Chi Tiết Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán Theo Thông Tư 200, Just A Moment

-

Thông bốn 200/2014/TT-BTC là phương thức được áp dụng thịnh hành tại các doanh nghiệp hiện nay nay. Và những sơ vật kế toán tổng hợp theo Thông tư 200 gần như là gốc rễ kiến thức cơ bản, cần thiết mà đa số kế toán khi tiến hành hạch toán đều bắt buộc nắm vững.

Bạn đang xem: Sơ đồ hạch toán kế toán theo thông tư 200


1. Đối tượng áp dụng của Thông tư 200

Thông bốn 200/2014/TT-BTC không giới hạn các đối tượng áp dụng mà tất cả các công ty thuộc gần như lĩnh vực, thành phần tài chính đều hoàn toàn có thể hạch toán theo Thông bốn này. Kể cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ tuổi đều áp dụng quy định của Thông tứ này nhằm hạch toán tương xứng với đặc điểm kinh doanh với yêu cầu cai quản của mỗi đơn vị.

Thông tư 200 phía dẫn câu hỏi hạch toán, sử dụng tài khoản kế toán, ghi sổ kế toán, lập và trình bày report tài chính tại các doanh nghiệp.

2. Tổng đúng theo danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán công ty lớn theo Thông tư 200

Mỗi một vẻ ngoài áp dụng sẽ có được một danh mục tài khoản không giống nhau. Ráng rõ các tài khoản áp dụng ở mỗi Thông tư để giúp đỡ kế toán hạch toán đúng, đúng đắn theo cơ chế mình đã áp dụng. Cùng với Thông tứ 200 sẽ có hệ thống tài khoản cụ thể sau đây:

Số TTSố hiệu tài khoảnTên tài khoản
Cấp 1Cấp 2
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
01111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
02112Tiền gởi ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
03113Tiền vẫn chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
04121Chứng khoán khiếp doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và các công chũm tài thiết yếu khác
05128Đầu tư sở hữu tới ngày đáo hạn
1281Tiền gửi gồm kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
06131Phải thu của khách hàng hàng
07133Thuế GTGT được khấu trừ
1331Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
08136Phải thu nội bộ
1361Vốn marketing ở các đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội bộ về ngân sách chi tiêu đi vay đủ điều kiện được vốn hóa
1368Phải thu nội cỗ khác
09138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu đợi xử lý
1385Phải thu về cp hóa
1388Phải thu khác
10141Tạm ứng
11151Hàng cài đặt đang đi đường
12152Nguyên đồ vật liệu
13153Công vậy dụng cụ
1531Công cụ, dụng cụ
1532Bao suy bì luân chuyển
1533Đồ dùng cho thuê
1534Thiết bị, phụ tùng cố kỉnh thế
14154Chi giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang
15155Thành phẩm
1551Thành phẩm nhập kho
1557Thành phẩm bất tỉnh sản
16156Hàng hóa
1561Giá mua sắm chọn lựa hóa
1562Chi phí thu mua sắm chọn lựa hóa
1567Hàng hóa không cử động sản
17157Hàng gửi đi bán
18158Hàng hóa kho bảo thuế
19161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
20171Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
21211Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình
2111Nhà cửa, đồ kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, chế độ quản lý
2115Cây lâu năm, súc vật thao tác làm việc và đến sản phẩm
2118Tài sản cố định khác
22212Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính
2121Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình thuê tài chính
2122Tài sản cố định vô hình mướn tài chính
23213Tài sản cố định vô hình
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền phát hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu, thương hiệu thương hiệu
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138Tài sản cố định vô hình khác
24214Hao mòn gia tài cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ mướn tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bất động sản nhà đất đầu tư
25217Bất động sản đầu tư
26221Đầu bốn vào công ty con
27222Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết
28228Đầu bốn khác
2281Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác
2288Đầu tứ khác
29229Dự chống tổn thất tài sản
2291Dự phòng giảm ngay chứng khoán ghê doanh
2292Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác
2293Dự phòng nên thu nặng nề đòi
2294Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho
30241Xây dựng cơ bạn dạng dở dang
2411Mua sắm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa khủng TSCĐ
31242Chi giá tiền trả trước
32243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
33244Cầm cố, gắng chấp, cam kết quỹ, ký kết cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
34331Phải trả cho tất cả những người bán
35333Thuế và những khoản đề nghị nộp bên nước
3331Thuế giá trị gia tăng phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ sệt biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế đơn vị đất, tiền thuê đất
3338Thuế đảm bảo môi ngôi trường và các loại thuế khác
33381Thuế bảo đảm môi trường
33382Các một số loại thuế khác
3339Phí, lệ giá thành và những khoản bắt buộc nộp khác
36334Phải trả fan lao động
3341Phải trả người công nhân viên
3348Phải trả fan lao hễ khác
37335Chi phí yêu cầu trả
38336Phải trả nội bộ
3361Phải trả nội cỗ về vốn kinh doanh
3362Phải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giá
3363Phải trả nội cỗ về giá cả đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hóa
3368Phải trả nội bộ
39337Thanh toán theo giai đoạn kế hoạch phù hợp đồng xây dựng
40338Phải trả, đề nghị nộp khác
3381Tài sản thừa chờ giải quyết
3382Kinh tổn phí công đoàn
3383Bảo hiểm làng hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cổ phần hóa
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu chưa thực hiện
3388Phải trả, cần nộp khác
41341Vay cùng nợ mướn tài chính
3411Các khoản đi vay
3412Nợ mướn tài chính
42343Trái phiếu phân phát hành
3431Trái phiếu thường
34311Mệnh giá chỉ trái phiếu
34312Chiết khấu trái phiếu
34313Phụ trội trái phiếu
3432Trái phiếu gửi đổi
43344Nhận ký kết quỹ, cam kết cược
44347Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại phải trả
45352Dự phòng nên trả
3521Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
3522Dự phòng bh công trình xây dựng
3523Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
3524Dự phòng đề xuất trả khác
46353Quỹ tán thưởng phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ
3534Quỹ thưởng ban làm chủ điều hành công ty
47356Quỹ cách tân và phát triển khoa học và công nghệ
3561Quỹ cách tân và phát triển khoa học và công nghệ
3562Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và technology đã có mặt TSCĐ
48357Quỹ định hình giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
49411Vốn đầu tư chủ sở hữu
4111Vốn góp chủ sở hữu
41111Cổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyết
41112Cổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn biến đổi trái phiếu
4118Vốn khác
50412Chênh lệch reviews lại tài sản
51413Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131Chênh lệch tỷ giá cho đánh giá lại các khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ
4132Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái trong tiến trình trước hoạt động
52414Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển
53417Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp
54418Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
55419Cổ phiếu quỹ
56421Lợi nhuận sau thuế không phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp năm nay
57441Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
58461Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
59466Nguồn gớm phí đã tạo nên TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
60511Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ
5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu bán các thành phẩm
5113Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114Doanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu sale bất cồn sản đầu tư
5118Doanh thu khác
61515Doanh thu hoạt động tài chính
62521Các khoản giảm trừ doanh thu
5211Chiết khấu thương mại
5212Hàng chào bán bị trả lại
5213Giảm giá bán hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH
63611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, đồ gia dụng liệu
6112Mua sản phẩm hóa
64621Chi chi phí nguyên đồ liệu, trực tiếp
65622Chi phí nhân công trực tiếp
66623Chi phí sử dụng máy thi công
6231Chi mức giá nhân công
6232Chi giá thành nguyên, vật liệu
6233Chi phí chính sách sản xuất
6234Chi chi phí khấu hao thứ thi công
6237Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6238Chi phí bằng tiền khác
67627Chi phí tiếp tế chung
6271Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng
6272Chi tổn phí nguyên, đồ liệu
6273Chi phí vẻ ngoài sản xuất
6274Chi mức giá khấu hao TSCĐ
6277Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6278Chi phí bằng tiền khác
68631Giá thành sản xuất
69632Giá vốn mặt hàng bán
70635Chi phí tổn tài chính
71641Chi phí phân phối hàng
6411Chi phí tổn nhân viên
6412Chi tầm giá nguyên vật dụng liệu, bao bì
6413Chi phí dụng cụ, vật dụng dùng
6414Chi phí tổn khấu hao TSCĐ
6415Chi phí bảo hành
6417Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6418Chi phí bởi tiền khác
72642Chi phí làm chủ doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý
6422Chi phí vật liệu quản lý
6423Chi phí vật dụng văn phòng
6424Chi giá thành khấu hao TSCĐ
6425Thuế, giá tiền lệ phí
6426Chi phí tổn dự phòng
6427Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bởi tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
73711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ KHÁC
74811Chi mức giá khác
75821Chi giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
8211Chi tầm giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành
8212Chi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh DOANH
76911Xác định hiệu quả kinh doanh

Trên đó là bảng danh mục cụ thể các tài khoản vận dụng để hạch toán kế toán tài chính theo Thông tư 200 bao hàm cả tài khoản cấp 1, 2 và 3. Gắng rõ hệ thống tài khoản này giúp kế toán hạch toán phù hợp Thông tứ doanh nghiệp áp dụng, từ đó lên report được đúng chuẩn và chuẩn theo giải pháp kế toán.

3. Tải về bộ sơ đồ dùng kế chữ T toán tổng vừa lòng theo Thông tư 200

Bộ sơ vật kế toán tổng hợp chữ T theo Thông tứ 200 là tài liệu đặc trưng giúp chúng ta biết giải pháp định khoản các nghiệp vụ phân phát sinh cụ thể trong thực tế làm việc và biện pháp kiểm tra, đối chiếu trong quá trình hạch toán.

Bộ sơ đồ vật chữ T giúp tổng hợp lại những nội dung hạch toán theo từng thông tin tài khoản cho phần nhiều doanh nghiệp vận dụng theo Thông tư 200 như:

Kế toán tiền mặt (VNĐ) – TK 1111Kế toán tiền khía cạnh (ngoại tệ) – TK 1112Kế toán nhận xét lại rubi tiền tệ – TK 1113Kế toán chi phí gửi bank (VNĐ) – TK 1121Kế toán chi phí gửi bank (ngoại tệ) – TK 1122Kế toán reviews lại quà tiền tệ – TK 1123Kế toán chi phí đang chuyển – TK 113…

Tất cả sơ vật dụng chữ T theo Thông bốn 200, các chúng ta cũng có thể download theo link sau:

Download sơ thứ chữ T theo thông bốn 200

Những thông tin trên đây đó là một trong số những hành trang cần thiết cho chúng ta khi đi làm việc tại môi trường thực tế. Mọi sơ vật dụng này nhằm định hướng để bài toán hạch toán được thực hiện theo đúng Thông tư vận dụng và từ kia giúp quá trình kế toán trở nên tiện lợi và chuẩn mực.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mở Đĩa Cd Trên Laptop Win 10, Phát Cd Hoặc Dvd Trong Windows Media Player

Song nếu vẫn chưa thực sự lạc quan với vốn kiến thức và kỹ năng đang có, bạn có nhu cầu có một nền tảng bền vững và kiên cố hơn thì nên tham gia khóa huấn luyện tại trung chổ chính giữa New
Train của chúng tôi. Cùng với sự hiểu rõ sâu xa mong muốn của những làm nghề kế toán với sự tận trung khu của một trung vai trung phong uy tín, New
Train đã đồng hành, cung ứng giải đáp những vướng mắc của các bạn trong suốt quy trình làm nghề. 

Newtrain cùng các bạn tiến gần hơn tới thành công xuất sắc trong sự nghiệp kế toán

Để hiểu biết thêm thông tin cụ thể về những khóa học kế toán tổng vừa lòng và khóa học kế toán tổng phù hợp online tại trung tâm đào tạo và huấn luyện Newtrain,

Sơ thiết bị hạch toán thông tin tài khoản kế toán theo thông tứ 200 gồm tổng cộng hơn 140 sơ trang bị tất cả. Bởi vì quá nhiều năm nên doanh nghiệp dịch vụ kế toán tài chính Tin
Law xin chia thành nhiều phần, trong nội dung bài viết này đã chỉ gửi đến các bạn bộ sơ đồ dùng kế toán tổng thích hợp hay dùng. Còn các bạn nào ước ao xem trọn bộ hồ sơ hoặc ước ao xem cụ thể cách hạch toán mang lại từng tài khoản, mang lại từng trường hợp thì rất có thể tham khảo tại những đường link chúng tôi cung cung cấp trong bài bác viết.

Dưới đây là trọn cỗ sơ trang bị hạch toán tổng phù hợp theo thông bốn 200/2014/TT-BTC vận dụng cho phần nhiều doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

Một số sơ đồ dùng kế toán tổng hòa hợp phổ biến

Sơ vật số 129 – kế toán tài chính tổng hòa hợp mua bán sản phẩm hóa

*
Sơ vật số 129 – kế toán tổng hợp mua bán hàng hóaGiải phù hợp sơ đồ gia dụng số 129 – kế toán tài chính tổng vừa lòng mua bán hàng hóa

Mua sản phẩm hoá nhập kho (gồm cả thuế GTGT, nếu như có)Xuất kho hàng hoá giữ hộ đại lý, giữ hộ đi bán
Xuất kho hàng hoá mang bán
Kết chuyển giá vốn hàng nhờ cất hộ đi bán và khẳng định là vẫn bán
Doanh thu bán hàng hoá với thuế GTGT đầu ra
Thanh toán tiền hoặc giảm nợ nên thu cho người mua về ưu tiên thương mại, ưu đãi giảm giá hàng bán, hàng chào bán bị trả lại
Kết chuyển khuyến mãi thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, mặt hàng hoá bị trả lại, ghi giảm doanh thu
Kết gửi doanh thu bán sản phẩm thuần thanh lịch TK 911 nhằm xác định kết quả kinh doanh
Kết đưa giá vốn hàng chào bán sang TK 911

Sơ vật số 130 – kế toán tổng hòa hợp mua, bán sản phẩm hoá nhập khẩu

*
Sơ đồ dùng số 130 – kế toán tổng thích hợp mua, bán sản phẩm hoá nhập khẩu

Giải say đắm sơ đồ dùng số 130 – kế toán tài chính tổng hòa hợp mua, bán sản phẩm hoá nhập khẩu

Mua sản phẩm hoá nhập khẩu nhập kho
Thuế tiêu thụ sệt biệt, Thuế nhập khẩu, thuế bảo đảm môi trường phải nộp của sản phẩm nhập khẩu
Thuế GTGT bắt buộc nộp của sản phẩm nhập khẩu
Nộp Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế nhập khẩu, Thuế đảm bảo môi trường, nộp thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu vào NSNNGiá vốn của sản phẩm hoá xuất phân phối đã xác minh là tiêu thụ
Xuất kho sản phẩm & hàng hóa gửi cho đại lý, giữ hộ đi bán
Kết đưa giá vốn của hàng hoá giữ hộ đi chào bán và xác định là sẽ bán
Chi phí buôn bán hàng, chi phí thống trị doanh nghiệp
Doanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu ra
Trả tiền hoặc sút nợ nên thu cho những người mua về ưu tiên thương mại, hàng buôn bán bị trả lại, ưu đãi giảm giá hàng bán
Kết chuyển ưu đãi thương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại ghi bớt doanh thu
Kết chuyển lợi nhuận thuần thanh lịch TK 911Kết đưa giá vốn hàng phân phối sang TK 911Kết chuyển ngân sách bán hàng, giá thành QLDN

Sơ trang bị số 131 – kế toán tổng hợp cài đặt và bán hàng trả chậm, trả góp

*
Sơ thiết bị số 131 – kế toán tài chính tổng hợp mua và bán hàng trả chậm, trả góp

Giải ưng ý sơ đồ gia dụng số 131 – kế toán tài chính tổng hợp sở hữu và bán hàng trả chậm, trả góp

Mua mặt hàng trả chậm, trả góp
Giá vốn sản phẩm & hàng hóa xuất bán
Định kỳ phân bổ lãi mua sắm trả chậm chạp vào ngân sách tài chính
Doanh thu bán hàng trả chậm, thuế GTGT đầu ra, lãi bán sản phẩm trả chậm, trả góp
Người mua trả tiền
Định kỳ phân bổ lãi bán sản phẩm trả chậm chạp vào doanh thu vận động tài chính
Cuối kỳ kết đưa doanh thu bán sản phẩm thuần vào bên bao gồm TK 911Cuối kỳ kết gửi doanh thu chuyển động tài chính vào bên bao gồm TK 911Cuối kỳ kết đưa giá vốn hàng chào bán vào mặt Nợ TK 911Cuối kỳ kết chuyển giá thành tài bao gồm vào bên Nợ TK 911Trả tiền cho tất cả những người bán

Sơ thứ số 132 – kế toán tổng vừa lòng thuế gtgt đầu vào

*
Sơ trang bị số 132 – kế toán tài chính tổng thích hợp thuế gtgt đầu vào

Sơ đồ gia dụng số 133 – kế toán tài chính tổng vừa lòng đi vay và ngân sách đi vay mượn bằng bề ngoài phát hành trái phiếu

*
Sơ đồ vật số 133 

Giải mê thích 133 – kế toán tổng đúng theo đi vay và ngân sách chi tiêu đi vay mượn bằng hiệ tượng phát hành trái phiếu

Đi vay mượn bằng bề ngoài phát hành trái phiếu có phụ trội (1c), gồm chiết khấu (1d)Định kỳ, trả lãi trái phiếu ghi vào chi phí tài thiết yếu trong kỳ (2a), hoặc được vốn hoá (2b)Định kỳ, tính trước lãi trái phiếu nên trả ghi vào túi tiền tài chính (3a), hoặc được vốn hoá (3b) vào kỳ
Định kỳ, phân chia chiết khấu trái phiếu vào giá cả tài thiết yếu (4a) hoặc được vốn hoá (4b) vào kỳ
Định kỳ, phân chia phụ trội trái phiếu để ghi giảm chi phí đi vay
Trả lãi trái phiếu lúc đáo hạn
Trả gốc vay theo mệnh giá

Sơ thiết bị số 134 – kế toán tài chính tổng hợp chi phí sản xuất và tính túi tiền sản phẩm, dịch vụ

*
Sơ đồ gia dụng số 134 – kế toán tổng hợp túi tiền sản xuất với tính ngân sách sản phẩm, dịch vụ

Giải say đắm sơ đồ gia dụng 134 – kế toán tổng hợp giá thành sản xuất với tính chi tiêu sản phẩm, dịch vụ

1a. Xuất nguyên liệu, vật tư để tiếp tế sản phẩm, tiến hành dịch vụ

1b. Xuất nguyên đồ gia dụng liệu, công cụ, lao lý dùng chung cho các phân xưởng, bộ phận sản xuất

1c. Xuất nguyên liệu, đồ liệu, công cụ, mức sử dụng dùng cho thành phần bán hàng, quản lý doanh nghiệp

2 (2a, 2b, 2c). Chi phí lương yêu cầu trả, trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi tiêu nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, túi tiền bán hàng, đưa ra phí quản lý doanh nghiệp

3 (3a,3b). Khấu hao TSCĐ dùng cho tiếp tế sản phẩm, triển khai dịch vụ (TK 627), cần sử dụng cho bộ phận bán hàng (TK 641), sử dụng cho phần tử quản lý (TK 642)

4 (4a,4b). Chi tiêu dịch vụ mua bên cạnh dùng mang đến sản xuất thành phầm (TK 627), dùng cho bộ phận bán sản phẩm (TK 641), sử dụng cho phần tử quản lý dn (TK 642)

5 (5a, 5b, 5c). Kết chuyển túi tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp, kết chuyển ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp, chi tiêu sản xuất chung để tính ngân sách chi tiêu sản phẩm, dịch vụ

6 (6a, 6b, 6c). Kết chuyển ngân sách NVL trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp, túi tiền sản xuất tầm thường phần trên mức thông thường vào giá vốn mặt hàng bán

7a. Giá thành sản phẩm nhập kho;

7b. Giá cả sản phẩm, dịch vụ chấm dứt gửi đi bán;

7c. Giá cả sản phẩm sản xuất xong xuôi tiêu thụ ngay, chi phí dịch vụ dứt đã cung cấp trong kỳ.

Sơ đồ vật số 135 – kế toán tổng vừa lòng hàng chào bán bị trả lại, bị sút giá

*
Sơ đồ gia dụng số 135 – kế toán tổng vừa lòng hàng phân phối bị trả lại, bị bớt giá

Sơ thứ số 136 – kế toán tổng hợp đến thuê hoạt động và nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư

*
Sơ đồ dùng số 136

Giải thích sơ đồ vật 136 – kế toán tài chính tổng hợp mang đến thuê chuyển động và nhượng bán, thanh lý bđs nhà đất đầu tư

Đầu tư, mua sắm BĐS đầu tư kết thúc đưa vào sử dụng
Trích khấu hao BĐS đầu tư cho mướn hoạt động
Chi phí sửa chữa và các ngân sách khác tương quan đến BĐS đầu tư
Doanh thu về thuê mướn và lợi nhuận nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư
Ghi bớt BĐS đầu tư chi tiêu khi nhượng bán, thanh lýKết chuyển ngân sách chi tiêu cho thuê vận động và giá cả nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư
Kết chuyển lệch giá cho thuê chuyển động và lệch giá nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư

Sơ trang bị 137 – kế toán tài chính tổng thích hợp ở đơn vị chức năng sản xuất, dịch vụ

*
Sơ đồ dùng 137 – kế toán tài chính tổng đúng theo ở đơn vị chức năng sản xuất, dịch vụ

Giải thích hợp sơ đố 137 – kế toán tài chính tổng hợp ở đơn vị sản xuất, dịch vụ

Mua nguyên thứ liệu, công cụ, dụng cụ
Xuất nguyên đồ dùng liệu, nguyên lý dụng nắm dùng cho cung cấp sản phẩm, tiến hành dịch vụ, dùng cho những phân xưởng, bộ phận sản xuất, thành phần bán hàng, quản lý doanh nghiệp.Tiền lương bắt buộc trả, trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào giá cả (622, 623, 627, 641, 642)Trích khấu hao TSCĐChi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
Cuối kỳ kết chuyển túi tiền nguyên vật tư trực tiếp, giá cả nhân công trực tiếp, chi tiêu sử dụng lắp thêm thi công, ngân sách sản xuất thông thường vào tài khoản 154 nhằm tính túi tiền sản phẩm, dịch vụ
Cuối kỳ kết chuyển chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp, giá cả nhân công trực tiếp, giá thành sử dụng lắp thêm thi công, túi tiền sản xuất chung phần bên trên mức bình thường (không tính vào giá thành sản phẩm) vào TK 632.Giá thành sản phẩm nhập kho
Giá thành sản phẩm, dịch vụ dứt tiêu thụ ngay
Giá thành sản phẩm xuất kho được khẳng định là tiêu thụ
Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Doanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu ra
Thanh toán tiền cho tất cả những người mua về ưu đãi thương mại, ưu đãi giảm giá hàng bán, lợi nhuận hàng buôn bán bị trả lại
Cuối kỳ, kết chuyển khuyến mãi thương mại, ưu đãi giảm giá hàng bán, doanh thu bán hàng bị trả lại vào bên Nợ TK 511Doanh thu chuyển động tài chính, các khoản thu nhập khác
Cuối kỳ, kết gửi doanh thu bán sản phẩm thuần vào bên có TK 911Cuối kỳ kết đưa doanh thu vận động tài bao gồm và các khoản thu nhập khác vào bên bao gồm TK 911Cuối kỳ kết đưa giá vốn hàng bán vào mặt Nợ TK 911Cuối kỳ kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng, đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp, túi tiền tài chính, giá thành khác vào mặt Nợ TK 911Ghi nhận ngân sách thuế TNDN hoãn lại
Ghi giảm ngân sách thuế TNDN hoãn lại
Kết chuyển ngân sách chi tiêu thuế TNDN hoãn lại vào bên Nợ TK 911Ghi nhận ngân sách thuế TNDN hiện hành
Kết chuyển ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện nay hành vào mặt Nợ TK 911Kết đưa lãi
Kết đưa lỗ
Trích lập các quỹ
Chia cổ tức, lợi nhuận cho những cổ đông, cho các nhà đầu tư

Sơ đồ gia dụng số 138 – kế toán tài chính tổng hợp ở đối kháng vị marketing hàng hoá

*
Sơ đồ dùng số 138 – kế toán tài chính tổng đúng theo ở 1-1 vị kinh doanh hàng hoá

Giải ham mê sơ vật 138 – kế toán tài chính tổng phù hợp ở đối kháng vị kinh doanh hàng hoá

Mua sản phẩm hoá nhập kho
Xuất kho mặt hàng hoá giữ hộ đại lý, gửi đi bán
Giá vốn sản phẩm hoá xuất bán
Giá vốn sản phẩm hoá giữ hộ đi cung cấp và xác minh là vẫn bán
Trích lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho
Chi phí cung cấp hàng, ngân sách QLDN, chi phí tài chính, giá thành khác
Doanh thu bán hàng hoá, Thuế GTGT đầu ra
Thanh toán tiền hoặc bớt khoản nên thu cho những người mua về ưu đãi thương mại, hàng chào bán bị trả lại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán
Kết chuyển khuyến mãi thương mại, lợi nhuận hàng cung cấp bị trả lại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng chào bán ghi giảm doanh thu
Kết đưa doanh thu bán hàng thuần vào bên tất cả TK 911Doanh thu chuyển động tài chính, các khoản thu nhập khác
Kết đưa Doanh thu chuyển động tài chính, thu nhập khác vào bên tất cả TK 911Kết chuyển giá vốn hàng cung cấp vào mặt Nợ TK 911Kết chuyển ngân sách bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, ngân sách chi tiêu tài chính, chi phí khác vào mặt Nợ TK 911Chi phí tổn thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành
Kết chuyển túi tiền thuế TNDN hiện nay hành vào bên Nợ TK 911Ghi nhận ngân sách chi tiêu thuế TNDN hoãn lại
Ghi giảm ngân sách thuế TNDN hoãn lại
Kết chuyển chi phí thuế TNDN vào bên Nợ TK 911Kết đưa lãi
Kết chuyển lỗ23 – Trích lập những quỹ, phân tách cổ tức, lợi nhuận mang đến cổ đông cùng nhà đầu tư.

Sơ vật dụng số 139 – kế toán tài chính tổng thích hợp hoạt động chi tiêu vào công ty liên doanh, liên kết

*
Sơ vật số 139 – kế toán tổng hợp hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Giải say đắm sơ vật số 139 – kế toán tài chính tổng phù hợp hoạt động đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết

Góp vốn vào công ty liên doanh, link bằng tiền
Ghi giảm khoản chi tiêu nắm giữ mang lại ngày đáo hạn, khoản đầu tư khác, ghi tăng khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết kinh doanh liên kết khi nhà chi tiêu mua thêm khoản đầu tư chi tiêu để trở nên nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể.Góp vốn chi tiêu vào công ty link bằng đồ vật tư, sản phẩm hoá, TSCĐGóp vốn chi tiêu vào doanh nghiệp liên doanh,liên kết bằng quyền thực hiện đất bởi Nhà nước giao
Nhượng bán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Cổ tức, roi được chia
Ghi bớt khoản đầu tư vào công ty liên doanh,liên kết, ghi tăng khoản đầu tư chi tiêu khác lúc nhà đầu tư không còn ảnh hưởng đáng kể
Ghi sút khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết, ghi tăng khoản chi tiêu vào doanh nghiệp con, lúc mua thêm khoản chi tiêu và tất cả quyền

Sơ đồ dùng số 140 – kế toán tài chính tổng hợp chi phí bh công trình xây lắp

*
Sơ vật dụng số 140 – kế toán tài chính tổng hợp đưa ra phí bh công trình xây lắp

Giải mê say sơ thiết bị 140 – kế toán tổng hợp bỏ ra phí bh công trình xây lắp

Dự phòng bắt buộc trả về bh công trình xây lắp
Xuất nguyên vật dụng liệu, công cụ, vẻ ngoài để sửa chữa bảo hành công trình xây lắp
Tiền lương cần trả, trích BHXH, BHYTế, KPCĐ tính vào đưa ra phí bh công trình xây lắp
Chi phí áp dụng máy kiến thiết thuê ngoài
Trích khấu hao TSCĐ dùng cho bh công trình xây lắp
Chi phí dịch vụ mua ko kể dùng đến phân xưởng, đội, cỗ phận bảo hành công trình xây lắp
Cuối kỳ kết chuyển ngân sách chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp, giá cả sử dụng thứ thi công, chi phí sản xuất chung
Kết chuyển bỏ ra phí bảo hành công trình xây thêm khi hoàn thành
Hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp to hơn số giá thành thực tế phân phát sinh.

Tổng hợp trọn bộ sơ đồ vật kế toán theo thông tư 200

Để coi trọn bộ sơ vật kế toán theo Thông tứ 200 các bạn truy cập trên đây: Trọn cỗ sơ thứ kế toán theo Thông bốn 200

Số hiệuTên sơ đồ
Sơ vật dụng số 1aKế toán tiền khía cạnh (vnd)
Sơ đồ dùng số 1bKế toán tiền mặt (ngoại tệ)
Sơ vật dụng số 1cKế toán review lại xoàn tiền tệ
Sơ đồ vật số 2aKế toán chi phí gửi ngân hàng (vnd)
Sơ trang bị số 2bKế toán tiền gửi bank (ngoại tệ)
Sơ đồ số 2cKế toán reviews lại xoàn tiền tệ
Sơ thứ số 3Kế toán tiền sẽ chuyển
Sơ đồ vật số 4Kế toán chứng khoán kinh doanh
Sơ đồ gia dụng số 5Kế toán đầu tư chi tiêu nắm giữ mang đến ngày đáo hạn
Sơ thứ số 6Kế toán đầu tư nắm giữ cho ngày đáo hạn (tiếp)
Sơ thứ số 7Kế toán nên thu của khách hàng
Sơ trang bị số 8Kế toán thuế giá chỉ trị tăng thêm đầu vào
Sơ đồ vật số 9aKế toán phải thu nội bộ về vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
Sơ thiết bị số 9bKế toán những khoản buộc phải thu nội bộ khác
Sơ đồ gia dụng số 9cKế toán trên chủ đầu tư chi tiêu có ra đời bqlda đầu tư
Sơ đồ dùng số 10aKế toán tài sản thiếu đợi xử lý
Sơ đồ dùng số 10bKế toán các khoản đề nghị thu khác
Sơ đồ vật số 10cKế toán khoản phải thu về cổ phần hóa
Sơ vật số 11Kế toán tạm thời ứng
Sơ thứ số 12aKế toán hàng cài đang đi con đường (phương pháp kê khai thường xuyên xuyên)
Sơ vật số 12bKế toán hàng thiết lập đang đi đường (phương pháp kiểm kê định kỳ)
Sơ đồ số 13Kế toán nguyên liệu, vật tư (phương pháp kê khai thường xuyên xuyên)
Sơ đồ dùng số 14Kế toán công cụ, vẻ ngoài (phương pháp kê khai thường xuyên xuyên)
Sơ đồ số 15Kế toán ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang (theo cách thức kê khai thường xuyên xuyên)
Sơ đồ số 16Kế toán thành quả (phương pháp kê khai thường xuyên xuyên)
Sơ thiết bị số 17Kế toán mặt hàng hoá (phương pháp kê khai hay xuyên)
Sơ vật số 17 (Tiếp)Kế toán mặt hàng hoá (phương pháp kê khai thường xuyên xuyên)
Sơ thiết bị số 18Kế toán hàng gởi đi buôn bán (phương pháp kê khai thường xuyên)
Sơ đồ gia dụng số 19Kế toán sản phẩm hoá kho bảo thuế
Sơ vật số 20Kế toán nguyên đồ gia dụng liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, hàng nhờ cất hộ đi bán (phương pháp kiểm kê định kỳ)
Sơ vật dụng số 21Kế toán thành phẩm (phương pháp kiểm kê định kỳ)
Sơ đồ vật số 22Kế toán chi chuyển động sự nghiệp
Sơ thứ số 23Kế toán thanh toán mua phân phối lại trái phiếu thiết yếu phủ
Sơ trang bị số 24aKế toán tscđ tăng vày mua ngoài dùng vào hoạt động sxkd (áp dụng phương thức khấu trừ)
Sơ trang bị số 24bKế toán tscđ hữu hình mua ngoài theo cách làm trả chậm, trả góp
Sơ đồ dùng số 24cKế toán tscđ hữu hình cài dưới bề ngoài trao đổi
Sơ đồ dùng số 24dKế toán tscđ hữu hình tự sản xuất
Sơ đồ vật số 25Kế toán tscđ tăng vì xdcb trả thành
Sơ đồ gia dụng số 26Kế toán ngân sách chi tiêu phát sinh sau khoản thời gian ghi nhận lúc đầu tscđ hữu hình
Sơ đồ vật số 27Kế toán chi bán buôn tscđ bằng nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp, dự án dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án
Sơ trang bị số 28Kế toán chi bán buôn tscđ bằng quỹ phúc lợi an sinh dùng vào chuyển động phúc lợi
Sơ trang bị số 29Kế toán các trường hòa hợp khác ghi tăng tscđ hữu hình
Sơ đồ dùng số 30Kế toán ghi sút tscđ hữu hình chuyển thành công cụ, luật pháp (do không hợp ý tiêu chuẩn chỉnh tscđ) (tscđ hữu hình dùng cho chuyển động sản xuất gớm doanh)
Sơ đồ vật số 31Hạch toán thanh lý, nhượng bán tscđ hữu hình sử dụng vào hoạt động sxkd (đơn vị áp dụng phương pháp khấu trừ)
Sơ đồ dùng số 32Kế toán nhượng buôn bán tscđ hữu hình sử dụng vào chuyển động văn hoá, an sinh và sự nghiệp, dự án
Sơ đồ dùng số 33Kế toán góp vốn bằng tscđ vào công ty con, cơ sở liên kết kinh doanh đồng kiểm soát
Sơ đồ số 34Kế toán tscđ phát hiện tại thừa
Sơ vật dụng số 35aKế toán tscđ phát hiện thiếu (trường phù hợp có ra quyết định xử lý ngay)
Sơ vật số 35bKế toán tscđ phát hiện tại thiếu (trường vừa lòng chưa xác minh được nguyên nhân)
Sơ đồ vật số 35cKế toán giải pháp xử lý tscđ hữu hình lúc kiểm kê trên thời điểm xác định giá trị công ty lớn để cph dn 100% vốn công ty nước
Sơ thứ số 36Kế toán thuê tài chính
Sơ vật số 36 (tiếp)Kế toán thuê tài chính
Sơ đồ số 36 (tiếp)Kế toán thuê tài chính
Sơ thiết bị số 36 (tiếp)Kế toán trả lại hoặc cài đặt lại gia sản thuê tài chính
SƠ ĐỒ SỐ 37Kế toán tổng đúng theo tăng, sút tscđ vô hình
SƠ ĐỒ SỐ 38Kế toán cài đặt tscđ vô hình dung theo
SƠ ĐỒ SỐ 39Kế toán trao đổi tài sản cố định vô hình
SƠ ĐỒ SỐ 40Kế toán tscđ vô hình hình thành từ nội bộ
SƠ ĐỒ SỐ 41Kế toán download tscđ là quyền áp dụng đất
SƠ ĐỒ SỐ 42Kế toán tscđ vô hình dung được tài trợ, biếu tặng
SƠ ĐỒ SỐ 43Kế toán thanh lý, nhượng bán tscđ vô hình
SƠ ĐỒ SỐ 44Kế toán hao mòn tài sản cố định
Sơ đồ số 45Kế toán tổng hợp tăng, giảm bđs đầu tư
Sơ đồ dùng số 46Kế toán giá thành phát sinh sau đẻ muộn ghi thừa nhận ban đầu
Sơ thiết bị số 47Kế toán cho thuê vận động bất cồn sản đầu tư
Sơ đồ gia dụng số 48Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư
Sơ đồ số 49Kế toán chi tiêu vào doanh nghiệp con
Sơ thứ số 50Kế toán đầu tư vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết
Sơ trang bị số 50 (tiếp)Kế toán chi tiêu vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết
Sơ đồ dùng số 51Kế toán thanh lý, nhượng buôn bán khoản đầu tư
Sơ vật dụng số 52Kế toán lợi nhuận bán hàng, cung cấp dịch vụ (ghi trên bên liên doanh bán hàng, cung cấp dịch vụ cùng chia doanh thu cho các bên liên kết kinh doanh khác)
Sơ đồ dùng số 53Kế toán ngân sách phát sinh thông thường do mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu (ghi tại mặt tham gia liên doanh có phạt sinh giá cả chung cùng hạch toán chi phí chung)
Sơ thiết bị số 54Kế toán bỏ ra phí, doanh thu phát sinh tại từng bên liên kết kinh doanh (hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát)
Sơ đồ dùng số 55Kế toán đầu tư chi tiêu khác
Sơ đồ gia dụng số 56Kế toán dự trữ tổn thất tài sản
Sơ vật số 56 (tiếp)Kế toán dự trữ tổn thất tài sản
Sơ vật dụng số 57Kế toán phát hành cơ phiên bản dở dang
Sơ trang bị số 58Kế toán chi tiêu sửa chữa tscđ
Sơ thiết bị số 59Sơ vật dụng kế toán ngân sách trả trước
Sơ đồ dùng số 59 (tiếp)Sơ vật kế toán chi tiêu trả trước
Sơ đồ vật số 60Kế toán tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại
Sơ đồ vật số 61Kế toán núm cố, thay chấp, ký cược, ký kết quỹ lâu năm hạn
Sơ thứ số 62Kế toán đề nghị trả tín đồ bán
Sơ đồ dùng số 63Sơ đồ vật kế toán thuế và các khoản bắt buộc nộp công ty nước
Sơ đồ vật số 64Kế toán thuế gtgt đầu ra
Sơ trang bị số 65Kế toán thuế gtgt của mặt hàng nhập khẩu
Sơ thứ số 66Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
Sơ đồ vật số 67Kế toán thuế xuất khẩu
Sơ trang bị số 68Kế toán thuế nhập khẩu
Sơ thiết bị số 69Kế toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
Sơ thiết bị số 70Kế toán thuế thu nhập cá nhân cá nhân
Sơ trang bị số 76Kế toán cần trả người lao động
Sơ vật dụng số 77Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép, dứt sx
Sơ đồ vật số 78Kế toán ngân sách chi tiêu sửa trị tscđ
Sơ thứ số 79Kế toán giá cả phải trả
Sơ trang bị số 80Kế toán yêu cầu trả nội bộ
Sơ thứ số 81Kế toán giao dịch thanh toán theo tiến độ kế hoạch hòa hợp đồng xây dựng
Sơ đồ vật số 82Kế toán những khoản đề xuất trả, phải nộp khác
Sơ đồ vật số 83Kế toán vay với nợ thuê tài chính
Sơ đồ vật số 84Kế toán sản xuất trái phiếu thường
Sơ trang bị số 85Kế toán trái phiếu chuyển đổi
Sơ đồ gia dụng số 86Kế toán nhận ký kết quỹ, cam kết cược lâu năm  
Sơ đồ số 87Kế toán thuế thu nhập hoãn lại nên trả
Sơ đồ gia dụng số 88Kế toán dự phòng phải trả
Sơ thứ số 89Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi
Sơ đồ dùng số 90Kế toán quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ
Sơ đồ dùng số 91Kế toán quỹ bất biến giá
Sơ thứ số 92aKế toán vốn đầu tư của nhà sở hữu
Sơ đồ gia dụng số 92a (Tiếp)Kế toán vốn đầu tư của chủ download (chuyển doanh nghiệp lớn 100% vốn bên nước thành doanh nghiệp cổ phần)
Sơ vật dụng số 92bKế toán thặng dư vốn cổ phần
Sơ đồ số 93Kế toán quyền chọn biến hóa trái phiếu
Sơ vật dụng số 94Kế toán vốn khác
Sơ đồ gia dụng số 95Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản
Sơ đồ số 96Kế toán chênh lệch tỷ giá ân hận đoái tạo nên do reviews lại các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ tại thời gian báo cáo
Sơ trang bị số 97Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái khi mua, buôn bán ngoại tệ của hoạt động sxkd
Sơ đồ số 98Kế toán cài vật tư hàng hoá, dịch vụ, tscđ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh bằng ngoại tệ
Sơ thứ số 99Kế toán chênh lệch tỷ giá ân hận đoái tạo ra khi được thanh toán những khoản nợ cần thu bởi ngoại tệ của chuyển động sxkd
Sơ vật số 100Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái gây ra khi được thanh toán các khoản nợ yêu cầu trả bằng ngoại tệ của hoạt động sxkd
Sơ vật số 101Kế toán doanh thu và thu nhập cá nhân khác bởi ngoại tệ của chuyển động sxkd
Sơ trang bị số 102Kế toán quỹ chi tiêu phát triển
Sơ đồ số 103Kế toán quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp
Sơ thứ số 104Kế toán quỹ không giống thuộc nguồn chi phí chủ sở hữu
Sơ đồ số 105Hạch toán cổ phiếu quỹ
Sơ đồ số 106Kế toán roi sau thuế chưa phân phối
Sơ trang bị số 107Kế toán nguồn ngân sách xây dựng cơ bản
Sơ thiết bị số 108Kế toán nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp
Sơ đồ dùng số 109Kế toán nguồn khiếp phí đã tạo ra tscđ
Sơ thứ số 110aKế toán doanh thu bán hàng, hỗ trợ dịch vụ chịu đựng thuế gtgt tính theo cách thức khấu trừ
Sơ vật số 110bKế toán doanh thu bán hàng không chịu đựng thuế gtgt
Sơ đồ số 110cKế toán doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ chịu thuế xk, ttđb, bvmt
Sơ đồ vật số 110dKế toán lợi nhuận từ chương trình giành cho khách mặt hàng truyền thống
Sơ đồ số 110eKế toán so với sản phẩm, mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ xuất bán cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội cỗ doanh nghiệp
Sơ vật dụng số 110gKế toán lợi nhuận hợp đồng xây dựng
Sơ đồ dùng số 110hKế toán doanh thu hàng thay đổi hàng không tựa như chịu thuế gtgt tính theo phương thức khấu trừ
Sơ vật số 110iKế toán doanh thu hàng đổi hàng không tựa như (trường hợp hàng xuất đổi với hàng dìm đổi về không chịu đựng thuế gtgt)
Sơ đồ gia dụng số 110kKế toán bán hàng đại lý (hàng chịu đựng thuế gtgt)
Sơ đồ vật số 110lKế toán bán sản phẩm đại lý (hàng không chịu thuế gtgt)
Sơ vật số 110mKế toán đơn vị nhận bán sản phẩm đại lý
Sơ đồ vật số 110nKế toán lợi nhuận trợ cấp, trợ giá
Sơ trang bị số 111aKế toán xuất kho mặt hàng hoá nhằm biếu tặng ngay (được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi)
Sơ thiết bị số 111bTrả lương cho tất cả những người lao động bởi sản phẩm, mặt hàng hoá
Sơ vật số 112Kế toán doanh thu vận động tài chính
Sơ đồ vật số 113Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ thứ số 114Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu ở solo vị hỗ trợ dịch vụ (theo phương pháp kiểm kê định kỳ)
Sơ trang bị số 115Kế toán ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp (theo cách thức kê khai thường xuyên)
Sơ đồ số 116Kế toán túi tiền nhân công thẳng (theo cách thức kê khai thường xuyên)
Sơ đồ vật số 117Kế toán ngân sách chi tiêu sử dụng đồ vật thi công
Sơ đồ gia dụng số 118Kế toán chi tiêu sản xuất chung
Sơ đồ gia dụng số 119Kế toán