210+ từ vựng tiếng anh về các từ tiếng anh về con vật bằng tiếng anh dễ nhớ nhất

-
Từ vựng về nhỏ vật thường xuất hiện rất nhiều và thường xuyên vào đời sống hàng ngày hay khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. Vì đó việc cố được những thông tin có lợi và cách áp dụng từ vựng về con vật tác dụng sẽ cung ứng người học không ít trong quy trình sử dụng giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Các từ tiếng anh về con vật


*

Key takeaways

Các từ vựng về bé vật cơ phiên bản trong Tiếng Anh:

Từ vựng về thú cưng: cat, dog, goldfish, hamster, kitten, …

Từ vựng về chủng loại chim: eagle, bird, crow, dove, flamingo, …

Từ vựng về loài động vật hoang dã có vú: ass, bear, dolphin, elephant, fox, …

Từ vựng về loài động vật dưới nước: fish, lobster, octopus, squid, whale, …

Từ vựng về chủng loại côn trùng: ant, bee, cricket, fly, moth, …

Từ vựng về loài bò sát: alligator, anaconda, chameleon, cobra, coral snake, …

Từ vựng về loài liền kề xác: crab, crawfish, crayfish, lobster, shrimp, …

Từ vựng về loài động vật hoang dã lưỡng cư: chameleon, iguana, python, frog, toad, …

Từ vựng về loài động vật hoang dã thuộc lớp hình nhện: scorpion, spider

Từ vựng về động vật trong trang trại: chicken, cow, duck, goat, horse, …

Từ vựng về động vật quý hiếm: chimpanzee, gorilla, penguin, reindeer, whale, …

Một số cụm từ giờ đồng hồ Anh về động vật: beaver away, chicken out, duck out, ferret out, fish out, …

Tính từ tế bào tả các loài động vật hoang dã trong giờ Anh: aggressive, agile, carnivorous, cold-blooded, …

Một số thành ngữ giờ đồng hồ Anh con vật: a bird’s eye view, a busy bee, a mèo nap, a home bird, …

Từ vựng về con vật thông dụng độc nhất vô nhị trong Tiếng Anh

Từ vựng về thú cưng

Cat: bé mèo

Dog: con chó

Goldfish: Cá vàng

Hamster: con chuột Hamster

Kitten: Mèo con

Mouse: Chuột

Parrot: con vẹt

Puppy: Chó con

Rabbit: nhỏ thỏ

Fish: Cá

Turtle: Rùa

Từ vựng về loại chim

Bird: Chim

Chick: Gà con

Chicken: Gà

Crow: con quạ

Dove: Chim bồ câu

Eagle: Chim đại bàng

Flamingo: Chim hồng hạc

Goose: Ngỗng

Hawk /hɔːk/: Chim ưng

Hummingbird /ˈhʌmɪŋbɜːd/: Chim ruồi

Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃə/: Chim bói cá

Ostrich: Đà điểu

Owl: Cú mèo

Parrot: nhỏ vẹt

Peacock: con công

Penguin: Chim cánh cụt

Pigeon: người yêu câu

Raven /ˈreɪvn/: Quạ

Seagull: Mòng biển

Sparrow /ˈspærəʊ/: Chim sẻ

Stork: nhỏ cò

Swallow /ˈswɒləʊ/: Chim én, chim nhạn

Swan: Thiên nga

Turkey: gà tây

Woodpecker /ˈwʊdˌpekə/: Chim gõ kiến

Từ vựng về loài động vật hoang dã có vú

Ass: bé lừa

Bear: bé gấu

Cat: Mèo

Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/: bé tinh tinh

Dog: Chó

Dolphin: Cá heo

Elephant: bé voi

Fox: bé cáo

Giant panda: panda lớn

Gibbon: bé vượn

Giraffe: Hươu cao cổ

Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/: Hà mã

Horse: nhỏ ngựa

Humpback whale /ˈhʌmpbæk/: Cá voi sườn lưng gù

Jaguar /ˈʤægjʊə/: Báo đốm

Koala: Gấu túi

Leopard: nhỏ báo

Lion: Sư tử

Lynx /lɪŋks/: Linh miêu

Narwhal /ˈnɑːwəl/: Kỳ lân biển

Orangutan /ˈɔːrəŋˈuːtæn/: Đười ươi

Pig: nhỏ heo

Polar bear: Gấu Bắc Cực

Puma: Báo sư tử

Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/: tê giác

Tiger: bé hổ

Weasel: con chồn

Whale: Cá voi

Wolf: Chó sói

Zebra: ngựa vằn

Từ vựng về loài động vật dưới nước

Clam: Ngao

Dolphin: Cá heo

Fish: Cá

Jellyfish: nhỏ sứa

Octopus: Bạch tuộc

Otter: Rái cá

Oyster: bé hàu

Pelican: Bồ nông

Sea anemone: Hải quỳ

Sea lion: Sư tử biển

Sea turtle: Rùa biển

Sea urchin: Nhím biển

Seagull: Hải âu

Seahorse: Cá ngựa

Seal: Chó biển

Shark: Cá mập

Shellfish: Ốc

Squid: Mực ống

Walrus: Hải tượng

Whale: Cá voi

Từ vựng về chủng loại côn trùng

Ant: Kiến

Bee: bé ong

Beetle: con bọ

Caterpillar /ˈkætəpɪlə/: Sâu bướm

Cicada /sɪˈkɑːdə/: ve sầu sầu

Cockroach /ˈkɒkrəʊʧ/: nhỏ gián

Cricket: nhỏ dế

Dragonfly: con chuồn chuồn

Flea: Bọ chét

Fly: con ruồi

Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒpə/: Châu chấu

Ladybug: nhỏ bọ rùa

Locust /ˈləʊkəst/: Cào cào

Louse /laʊs/: nhỏ rận

Millipede /ˈmɪlɪpiːd/: con rết

Mosquito: bé muỗi

Praying mantis /ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: Bọ ngựa

Wasp /wɒsp/: Tò vò

Weevil /ˈwiːvɪl/: con mọt

Worm: nhỏ sâu

Từ vựng về loài bò sát

Alligator /ˈælɪgeɪtə/: Cá sấu Mỹ

Crocodile /ˈkrɒkədaɪl/: Cá sấu

Cobra - fang /ˈkəʊbrə - fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh

Lizard /ˈlɪzəd/: Thằn lằn

Chameleon /kəˈmiːljən/: tắc kè hoa

Iguana /ɪˈɡwɑː.nə/: Kỳ nhông

Python /ˈpaɪθən/: con trăn

Salamander /ˈsæləˌmændə/: Kỳ nhông

Snake: Rắn

Từ vựng về loài gần kề xác

Crab: Cua

Crawfish/ Crayfish: Tôm sông

Lobster: Tôm hùm

Shrimp: Tôm

Từ vựng về loài động vật lưỡng cư

Frog /frɒg/: nhỏ ếch

Toad /təʊd/: nhỏ cóc

African Bullfrog /ˈæfrɪkən ˈbʊlfrɒɡ/: Ếch trườn châu Phi

African Common Toad /ˈæfrɪkən ˈkɒmən/ /təʊd/: Cóc Châu Phi

American Bullfrog /əˈmerɪkən ˈbʊlfrɒɡ/: Ếch bò Mỹ

Asian Common Toad /ˈeɪʃən ˈkɒmən təʊd/: Cóc Châu Á

Cane Toad /keɪn/ /təʊd/: Cóc Mía

Crucifix Toad / Holy Cross Frog /ˈkruːsɪfɪks təʊd/ /ˈhəʊlɪ krɒs frɒg/: Cóc / Ếch cây thánh giá

European Common Frog / Common Frog / Grass Frog /ˌjʊərəˈpiːən ˈkɒmən frɒg/ /ˈkɒmən frɒg/ /grɑːs frɒg/: Ếch cỏ

Horned Marsupial Frog /hɔːnd mɑːˈsjuːpjəl frɒg/: Ếch sừng dài

Poison Dart Frogs /ˈpɔɪzn dɑːt frɒgz/: Ếch phi tiêu độc

Red Eyed Tree Frog /red ˈaɪd triː frɒg/: Ếch cây mắt đỏ

Tomato Frog /təˈmɑːtəʊ frɒg/: Ếch cà chua

White-Lipped Tree Frog / Giant Tree Frog /ˈwaɪtˈlɪpt triː frɒg/ /ˈʤaɪənt triː frɒg/: Ếch cây khổng lồ.

Từ vựng về loài động vật hoang dã thuộc lớp hình nhện

Scorpion: Bọ cạp

Spider: bé nhện

Tarantula /təˈræntjʊlə/: các loại nhện lớn

Từ vựng về động vật hoang dã trong trang trại

Bee: bé ong

Chicken: bé gà

Cock: con kê trống

Cow: nhỏ bò

Cow: con bò cái

Duck: con vịt

Fish: Cá

Goat: con dê

Hen: con kê mái

Horse: bé ngựa

Hound: Chó săn

Ox: nhỏ bò đực

Pig: con lợn

Piglet: Lợn con

Rabbit: bé thỏ

Sheep: Cừu

Shrimp: bé tôm

Turkey: con gà tây

Từ vựng về động vật quý hiếm

Antelope /ˈæntɪləʊp/: Linh dương

Bear: Gấu

Chimpanzee: Tinh tinh

Dear: Hươu

Dolphin: Cá heo

Elephant: Voi

Fox: Cáo

Gorilla: Khỉ đột

Hippopotamus (hippo): Hà mã

Kangaroo: con chuột túi

Leopard: Báo

Lion: Sư tử

Monkey: Khỉ

Otter: Rái cá

Panda: Gấu trúc

Penguin: Chim cánh cụt

Polar bear: Gấu trắng bắc cực

Reindeer: Tuần lộc

Rhinoceros (rhino): tê giác

Tiger: Hổ

Whale: Cá voi

Wolf: Sói

Zebra: chiến mã vằn

*

Một số cụm từ giờ Anh về cồn vật

Beaver away: học tập tập, làm việc chuyên chỉ

Beaver có nghĩa là con hải ly, là loài cồn vật nổi tiếng về bài toán chăm chỉ xây đập nước. Vì chưng vậy cụm từ này mang ý nghĩa sâu sắc là học tập hay thao tác chăm chỉ, siêng năng.

Ví dụ: lớn win the scholarship, John had khổng lồ study very hard. (Để giành được học bổng, John đã bắt buộc học hành rất siêng chỉ.)

Chicken out: chọn cách rút lui khi không dám thực hiện việc gì

Ví dụ: Last month, our team was going lớn climb a mountain but Jack chickend out at the last minute. (Tháng trước, đội công ty chúng tôi định đi leo núi nhưng Jack vẫn rút lui vào phút cuối.)

Duck out: Lẻn ra ngoài hay trốn làm việc gì

Ví dụ: Please wait for me for several minutes! I can duck out of the lecture early and arrive at the meeting on time. (Hãy chờ tôi vài phút nha! Tôi hoàn toàn có thể trốn tiết về sớm và đến cuộc họp đúng giờ.)

Ferret out: search ra, khám phá ra (bí mật)

Ferret có nghĩa là con chồn sương. Thành ngữ này lộ diện từ vắt kỷ 15, thường được dùng để làm chỉ việc con người sử dụng chồn sương nhằm giết con chuột hay để xua thỏ rừng thoát ra khỏi hang của chúng. Do vậy các từ này mang ý nghĩa sâu sắc là tìm ra, phát hiện ra cái gì đó.

Ví dụ: You cannot hide your bad scores forever, one day your parents will ferret it out. (Bạn ko thể bịt dấu điểm thấp mãi đâu, một ngày nào đó bố mẹ bạn sẽ phát hiện ra thôi.)

Fish out: lấy một thứ nào đó ra ngoài nước hoặc lấy một thứ gì đó ra khỏi túi

Ví dụ: She suddenly fished out a $200 bill from her old bag. (Cô ấy tự nhiên lấy được tờ $200 trường đoản cú túi cũ đang lâu của cô ấy.)

Fish for: Cố căng thẳng hu thập các thông tin một giải pháp gián tiếp từ gián tiếp nhất là lời khen, sự tán thưởng

She always fishing for compliments from her colleagues. (Cô ấy luôn luôn cố thăm dò để nhận lời khen từ những người dân đồng nghiệp của cô ấy.)

Horse around: Giỡn chơi, hành động một cách dại ngốc

Ví dụ: Stop horsing around with your frineds. Time to go home! (Ngừng bài toán đùa giỡn với bạn đi. Đến giờ đồng hồ đi về nhà rồi!)

Leech off: Cố gắng lấy cái gì từ người nào vì tiện ích nào đó

Leech có nghĩa là con đỉa và đây cũng là nhiều loại động đồ hay bám lấy nhỏ khác tuyệt con fan để hút máu. Bởi vậy nhiều từ này mang chân thành và ý nghĩa là cố gắng lấy lợi ích từ người khác, nhất là bòn rút tiền.

Ví dụ: Kate always leeching off him because he is a millionaire. (Kate luôn luôn bám lấy anh ta do anh ta là triệu phú.)

Pig out: Ăn rất nhiều

Ví dụ: Youngsters often tend lớn pig out fast food these days. (Các bạn teen thường ăn nhiều thức ăn nhanh ngày nay.)

Wolf down: Ăn rất nhanh

Ví dụ: After coming trang chủ from studying for 8 hours at school, I wolfed down soup in just 2 minutes because I was really hungry. (Đi học về sau 8 tiếng ở trường, tôi ăn uống một món súp chỉ trong vòng 2 phút, chính vì tôi cực kỳ đói.)

Tính từ tế bào tả những loài động vật trong tiếng Anh

*

Aggressive /əˈgresɪv/: hung dữ

Tigers are often the most dangerous animal because they are extremely aggressive. (Hổ thường là loài hễ vật nguy hiểm nhất vày chúng cực kì hung dữ.)

Agile /ˈæʤaɪl/: nhanh nhẹn

Monkey is an extremely agile animal as they know lớn how lớn imitate people. (Khỉ là 1 trong loài hễ vật rất là nhanh nhẹn do chúng biết cách bắt chước con người.)

Carnivorous /kɑːˈnɪvərəs/: nạp năng lượng thịt

Some examples of carnivorous animals are lions, hawks, tigers, foxes, and eagles. (Một số lấy một ví dụ về động vật hoang dã ăn giết là sư tử, diều hâu, hổ, cáo cùng đại bàng.)

Cold-blooded /ˈkəʊldˈblʌdɪd/: tiết lạnh

Some examples of cold-blooded animals are amphibians, fish, worms, and reptiles. (Một số lấy ví dụ như về động vật hoang dã máu lạnh lẽo là động vật lưỡng cư, cá, giun và trườn sát.)

Dangerous /ˈdeɪnʤrəs/: nguy hiểm

Hippos may look like giant và cute animals, but they are often considered one of the most African dangerous mammals. (Hà mã rất có thể trông y như những con vật vĩ đại và dễ thương, nhưng bọn chúng thường được xem như là một trong những loài động vật hoang dã có vú nguy hại nhất châu Phi.)

Distinctive /dɪsˈtɪŋktɪv/: nổi bật

Australia often have some distinctive animals. (Úc thường có một vài loài động vật nổi bật và dễ phân biệt.)

Docile /ˈdəʊsaɪl/: dễ dàng sai khiến

I vị not belive dog is the most docile pet. (Tôi hoài nghi chó là loài thứ nuôi dễ không đúng khiến nhất.)

Domesticated /dəʊˈmestɪkeɪtɪd/: được thuần hoá

Domesticated animals such as cows, horses, goats, và sheep are often found in many farms. (Động thiết bị thuần hóa như bò, ngựa, dê và cừu thường được tra cứu thấy trong không ít trang trại.)

Energetic /ˌenəˈʤetɪk/: hoạt bát

My puppy is a very energetic dog. He always running and playing with me after I come trang chủ from work. (Chó bé của tôi là 1 trong con chó khôn cùng năng động. Nó luôn luôn chạy và đùa với tôi sau khoản thời gian tôi đi làm về.)

Ferocious /fəˈrəʊʃəs/: hung tợn

There are many ferocious animals such as lions, hawks, tigers, foxes và wolves. (Có các loài động vật hung tợn như sư tử, diều hâu, hổ, cáo cùng chó sói.)

Fluffy /ˈflʌfɪ/: mượt bông

My kitten is so fluffy so I love touching her so much. (Mèo nhỏ của tôi rất quyến rũ nên tôi vô cùng thích đụng vào nó.)

Herbivorous /hɜːˈbɪvərəs/: ăn uống cỏ

Herbivorous animals like cows, buffaloes, deer và goats often eat grass, leaves, & other plants. (Các loài động vật hoang dã ăn cỏ như bò, trâu, nai và dê thường nạp năng lượng cỏ, lá cây và các loại thực đồ gia dụng khác.)

Intelligent /ɪnˈtelɪʤənt/: thông minh

Dolphins are often regared as fairly intelligent animals. (Cá heo thường xuyên được xem như là loài động vật khá thông minh.)

Lazy /ˈleɪzɪ/: lười nhác

Sloths are extremely lazy because they bởi nothing and often sleep all the time. (Con lười rất là lười biếng bởi chúng không làm gì cả cùng thường ngủ suốt.)

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Dogs are often considered the most loyal pets as they won’t leave their owners alone in many situations. (Chó thường được xem là vật nuôi trung thành nhất vì chưng chúng ko bỏ lại người sở hữu một mình trong vô số tình huống.)

Omnivorous /ɒmˈnɪvərəs/: nạp năng lượng tạp

Pigs, dogs and crows are omnivorous animals. (Lợn, chó và quạ là những động vật hoang dã ăn tạp.)

Venomous /ˈvenəməs/: bao gồm độc

It is very dangerous when you are bitten by venomous snakes. (Rất nguy khốn khi bị rắn độc cắn.)

Scaly /ˈskeɪlɪ/: bao gồm vảy

Snakes often have very sharp teeth & scaly skin. (Rắn thường sẽ có răng rất sắc và da tất cả vảy.)

Slimy /ˈslaɪmɪ/: trơn tru nhớt

It is difficult khổng lồ hold frogs as they have extremely slimy skin. (Rất cực nhọc để giữ con ếch vì chưng chúng gồm lớp da rất là trơn nhớt.)

Smelly /ˈsmelɪ/: hôi

Skunks are animals people can typically smell before they see them because shrunks are smelly. (Chồn là loài động vật hoang dã mà con bạn thường hoàn toàn có thể ngửi thấy trước khi nhìn thấy chúng chính vì những bé chồn rất hôi.)

Smooth /smuːð/: trơn láng

Dolphins are often said lớn have smooth skin. (Cá heo thường xuyên được đến là tất cả làn da mịn màng.)

Tiny /ˈtaɪnɪ/: tí hon

Tiny squirrels are so cute that people want khổng lồ hold and stroke them. (Những chú sóc tí hon rất đáng yêu khiến người ta ước ao ôm vào lòng với vuốt ve.)

Unique /juːˈniːk/: độc nhất

Africa often have some quality native animals. (Châu khác người có một số trong những loài động vật phiên bản địa độc nhất.)

Wild /waɪld/: hoang dã

Cuc Phuong national parks are trang chủ to many wild animals in Vietnam. (Vườn giang sơn Cúc Phương là chỗ sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã hoang dã sinh sống Việt Nam.)

Một số thành ngữ giờ Anh về con vật

*

A bird’s eye view: quan sát bao quát, toàn diện vấn đề

Your idea is creative but I want you lớn have a bird’s eye view regarding this problem. (Ý tưởng của khách hàng sáng sinh sản nhưng tôi mong muốn bạn gồm cái chú ý toàn diện về vụ việc này.)

A busy bee: người thao tác chăm chỉ, bận rộn

He is a busy bee because he is a manager of a big company. (Anh ấy là 1 trong người bận bịu vì anh ấy là quản lý của một doanh nghiệp lớn.)

A catnap: một giấc ngủ ngắn

She often has a catnap during the day khổng lồ refresh her mind. (Cô ấy thông thường sẽ có một giấc ngủ ngắn trong ngày để làm sảng khoái tinh thần.)

A home bird: fan thích sinh sống trong nhà

He is a trang chủ bird because he hates going out but loves spending all his time staying at home. (Anh ta là một trong người thích ở nhà vị anh ta ghét đi ra bên ngoài nhưng yêu thích dành tất cả thời gian của bản thân mình ở nhà.)

A lone bird/wolf: bạn thích làm việc một mình

She is called a lone bird/wolf because she always works alone. (Cô ta được hotline là sói lẻ loi vì thời điểm nào cô ta cũng thao tác làm việc một mình.)

A rare bird: của hiếm

John is a rare bird in Hollywood, & I am really pleased because he is getting some recognition. (John là của hãn hữu ở Hollywood cùng tôi thực sự phù hợp vì anh ấy đang được mọi fan công nhận.)

An eager beaver: fan cuồng công việc

She is an eager beaver because she is a CEO of a international corporation. (Cô ấy là 1 người cuồng công việc bởi cô ấy là giám đốc điều hành và quản lý của một tập đoàn lớn quốc tế.)

An early bird: fan thức dậy sớm

I am an early bird so I often go jogging before going lớn school. (Tôi là 1 trong người thức dậy sớm cần tôi thường đi bộ trước khi đến trường.)

An odd bird/fish: fan lập dị

He is an odd bird/fish because he does everything on his own và will never receive help from others. (Anh ta là một trong những người lập dị vày anh ta làm đông đảo thứ 1 mình và sẽ không bao giờ nhận được sự hỗ trợ từ fan khác.)

Badger someone: mè nheo, làm phiền ai để họ đồng ý làm giúp mình

Kate often badgers her boyfriend to to everything she wants. (Kate hay mè nheo các bạn trai để anh ta làm theo mọi thứ cô ấy muốn.)

Bud someone: quấy rầy, làm phiền ai

My younger sister often buds me whenever I focus on studying. (Em gái tôi thường xuyên quấy rầy tôi mỗi một khi tôi triệu tập vào bài toán học.)

Have a bee in one’s bonnet: bị ám ảnh chuyện gì và ko thể ngừng nghĩ tới nó

He always has a bee in his bonnet about healthy eating. (Anh ấy luôn bị ám ảnh về việc nhà hàng lành mạnh.)

Have butterflies in one’s stomach: nôn nóng, bồn chồn, lo lắng

She has butterflies in her stomach whenever she has lớn give a presentation. (Cô ấy bồn chồn, lo lắng mỗi lúc phải thuyết trình.)

Lead a cat & dog life: thường nói về cuộc sống thường ngày của các cặp vợ ck hoặc hai bạn thường có nhiều bất đồng, tranh cãi vào cuộc sống

My neighbors lead a cat và dog life và they are always arguing, which makes me irritated. (Hàng xóm của tôi thường bất đồng quan tiền điểm và họ luôn luôn tranh cãi, điều đó khiến tôi vạc cáu.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập Áo Cách Tân Đi Chùa Đẹp Mới Nhất, Bộ Sưu Tập Áo Dài Cách Tân Đi Chùa Đẹp Mới Nhất

Let the cat out of the bag: vô tình tiết lộ bí mật

I never trust her because she lets the mèo out of the bag. (Tôi không lúc nào tin cô ấy do cô ấy làm lộ bí mật của tôi.)

Make a beeline for something: cấp tốc chóng làm cho việc gì

When she saw me in the living room, she made a beeline for the entrance. (Khi cô ấy thấy được tôi trong phòng khách, cô ấy đi cấp tốc ra lối vào.)

Make a pig of oneself: ăn uống uống vô độ

He made a pig of himself at the party. (Anh ta nạp năng lượng uống vô độ trong bữa tiệc.)

Not have room to lớn swing a cat: không khí quá nhỏ, chật hẹp

My apartment does not have room khổng lồ swing a cat. (Căn hộ của tôi quá chật hẹp.)

Take the bull by the horns: kiên định và không lo ngại khó khăn khi làm gì

You should take the bull by the horns so that you can become successful. (Bạn cần kiên trì và vượt qua khó khăn để thành công.)

The bee’s knees: xuất sắc nhất

She is the bee’s knees in the class. (Cô ấy xuất sắc nhất trong lớp.)

Bài tập từ vựng về nhỏ vật

Đoán tên những con vật bằng tiếng Anh

It is often used in the desert. It is a/an …

This animal is stuffy & catches mice. It is a/an …

The monkey is black và big. It is a/an …

It has long horns on its head. It is a/an …

It is very loyal, & children often love it. It is a/an …

This animal lives in the water, và people often eat it. It is a/an …

It has a very long neck, và it often eats leaves. It is a/an …

It lives in Australia, và it can jump very high. It is a/an …

9. This animal is very dangerous, & it is the king of the animals. It is a/an …

10. This animal is white & black, và it often eats bamboo. It is a/an …

Đáp án

Camel

Cat

Chimpanzee

Deer

Dog

Fish

Giraffe

Kangaroo

Lion

Panda

Tổng kết

Bài viết đã cung ứng các thông tin về ý nghĩa sâu sắc và giải pháp sử dụng những từ vựng về nhỏ vật trong giờ đồng hồ Anh. Bên cạnh đó, người học cũng có thêm một số từ vựng cụm từ, tính từ và thành ngữ liên quan về con vật.

Chủ đề từ vựng về bé vật cũng là một vào những chủ đề phổ biển và thường xuất hiện vào các đoạn hội thoại. Vì vậy, việc áp dụng linh hoạt và thành thạo các từ vựng về con vật sẽ đem đến rất các lợi ích cho người học với tăng kết quả sử dụng ngữ điệu này trong đời sống.

Trích dẫn

“Cambridge Dictionary: TỪ Điển tiếng Anh, bản Dịch và TỪ Điển TỪ Đồng Nghĩa.” Cambridge Dictionary | trường đoản cú Điển giờ Anh, bạn dạng Dịch và Từ Điển từ bỏ Đồng Nghĩa, https://dictionary.cambridge.org/vi/.

Động vật luôn là công ty đề lôi cuốn không chỉ cách trẻ nhỏ mà còn với người lớn chúng ta. Vậy chúng ta đã biết không còn tên bằng tiếng Anh về những con vật chưa? cùng 4Life English Center (hep.edu.vn) khám phá trong nội dung bài viết sau nhé.

*
Tiếng anh về những con vật

1. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về các con thứ thông dụng nhất

1.1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về những loài thú cưng

Dog: con chó
Cat: bé mèo
Parrot: con vẹt
Rabbit: con thỏ
Kitten: Mèo con
Puppy: Chó con, cún con
Tropical fish: Cá sức nóng đới
Hamster: loài chuột Hamster
Goldfish: Cá vàng
Turtle: Rùa
Mouse: Chuột

1.2. Trường đoản cú vựng giờ Anh về các loài chim

Swallow: Chim én, chim nhạn
Robin: Chim cổ đỏ
Raven: Quạ
Swan: Thiên nga
Kitten: Mèo con
Penguin: Chim cánh cụt
Parrot: con vẹt
Woodpecker: Chim gõ kiến
Black bird: Chim sáo
Turkey: gà tây
Pigeon: nhân tình câu
Seagull: Mòng biển
Rabbit: bé thỏ
Flamingo: Chim hồng hạc
Owl: Cú mèo
Sparrow: Chim sẻ
Goose: Ngỗng
Hawk: Chim ưng
Crow: nhỏ quạ
Peacock: con công
Dove: Chim người thương câu
Ostrich: Đà điểu
Bald eagle: Đại bàng đầu trắng
Stork: con cò

1.3. Tự vựng giờ Anh về các loài động vật biển

Jellyfish: nhỏ sứa
Seagull: Mòng biển
Walrus: Hải mã, con moóc
Cormorant: Chim cốc
Seahorse: Cá ngựa
Penguin: Chim cánh cụt
Whale: Cá voi
Sea urchin: Nhím Biển
Coral: San hô
Seal: Hải cẩu
Clams: Sò
Fish: Cá
Octopus: Bạch tuộc
Pelican: nhân tình nông
Dolphin: Cá heo
Shells: Vỏ sò
Shark: Cá mập
Starfish: Sao biển
Sea turtle: Rùa biển
Squid: Mực ống
Sea lion: Sư tử biển
Lobster: Tôm hùm
Crab: Cua
Otter: Rái cá
Sea anemone: Hải quỳ
Scallop: Sò điệp
Salmon: Cá hồi
Orca: Cá kình

1.4. Từ bỏ vựng giờ Anh về các loài động vật hoang dã hoang dã

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các loài động vật hoang dã hoang dã
Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi
Coyote – /’kɔiout/: Chó sói
Otter – /’ɑtər/: Rái cá
Bear – /beə/: bé gấu
Hart – /hɑrt.: bé hươu
Elk – /ɛlk/: Nai sừng tấm
Lynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng Mĩ
Polar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực
Badger – /bædʒər/: nhỏ lửng
Gnu – /nuː/: Linh dương đầu bò
Gazelle – /gəˈzel/: Linh dương Gazen
Racoon – /ræ’kun/: con gấu mèo
Baboon – /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó
Panda – /’pændə/: Gấu trúc
Rhinoceros – /raɪ’nɑsərəs/: kia giác
Zebra – /’zɛbrə/: con ngữa vằn
Lioness – /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử (cái)Cheetah – /’tʃi:tə/: Báo gêpa
Giraffe – /dʒə’ræf/: Hươu cao cổ
Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: nhỏ nhím
Hippopotamus – /,hipə’pɔtəməs/: Hà mã
Chameleon – /kə’miliən/: con tắc kè
Goat – /ɡoʊt/: con dê
Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột
Seal – /sil/: Hải cẩu
Beaver – /ˈbiː.vəʳ/: con hải ly
Antelope – /æn,təloʊp/: Linh dương
Bat – /bæt/: nhỏ dơi
Zebra – /ˈziː.brə/: Con chiến mã vằn
Hyena – /haɪ’inə/: Linh cẩu
Mink – /mɪŋk/: nhỏ chồn
Squirrel – /skwɜrəl/: bé sóc
Mule – /mjul/: con la
Pony – /’poʊni/: con ngữa con
Fox – /fɑks/: bé cáo
Chimpanzee – /,ʧɪmpæn’zi/: Tinh tinh
Reindeer – /’reɪn,dir/: Tuần lộc
Moose – /muːs/: Nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)Walrus – /’wɔ:lrəs/: nhỏ moóc
Gorilla – /gəˈrɪl.ə/ : Vượn người
Dolphin – /dɑlfɪn/: Cá heo
Sloth – /slɔθ/: nhỏ lười
Koala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi
Buffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nước
Guinea pig: chuột lang
Platypus – /’plætipəs/: Thú mỏ vịt
Boar – /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực)Yak – /jæk/: bò Tây Tạng
Deer – /dir/: nhỏ nai
Kangaroo – /,kæɳgə’ru:/: con chuột túi
Elephant – /,ɛləfənt/: con voi
Mammoth – /mæməθ/: Voi ma mút
Camel – /kæməl/: Lạc đà
Lion – /’laiən/: Sư tử
Hedgehog – /hɛdʒ,hɑɡ/: Nhím
Puma – /pjumə/: bé báo
Hare – /hɜr/: Thỏ rừng

1.5. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về những loài động vật hoang dã trong trang trại

*
Từ vựng giờ Anh về những loài động vật trong trang trại
Turkey: gà tây
Pig: bé lợn
Fish: Cá
Rabbit: nhỏ thỏ
Chicken: con gà
Dove: Chim người tình câu
Ducks: nhỏ vịt
Bee: bé ong
Goat: bé dê
Shrimp: bé tôm
Horse: nhỏ ngựa
Cow: con bò
Sheep: Cừu
Cow: con bò cái
Ox – /ɑːks/: con bò đực
Horseshoe: Móng ngựa
Piglet: Lợn con
Cock: kê trống
Hen: con gà mái
Hound: Chó săn

1.6. Tự vựng giờ đồng hồ Anh về những loài động vật hoang dã có vú

Mole: chuột chũi
Sheep: Cừu
Koala: Gấu túi
Cow: Bò
Horse: bé ngựa
Panda: Gấu trúc
Dog: con chó
Kangaroo: nhỏ chuột túi
Hippopotamus: Hà mã
Squirrel: con sóc
Chimpanzee: Tinh tinh
Walrus: Hải mã, nhỏ moóc
Deer: nhỏ nai
Giraffe: Hươu cao cổ
Otter: Rái cá
Elephant: bé voi
Monkey: bé khỉ
Coyote: Chó sói
Lion: Sư tử
Hedgehog: Nhím
Leopard: Báo
Fox: Cáo
Goat: con dê
Ox: bé bò
Mouse: Chuột

1.7. Từ bỏ vựng tiếng Anh về các loài côn trùng

Parasites – /’pærəsaɪt/: Kí sinh trùng
Tarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: nhiều loại nhện lớn
Grasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu
Cockroach – /’kɑk,roʊʧ /: con gián
Bee – /bi/: nhỏ ong
Ladybird – /leɪdɪ,bɜrd/: Bọ rùa
Praying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa
Ladybug – /’leɪdi,bəɡ/: con bọ rùa
Wasp – /wɑsp/: Tò vò
Ant – /ænt/: Kiến
Mosquito – /məˈskiː.təʊ/: bé muỗi
Nymph – /nɪmf/: nhỏ nhộng
Larva – /lɑrvə/: Ấu trùng
Locust – /’loukəst/: Cào cào
Fly – /flaɪ/: bé ruồi
Caterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm
Beetle – /’bi:tl/: Bọ cánh cứng
Cricket – /’krɪkɪt/: nhỏ dếCicada – /si’kɑ:də/ : ve sầu
Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong
Moth – /mɔθ/: Bướm đêm
Millipede – /’mɪlə,pid: con rết
Louse – /laʊs/: nhỏ rận
Aphid – /eɪfɪd/: con rệp
Dragonfly – /’dræɡ,ənflaɪ/: con chuồn chuồn
Flea – /fli/: Bọ chét

1.8. Từ bỏ vựng tiếng Anh về những loài động vật lưỡng cư

Crocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu
Toad – /təʊd/: con cóc
Cobra – fang – /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh
Dinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: khủng long
Dragon – /ˈdræg.ən/: con rồng
Alligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mĩ
Turtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa
Lizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn
Frog – /frɒg/: bé ếch
Chameleon – /kəˈmiː.li.ən/: tắc kè hoa

1.9. Từ vựng giờ Anh về các loài động vật thuộc lớp hình nhện

Scorpion – /ˈskoːpiən/: Bọ cạp
Spider – /ˈspaidə/: con nhện

2. Một số cụm từ giờ Anh về cồn vật

Chicken out – nghĩa là rút lui ngoài (vì không dám thao tác làm việc gì đó).Duck out – lẻn ra ngoài, trốn tránh câu hỏi gì đó.Fish for – tích lũy (thông tin, ý kiến,…) một giải pháp gián tiếp.Fish out – lấy đồ vật gi (ra khỏi loại gì).Pig out – nạp năng lượng nhiều.Wolf down – ăn (rất) nhanh.Beaver away – học, thao tác chăm chỉ.Leech off – dính lấy, lợi dụng ai đó để kiếm lợi ích.Horse around – đùa giỡn.Ferret out – search ra.

Trên đây là tổng vừa lòng 210+ tự vựng tiếng Anh về các con vật, 4Life English Center (hep.edu.vn) hy vọng sẽ mang lại những loài kiến thức có ích và cách học tập hiệu quả.