thể làm được tất cả những bài tập khó.)

Loại 5: Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

So that/ in order that: để màIn case/ for fear that: vào trường hợp/ phòng khi

Loại 6: Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản: While/ Whereas: trong khi

Hy vọng rằng thông qua 11 nhà điểm ngữ pháp giờ Anh cải thiện bạn đã tự tin để chinh phục 4 kỹ năng trong bài thi IELTS. Nếu như bạn còn vướng mắc gì về hầu như chủ điểm ngữ pháp giờ Anh cải thiện trong nội dung bài viết này thì nên để lại comment dưới để hep.edu.vn giải đáp chi tiết nhất nhé. Chúc bạn ôn luyện thi thật hiệu quả và đã có được band điểm thật cao!